Victims' rights - by country

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Austria start with the investigation of the crime. The police and the public prosecutor carry out the investigation. After the investigation is completed the public prosecutor may decide to close the proceedings, to order alternative measures to conventional criminal proceedings or to continue the proceedings by bringing the case to the court. For certain criminal offences the trial starts only if you as a victim lodge a complaint to the court. In these cases no pre-trial investigation is carried out.

During the trial, the court holds a hearing and examines the collected evidence. Depending on the seriousness of the crime the case may be heard by:

 • a single judge; or
 • a panel of one judge and two lay judges who decide on the question of guilt and on the penalty; or
 • a jury court consisting of three judges and an eight-member jury where the jury decides on the guilt of the defendant and the judges together with the jury determine the penalty.

You as a victim can take a significant part in criminal proceedings and thus benefit from a variety of rights available to you. You can participate as a victim without a specific legal status or have a more active role by formally becoming a civil claimant, subsidiary prosecutor or private prosecutor.

Click on the following links to find the information you are looking for:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 06/11/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Než ohlásíte trestný čin, můžete získat informace o svých právech z internetových stránek spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz) (Odkaz se otevře v novém okně.zde) a prostřednictvím horké linky pro oběti (Opfernotruf) nebo z internetových stránek horké linky pro oběti (0800 112 112 nebo Odkaz se otevře v novém okně.zde).

Jako oběť trestného činu máte právo obdržet od úřadů informace o svých právech. Tyto informace by v zásadě měly být poskytnuty na začátku vyšetřování. Máte-li právo na přístup ke službám pomoci obětem poskytovaným organizací na podporu obětí, budete o tom informováni před prvním jednáním. Předvolání k jednání bude obsahovat také informace o podpůrných službách a adresy příslušných organizací na podporu obětí. Kromě toho budete informováni, že máte právo na to, aby vás doprovázel důvěrník.

Jste-li obětí sexuálního trestného činu nebo domácího násilí nebo jste nezletilí, jste považováni za zvláště zranitelnou oběť. To znamená, že vám jsou poskytnuta další práva – zejména musíte před vašim jednáním a výpovědí být informováni, že:

 • kdykoli to bude možné, vyslechne vás osoba stejného pohlaví;
 • můžete odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností trestného činu, např. v případě sexuálního trestného činu, pokud je považujete za nepřiměřené. Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědectví zvláště důležité pro předmět řízení;
 • během vyšetřování a soudního řízení máte právo na ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi;
 • můžete požádat, aby z jednání byla vyloučena veřejnost;
 • budete informováni, pokud pachatel uteče nebo bude propuštěn z vazby;
 • během jednání vás můžete doprovázet důvěrník.

Další informace lze nalézt v brožurách vydaných organizacemi na podporu obětí, které vám policie poskytne. Můžete se také rozhodnout, že se spolehnete na informace o svých právech, které vám budou poskytnuty ústně.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, zaručuje, že oběti mají ve všech členských státech EU srovnatelná práva. Tato práva platí bez ohledu na vaši státní příslušnost jako oběti.

Aby se usnadnilo ohlašování trestných činů v případech, kdy byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU, stížnosti týkající se takového trestného činu, jež jsou podány v zemi pobytu oběti, předá žalobce příslušnému orgánu v druhém členském státě EU.

Existuje také nárok na bezplatné tlumočnické služby v průběhu trestního řízení.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Jako oběť trestného činu musíte být neprodleně informováni o svých právech. Tyto informace zahrnují:

 • vaše práva v průběhu trestního řízení;
 • kontaktní údaje organizací na podporu obětí a informace o jimi poskytovaných službách;
 • možnost požadovat po pachateli odškodné;
 • možnost zažádat o odškodné od státu.

Máte-li právo na přístup ke službám pomoci obětem poskytovaným organizací na podporu obětí, budete o tom informováni před prvním jednáním. Předvolání k jednání bude obsahovat také informace o podpůrných službách a adresy příslušných organizací na podporu obětí. Kromě toho budete informováni, že máte právo na to, aby vás doprovázel důvěrník. Další informace lze nalézt v letácích či brožurách vydaných organizacemi na podporu obětí, které vám policie poskytne. Můžete se také rozhodnout, že se spolehnete na informace, které vám budou poskytnuty ústně.

Pokud byla porušena vaše sexuální integrita, máte před vašim jednáním a výpovědí nárok na informace o těchto právech:

 • právo, aby vás, kdykoli to bude možné, vyslechla osoba stejného pohlaví;
 • právo odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností sexuálního trestného činu, pokud je považujete za nepřiměřené. Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědecká výpověď zvláště důležitá pro předmět řízení;
 • právo na ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi v průběhu vyšetřování a soudního řízení;
 • právo požádat, aby z jednání byla vyloučena veřejnost.

