Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jak mohu trestný čin oznámit?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete jej oznámit na kterékoli policejní stanici nebo státnímu zástupci.

Trestný čin můžete oznámit ústně nebo písemně a je nutný váš podpis. Oznámení může podat také třetí osoba. Ačkoli to není povinné, je vhodné v oznámení uvést příslušné osobní údaje včetně adresy, na níž můžete být kontaktováni, stejně jako osobní údaje třetí osoby, která trestný čin oznámila.

Kromě toho je vhodné poskytnout jakékoli důkazy a informace o podezřelém, jež můžete mít k dispozici. To usnadní vyšetřování.

Policie má k zaznamenání vámi poskytnutých informací vlastní formulář (obvykle podporovaný počítačem). Vaše oznámení trestného činu bude od tohoto okamžiku součástí spisu.

Trestný čin můžete oznámit na kterékoli policejní stanici nebo přímo státnímu zástupci.

Oznámení lze podat v němčině nebo v jednom z úředních regionálních jazyků.

Nemluvíte-li německy nebo jiným úředním jazykem na dostatečné úrovni, máte právo na pomoc tlumočníka.

V případě některých trestných činů (např. násilných nebo sexuálních) máte při oznámení trestného činu právo na pomoc organizace na podporu obětí.

Pro oznámení trestného činu není stanoven žádný termín. Po určité době stanovené zákonem však může policie, státní zástupce nebo soud odmítnout případ stíhat. Tato doba se liší v závislosti na druhu dotyčného trestného činu (promlčecí lhůty).

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost zahájit vyšetřování, jakmile jsou informovány o údajném trestném činu (výjimka: trestné činy, které podléhají soukromé žalobě).

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Když oznámíte trestný čin, obdržíte o tomto oznámení písemné potvrzení, které bude obsahovat číslo jednací. Pokud později kontaktujete příslušnou policejní stanici a uvedete příslušné číslo jednací, můžete se spojit s policistou, který se vaším případem zabývá.

Podáte-li policii nebo státnímu zástupci oznámení písemně, musíte se na číslo jednací dotázat. Při tom vám mohou být nápomocny organizace na podporu obětí.

Máte právo nahlížet do spisu. Přístup může být odepřen nebo omezen pouze v případě, že by nahlížení do spisu mohlo ohrozit vyšetřování nebo ovlivnit vaši výpověď jako svědka.

Státní zastupitelství vás bude informovat o významném vývoji v řízení. Budete například informováni, pokud se příslušné orgány rozhodnou, že nebudou pokračovat v trestním stíhání, nebo zda zvažují nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Při jednáních s orgány činnými v trestním řízení vám může pomáhat a zastupovat vás právník, člen organizace na podporu obětí nebo jiná vhodná osoba.

Právní podporu během řízení, máte-li na ni nárok, vám při uplatňování vašich práv bezplatně poskytnou právníci ve spolupráci se specializovanými organizacemi na podporu obětí. Na takovou pomoc máte právo, pokud jste byli vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena vaše sexuální integrita nebo byla při spáchání takového trestného činu zneužita vaše osobní závislost. Pomoc je vám k dispozici také v případě, že jste blízkým příbuzným osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo jste byli jako příbuzný svědkem trestného činu. Pomoc musí být nutná k zabezpečení práv oběti a zajišťuje ji organizace na podporu obětí.

Nemáte-li nárok na služby pomoci obětem, můžete požádat soud o bezplatnou právní pomoc, pokud jste se připojili k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Považuje-li soud právní zastoupení za nutné (zejména proto, aby se zabránilo následné občanskoprávní žalobě) a váš příjem je nedostatečný k tomu, abyste bez ohrožení svého životního minima uhradili výlohy za právního zástupce, bude vaše žádost schválena.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Budou vám uhrazeny náklady na cestování do místa státního zastupitelství, soudu nebo místa jednání a zpět, a pokud jste jeho následkem utrpěli finanční ztrátu, bude vám proplacena náhrada za ušlý čas. Pokud jste svědek a musíte přenocovat, zajistit si snídani, oběd nebo večeři na určitém místě, budou vám náklady na pobyt do určité výše proplaceny. Žádost o tuto úhradu musíte podat do 14 dnů.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud státní zástupce zastaví řízení, musíte o tom být informováni. Poté máte 14 dnů na to, abyste státního zástupce požádali o vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí. Můžete také požádat o pokračování v řízení, pokud:

  • byl porušen nebo nesprávně použit zákon;
  • existují značné pochybnosti o věrohodnosti skutečností, na nichž bylo založeno rozhodnutí zastavit řízení nebo
  • lze uvést nové skutečnosti nebo důkazy, které zdůvodňují pokračování.

