Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Podle § 66 trestního řádu uzavřelo spolkové ministerstvo spravedlnosti smlouvy s vhodnými zavedenými organizacemi, které po ověření toho, že byly splněny zákonné podmínky, poskytují pomoc obětem. Podrobnosti o těchto organizacích naleznete pod následujícím odkazem, kde jsou seřazeny podle spolkových zemí: Organizace na podporu obětí

Tísňová linka na podporu obětí

Spolkový úřad sociálního zabezpečení (Sozialministeriumservice): 0043 158831 a univerzální tísňová linka pro oběti: 0800 112 112

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oběti trestných činů obdrží finanční odškodnění v souladu s ustanoveními zákona o odškodnění obětí (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Spolková sbírka zákonů (BGBl) 288/1972.

Podle zákona o odškodnění obětí je postup stejný pro všechny žadatele (rakouské i cizí státní příslušníky). Jedná se o správní postup, při němž musí orgán zjistit příslušné skutečnosti a rozhodnout o požadované pomoci. Žadatel musí během postupu spolupracovat a poskytnout potřebné informace (a to i pro účely stanovení škody).

Žádosti podle zákona o odškodnění obětí je nutné podávat Spolkovému úřadu sociálního zabezpečení, který o nich také rozhoduje.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Právo na služby pomoci obětem mají tyto osoby:

  • oběti násilného trestného činu, sexuálního trestného činu či nebezpečného vyhrožování nebo oběti, jejichž osobní závislost mohla být zneužita při spáchání úmyslného trestného činu;
  • manžel/manželka, životní partner/partnerka, příbuzní v prvním stupni, bratr či sestra a jiné závislé osoby člověka, který zemřel v důsledku trestného činu, jakož i jiní příbuzní, kteří byli svědky smrti svého příbuzného.

Těmto obětem musí být na žádost poskytnuta psychosociální a právní podpora, pokud je to nutné k zajištění jejich procesních práv, přičemž se v nejvyšší možné míře zohlední jejich osobní účast. Za posouzení toho, zda je taková pomoc „nutná“, zodpovídají samy organizace na podporu obětí. Oběti sexuálního trestného činu, které jsou mladší než 14 let, mají na psychosociální podporu nárok vždy.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA

V rámci psychosociální podpory jsou oběti připravovány na psychickou zátěž řízení, podporovány při zpracovávání svých zážitků (úzkosti, zoufalství, smutku nebo hněvu) a také doprovázeny během výslechu coby součásti vyšetřování nebo soudního jednání.

PRÁVNÍ PODPORA

Účelem právní podpory je pomoci obětem při uplatňování jejich práv v rámci trestního řízení. To je obzvláště užitečné a nutné, pokud konkrétní okolnosti vedou k obavám, že práva oběti nebudou v průběhu řízení dostatečně respektována. Utrpěla-li oběť újmu nebo škodu v důsledku trestného činu, může právní zástupce požadovat jménem oběti odškodnění (např. za nehmotnou újmu) (pokud má oběť postavení účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky).

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.