Když oznámíte trestný čin, obdržíte o tomto oznámení písemné potvrzení. Potvrzení bude obsahovat číslo jednací. Jestliže zavoláte na příslušnou policejní stanici a uvedete dané číslo jednací, můžete hovořit s policistou, který má na starosti váš případ. Policejní číslo jednací můžete použít také ke kontaktování státního zástupce, který se vaším případem zabývá.

Státní zastupitelství vás bude informovat o významném vývoji v řízení. Budete například informováni, pokud se příslušné orgány rozhodnou, že nebudou pokračovat v trestním stíhání, nebo zda zvažují nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení. Máte také právo nahlížet do spisu.

Soud vás bude informovat o čase a místě konání jednání, pokud jste o tyto informace předem požádali nebo pokud jste se k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Pokud jste oběť domácího násilí, byli jste vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena vaše sexuální integrita, byla zneužita vaše osobní závislost při spáchání takového trestného činu nebo jste zvláště zranitelní, budete příslušnými orgány automaticky informováni, pokud bude pachatel propuštěn nebo uteče z vyšetřovací vazby. V ostatních případech budete o takovém vývoji informováni, pokud jste o to požádali. Informace, které vám poskytne policie nebo státní zástupce, musí zahrnovat relevantní důvody pro propuštění a uvádět, zda byl pachatel podroben mírnějším opatřením jako alternativě k vazbě.

Na vaši žádost budete také neprodleně informováni, pokud pachatel uteče nebo bude propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu. Bude vám rovněž oznámeno, jakmile bude pachatel, který utekl, dopaden. Pokud byly pachateli při propuštění uloženy podmínky, které mají chránit oběť, budete o nich taktéž informováni.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Nemluvíte-li německy na dostatečné úrovni, máte právo na bezplatné tlumočnické služby. Tyto služby vám budou poskytnuty během výslechu nebo jednání. Máte také právo na písemný překlad důležitých částí spisu.

Služby pomoci obětem zahrnují překladatelskou podporu a financuje je spolkové ministerstvo spravedlnosti.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Právní pokyny musí být vždy poskytovány tak, aby byly srozumitelné. To samé platí pro vedení výslechů. Úřady tedy musí přizpůsobit své pokyny a dotazy potřebám a schopnostem oběti. Po vydání pokynů budete dotázáni, zda jste všemu rozuměli.

Nemluvíte-li německy na dostatečné úrovni, máte právo na bezplatné tlumočnické služby. Tyto služby vám budou poskytnuty během výslechu nebo jednání. Máte také právo na písemný překlad důležitých částí spisu.

Na pomoc neslyšícím nebo němým obětem musí být přítomen tlumočník znakového jazyka. V případě nutnosti budete mít také možnost komunikovat písemně nebo jiným vhodným způsobem.

Při posuzování toho, zda by oběť měla být považována za zvláště zranitelnou, což je postavení spojené se zvláštními právy, jsou zvažována všechna postižení. Tato postižení mohou být kompenzována prostřednictvím nároku na právní pomoc.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Můžete kontaktovat organizaci na podporu obětí. Existují speciální organizace pro oběti domácího násilí a pronásledování, oběti obchodování s lidmi a mladistvé oběti. Na pomoc obětem s kontaktováním vhodné organizace byla založena horká linka pro oběti financovaná spolkovým ministerstvem spravedlnosti (0800 112 112 a Odkaz se otevře v novém okně.http://www.opfer-notruf.at/), která zajišťuje bezplatnou podporu 24 hodin denně.

Některé oběti mají právo na služby pomoci obětem.

Jste-li obětí domácího násilí nebo pronásledování, poskytnou vám podporu specializované organizace jako intervenční středisko pro oběti domácího násilí (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) nebo střediska ochrany proti násilí (Gewaltschutzzentren). Vydala-li policie soudní zákaz kontaktu, bude tato informace předána místnímu intervenčnímu středisku pro oběti domácího násilí nebo místnímu středisku ochrany proti násilí. Zaměstnanci těchto organizací vás budou kontaktovat a nabídnou vám podporu včetně vypracování bezpečnostního plánu, poskytnutí právního poradenství (zejména ohledně podání žádosti o předběžné opatření) a psychosociální podpory.