Žádost je nutné podat do 14 dnů od okamžiku, kdy jste byli informováni o rozhodnutí státního zástupce zastavit řízení nebo vám bylo doručeno příslušné odůvodnění. Pokud jste během této doby o zastavení řízení nebyli informováni, prodlužuje se lhůta na tři měsíce od daného rozhodnutí. Žádost o pokračování v řízení musí být adresována státnímu zástupci.

Považuje-li státní zástupce žádost za opodstatněnou, bude v řízení pokračovat. V opačném případě musí státní zástupce sepsat odpověď a předložit ji společně se spisem soudu, který o vaší žádosti rozhodne. Pokud soud žádost schválí, státní zástupce musí v řízení pokračovat. Jinak je žádost zamítnuta.

Pokud státní zástupce rozhodne o nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení, nemůžete se proti jeho rozhodnutí odvolat.

Pokud bylo vzneseno obvinění a státní zástupce následně případ uzavře, máte za určitých okolností právo trvat na obvinění jako subsidiární žalobce. V tomto případě je nutné, abyste již byli připojeni k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Poté získáte postavení subsidiárního žalobce prohlášením, že trváte na obvinění.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť máte právo se účastnit soudního řízení. K soudu budete předvoláni pouze v případě, že jste povinni vypovídat jako svědek. Oběť je povinna vyhovět předvolání k soudu, pouze pokud je předvolána jako svědek.

Využíváte-li služeb pomoci obětem, organizace na podporu obětí, která tyto služby poskytuje, bude o datech jednání informována.

Pokud jste během vyšetřování podali svědectví v rámci křížového výslechu, budete informováni o datu soudního řízení, pouze pokud jste o to požádali. Jste-li účastník uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce, budou vám řádně oznámeny pevné termíny jednání. Jako oběť máte právo být přítomni a doprovázeni důvěrníkem – právníkem, členem organizace na podporu obětí nebo jinou osobou, bez ohledu na to, zda je soudní řízení veřejné. Máte právo klást otázky obžalovanému, svědkům a znalcům, a také právo být vyslechnuti ohledně svého nároku na odškodnění.

Jste-li účastník uplatňující občanskoprávní nároky, můžete se rozhodnout neúčastnit se jednání. Pokud jste však soukromý žalobce a nezúčastníte se jednání, soud bude nezvratně předpokládat, že již nemáte zájem na odsouzení a případ uzavře.

Nemluvíte-li německy (nebo jiným úředním jazykem), máte během jednání právo na bezplatné tlumočení.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Obětí jste, pokud splňujete příslušné zákonné požadavky. Postavení oběti mají tyto osoby:

  • osoby, které byly vystaveny násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena jejich sexuální integrita či sebeurčení nebo byla při spáchání takového trestného činu zneužita jejich osobní závislost;
  • manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, životní partner/partnerka, příbuzní v prvním stupni, bratr či sestra a jiné závislé osoby člověka, který zemřel v důsledku trestného činu, nebo jiní příbuzní, kteří byli svědky trestného činu; a
  • jakákoli jiná osoba, která utrpěla v důsledku trestného činu škodu nebo jejíž právní zájmy chráněné trestním právem byly poškozeny v jiných ohledech.

Svědkem jste, pokud jste pozorovali události relevantní pro trestní řízení. To určí policie a státní zástupce během vyšetřování. V průběhu soudního řízení o tom rozhodne soud.

Je na vás, zda si přejete připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Záleží také na vás, zda budete pokračovat v řízení jako subsidiární žalobce v případě, že obvinění bude staženo.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

V průběhu řízení musí všechny orgány respektovat vaši osobní důstojnost jako oběti a váš zájem na tom, aby bylo chráněno vaše soukromí. Vaše práva, zájmy a potřeby zvláštní ochrany musí být odpovídajícím způsobem zohledněny. Všechny oběti musí být co nejdříve informovány o svých právech a o možnosti získat pomoc a odškodnění.

