Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Oběť, která chce uplatnit finanční nárok (např. bolestné, náklady na léčení), může:

 • podat občanskoprávní žalobu na pachatele, nebo
 • připojit se k trestnímu řízení proti obviněnému jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Abyste mohli uplatnit nároky jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky během trestního řízení, musíte učinit prohlášení. Prohlášení musí zahrnovat konkrétní vyčíslení podaného nároku na náhradu škody způsobené trestným činem nebo utrpěné újmy a prokázat oprávněnost a výši těchto nároků (náhrada škody, odškodnění). Další podmínkou je, že obžalovaný musí být za způsobenou škodu odsouzen.

K trestnímu řízení byste se měli jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky připojit co nejdříve (v ideálním případě tehdy, když je trestný čin ohlášen policii). Po podání obžaloby příslušnému soudu lze prohlášení také zaznamenat do protokolu u příslušného státního zástupce nebo předložit písemně bez jakýchkoli formálních požadavků. Během soudního řízení musí být prohlášení učiněno nejpozději předtím, než byly shromážděny všechny důkazy. To je také nejpozdější okamžik, do kdy musí být nárok vyčíslen.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Nesplní-li odsouzený svou povinnost zaplatit přiznanou částku, může věřitel, tj. oběť, s pomocí soudu zahájit výkon rozhodnutí. Za tímto účelem musí být u příslušného okresního soudu podána písemná nebo ústní žádost (návrh na výkon). Na uplatnění nároku na náhradu škody přiznaného právně závazným rozhodnutím soudu máte 30 let. Po této době se nárok stane promlčeným.

Je-li majetek odsouzené strany prohlášen za zabavený, oběť má právo požádat o vypořádání přiznané náhrady škody z majetku zabaveného státem.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Záloha může být vyplacena pouze tehdy, pokud platbě zabránil výkon trestu Jde například o případy, kdy pachatel není schopen vydělat žádný příjem v důsledku výkonu trestu odnětí svobody nebo nemá žádné prostředky v důsledku zaplacení peněžitého trestu. Podmínkou obdržení takové zálohy je, že účastníkovi uplatňujícímu občanskoprávní nároky byla přiznána náhrada škody právně závazným rozhodnutím soudu v důsledku úmrtí, fyzického zranění, újmy na zdraví nebo finanční ztráty. V některých případech je možnost zálohové platby vyloučena (např. existují-li jiné nároky na platby od státu nebo pokud bylo zranění důsledkem účasti ve rvačce nebo hrubé nedbalosti).

Žádost o zálohovou platbu musí být podána u příslušného trestního soudu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Oběti trestných činů mohou obdržet finanční odškodnění od státu, pokud:

 • nejsou schopny vykonávat své povolání kvůli nemoci nebo následné léčbě atd., a v důsledku toho mají nižší úroveň příjmů,
 • musely pro zlepšení svého zdravotního stavu absolvovat psychoterapii, krizovou intervenci nebo jinou léčbu,
 • jsou nutná ortopedická ošetření,
 • jim byly poškozeny brýle nebo zubní protézy,
 • je nutná rehabilitace,
 • potřebují péči (v takovém případě může být uhrazen příspěvek na péči),
 • jsou nevidomé (v takovém případě může být vyplacen příspěvek pro nevidomé osoby).

Oběti, které utrpěly závažné fyzické zranění po 31. květnu 2009, mohou jako bolestné obdržet jednorázové odškodnění.

Závislí pozůstalí obětí trestných činů obdrží:

 • odškodnění za ztrátu výživného (pokud oběť zemřela a její manžel/manželka a/nebo děti ztratili finanční podporu potřebnou k pokrytí svých životních nákladů),
 • terapeutickou péči (např. psychoterapii) a ortopedickou péči,
 • náklady na pohřeb až do stanovené maximální výše.

Mám nárok na náhradu škody v případě, že pachatel není odsouzen?

Není-li pachatel odsouzen, je poškozený odkázán na občanskoprávní soudy a může uplatňovat nárok na náhradu škody u těchto soudů.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne.

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.