Můžete také přímo kontaktovat intervenční středisko nebo některé ze středisek ochrany proti násilí. Nemusíte čekat, až policie přijme opatření nebo až ohlásíte trestný čin.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Jste-li obětí domácího násilí nebo pronásledování, poskytnou vám podporu specializované organizace jako intervenční středisko pro oběti domácího násilí (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) nebo střediska ochrany proti násilí (Gewaltschutzzentren). Vydala-li policie soudní zákaz kontaktu, bude tato informace předána místnímu intervenčnímu středisku pro oběti domácího násilí nebo místnímu středisku ochrany proti násilí. Zaměstnanci těchto organizací vás budou kontaktovat a nabídnou vám podporu včetně vypracování bezpečnostního plánu, poskytnutí právního poradenství (zejména ohledně podání žádosti o předběžné opatření) a psychosociální podpory.

Ve všech ostatních případech prosím kontaktujte příslušnou organizaci na podporu obětí sami.

Jak je chráněno mé soukromí?

Jako oběť máte různá práva, která zaručují, že vaše soukromí bude co nejvíce chráněno i přes zásadu veřejné povahy soudního řízení.

Máte například právo určit doručovací adresu, která se liší od vaší skutečné adresy bydliště. Soud musí také zajistit, aby nebyla prozrazena vaše osobní situace jako svědka.

Je zakázáno zveřejňovat obsah spisu a během jednání vytvářet televizní nebo rozhlasové nahrávky, provádět přenos a pořizovat videa nebo fotografie.

Je-li to nutné pro ochranu soukromí obětí a svědků, může být ze soudního jednání vyloučena veřejnost.

Jste-li oběť sexuálního trestného činu, máte právo odmítnout odpovídat na otázky týkající se některých podrobností případu, pokud dané podrobnosti nejsou pro řízení zásadní. Ve výjimečných případech je dokonce možné poskytnout svědeckou výpověď anonymně, pokud by odhalení vaší totožnosti vystavilo vás či jiné osoby závažnému riziku. Při podávání výpovědi před soudem mohou svědci dokonce změnit svůj vzhled, aby je nebylo možné poznat (za podmínky, že je možné vidět výraz jejich obličeje).

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup ke službám pomoci obětem není podmíněn oznámením trestného činu. To znamená, že můžete organizaci na podporu obětí kontaktovat ještě předtím, než trestný čin oznámíte. V případě potřeby vám pak tato organizace může s oznámením trestného činu pomoci.

Služby nabízené horkou linkou pro oběti (+0800 112 112) lze také využít bez ohledu na to, zda jste trestný čin oznámili.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Jsou dostupné různé druhy ochrany svědků, které nabízejí různé stupně ochrany v závislosti na ohrožení, jemuž je svědek vystaven. Ochrana svědků bezpečnostní policie se například skládá z preventivních i ochranných prvků, jako jsou posílené hlídky, střežení svědků nebo umístění do zařízení na ochranu svědků. Nejkomplexnější forma ochrany je zařazení do programu na ochranu svědků.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Za zajištění osobní ochrany svědků a obětí jsou odpovědné bezpečnostní orgány.

Podporu a poradenství poskytují organizace na podporu obětí. Existují speciální organizace pro oběti domácího násilí a pronásledování, oběti obchodování s lidmi a mladistvé oběti. Na pomoc obětem s kontaktováním vhodné organizace byla založena horká linka pro oběti financovaná spolkovým ministerstvem spravedlnosti (0800 112 112 a Odkaz se otevře v novém okně.http://www.opfer-notruf.at/), která zajišťuje bezplatnou podporu 24 hodin denně.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Objeví-li se v průběhu řízení nové okolnosti (např. v důsledku informací získaných od organizace na podporu obětí), státní zástupce nebo soud musí doložit nové posouzení a skutečně poskytnout práva spojená s vaším postavením zvláště zranitelné osoby.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Kriminální policie, státní zástupce a soud mají povinnost brát patřičný ohled na práva, zájmy a zranitelnost obětí. Všechny orgány činné v trestním řízení musí během řízení respektovat osobní důstojnost obětí a jejich zájem na ochraně jejich osobního soukromí. Tato obecná povinnost chránit zájmy oběti zahrnuje také vyvarování se jakékoli újmě oběti v důsledku samotného trestního řízení. To je zajištěno mimo jiné pomocí zvláštních práv oběti, např. na ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi nebo na vyloučení veřejnosti ze soudního jednání, a prostřednictvím zákazu zveřejňování fotografií nebo osobních údajů oběti.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Oběti sexuálních trestných činů a domácího násilí a všechny oběti, které jsou nezletilé, jsou považovány za zvláště zranitelné.