Na vaši žádost vám musí být vydáno potvrzení o oznámení trestného činu.

Každá oběť má právo na zastoupení a poradenství. To může poskytovat právník, organizace na podporu obětí nebo jiný vhodný zástupce. Máte-li nárok na právní pomoc, bude vás osoba, která vám poskytuje právní podporu, zastupovat v řízení.

Pokud nesplňujete podmínky pro právní podporu, ale chcete být zastoupeni právníkem jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, můžete za určitých podmínek požádat o právní pomoc.

Jako svědek jste zproštěni povinnosti vypovídat, pokud by vaše výpověď mohla přitížit příbuznému. Toto právo ztrácíte, jste-li dospělí a požadujete odškodnění jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky v rámci trestního řízení.

Je možné odmítnout odpovědět na určité otázky:

  • pokud by odpověď byla ponižující nebo vás vystavila riziku značné přímé finanční ztráty;
  • pokud by se odpověď týkala vašeho intimního života nebo intimního života jiné osoby;
  • považujete-li otázky týkající se podrobností sexuálního trestného činu za nepřiměřené.

Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědectví zvláště důležité pro předmět řízení.

Jsou-li během výslechu přítomny jiné osoby, je nutné dbát na to, aby nebyly vyzrazeny vaše osobní údaje. Nemusíte prozradit adresu svého bydliště. Namísto toho můžete poskytnout jinou adresu, na níž vás příslušné orgány mohou snadno kontaktovat.

Máte právo nahlížet do spisu, pokud se týká vašich zájmů. Za poplatek můžete také požádat o kopie ze spisu.

Je-li pachatel propuštěn ze zajišťovací či vyšetřovací vazby, musíte být informováni, pokud jste oběť domácího násilí, úmyslného násilí či nebezpečného vyhrožování nebo byla porušena vaše sexuální integrita. Jste-li obětí jiného druhu trestného činu, musíte podat žádost, kde uvedete, že chcete být informováni o propuštění pachatele.

Státní zástupce vás musí informovat o zastavení řízení, pokračování řízení a o zastavení vyšetřování. Jsou-li zvažována alternativní opatření k běžnému trestnímu řízení, musíte obdržet ucelené informace o svých právech. Můžete požádat o pokračování řízení, pokud bylo státním zástupcem zastaveno.

Neovládáte-li němčinu na dostatečné úrovni nebo pokud jste neslyšící či němí, máte právo na překladatelskou/tlumočnickou podporu. Máte právo se účastnit křížových výslechů, rekonstrukcí případu a soudního řízení, během nichž máte právo klást dotazy a podávat žádosti.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jako oběť máte v rámci svého svědectví právo činit prohlášení nebo se jinak podílet na výslechu nebo jednání. Můžete například prohlásit, že se připojujete k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky a chcete dosáhnout odškodnění. Můžete také klást otázky pachateli.

Máte právo vypovídat, jste-li předvoláni k výslechu nebo jednání.

Pokud jste také svědkem, jste povinni vyhovět každému obdrženému předvolání a poskytnout pravdivé a úplné informace.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Během soudního řízení budete na začátku výslechu informováni o svých právech.

Je na vás, zda se chcete účastnit celého jednání.

Rozsudek bude vynesen na závěr jednání. S obsahem rozsudku se můžete seznámit, když setrváte až do konce jednání nebo nahlédnete do soudního spisu.

Pokud jste se připojili k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, soud je povinen rozhodnout ve svém nálezu také o vašem nároku. Pokud je v rozsudku uvedeno, že obdržíte náhradu škody, je rozsudek občanskoprávním exekučním titulem, pokud jde o tuto náhradu, a můžete požádat spolkovou vládu, aby vám v souvislosti s odškodněním poskytla zálohu. To však podléhá podmínce, že odsouzená osoba není schopna splnit neprodleně platební povinnost v důsledku výkonu trestu odnětí svobody.

Soud může také nařídit, že majetek patřící oběti, který je v držení obžalovaného, musí být oběti vrácen.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Máte právo nahlížet do spisu. Přístup může být odepřen nebo omezen pouze v případě, že by nahlížení do spisu mohlo ohrozit vyšetřování nebo ovlivnit vaši výpověď jako svědka.

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.