Toto postavení lze přiznat také všem ostatním obětem na základě jejich věku, psychického stavu, zdraví a povahy či zvláštních okolností trestného činu.

Kromě práv dostupným všem obětem mají zvláště zranitelné oběti také právo být během vyšetřování, kdykoli to bude možné, dotazovány osobou stejného pohlaví. Mohou odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností trestného činu, pokud považují popisování těchto podrobností za nepřiměřené, nebo odpovídat na otázky týkající se okolností velmi osobní povahy. Zvláště zranitelným obětem bude během vyšetřování a soudního řízení zajištěno ohleduplné vyslechnutí výpovědi, pokud o to požádají. Mohou požádat, aby z jednání byla vyloučena veřejnost. Zvláště zranitelné oběti může během jednání vždy doprovázet důvěrník.

Je-li pachatel propuštěn nebo uteče ze soudní či vyšetřovací vazby, musí být zvláště zranitelné oběti neprodleně informovány. Na vaši žádost budou také informovány, pokud pachatel uteče nebo je propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Oběti, které jsou nezletilé, jsou vždy považovány za zvláště zranitelné.

Během vyšetřování mají právo na to, aby je, kdykoli to bude možné, vyslechla osoba stejného pohlaví. Mohou odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností trestného činu, pokud považují popisování těchto podrobností za nepřiměřené, nebo odpovídat na otázky týkající se okolností velmi osobní povahy. Zvláště zranitelným obětem bude během vyšetřování a soudního řízení zajištěno ohleduplné vyslechnutí výpovědi, pokud o to požádají. Nezletilým, jejichž sexuální integrita mohla být porušena, musí být vždy zajištěno ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi. Mohou požádat, aby z jednání byla vyloučena veřejnost. Během jednání je může doprovázet důvěrník.

Je-li pachatel propuštěn nebo uteče ze soudní či vyšetřovací vazby, musí být zvláště zranitelné oběti neprodleně informovány. Na vaši žádost budou také informovány, pokud pachatel uteče nebo je propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud byli v důsledku trestného činu zabiti váš manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka, životní partner/partnerka, děti, rodiče nebo prarodiče, vnuk/vnučka, sestra či bratr nebo jiná závislá osoba, máte právo na služby pomoci obětem. To platí i tehdy, když v důsledku trestného činu zemřel jiný z vašich příbuzných a vy jste byli svědkem trestného činu.

Zemřela-li v důsledku takového trestného činu osoba, na které jste byli ze zákona závislí, máte možná právo na podporu podle zákona o odškodnění obětí. O takových žádostech o pomoc rozhoduje spolkový úřad pro sociální věci a osoby se zdravotním postižením (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud byli váš manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka, životní partner/partnerka, děti, rodiče nebo prarodiče, vnuk/vnučka, sestra či bratr nebo jiná závislá osoba obětí násilí, nebezpečného vyhrožování nebo sexuálního trestného činu, máte právo na služby pomoci obětem.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Policie, státní zástupce nebo soudce musí brát v úvahu vaše zájmy a informovat vás o průběhu řízení včetně jakýchkoli alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení, jež se nařizují v případě méně a středně závažných trestných činů. Zvažuje-li státní zástupce taková alternativní opatření, musí vám poskytnout příležitost vyjádřit se, je-li to nezbytné pro ochranu vašich práv a zájmů, zejména vašeho práva na odškodnění.

Státní zástupce si může vyžádat vyškolené mediátory z příslušných organizací, aby podpořili pachatele a oběti v mediaci. Mediaci lze zahájit pouze s vaším souhlasem, ledaže jsou vaše důvody pro odmítnutí mediace v kontextu trestního řízení nepřijatelné. Je-li pachatel mladší než 18 let, váš souhlas není nutný.

Pokud chcete, můžete se mediace zúčastnit. Vaše zájmy budou respektovány. V případě potřeby chránit vaše zájmy, zejména vaše právo na odškodnění, budete vyzváni k předložení prohlášení.

Během mediačního postupu máte právo, aby vás doprovázel důvěrník. Při nejbližší příležitosti musíte být informováni o svých právech a příslušných organizacích na podporu obětí.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Práva obětí v trestním řízení se řídí trestním řádem (Strafprozessordnung (StPO)). K tomuto zákonu a ke všem ostatním zákonům máte bezplatný přístup na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Právního informačního systému Rakouské republiky.

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete jej oznámit na kterékoli policejní stanici nebo státnímu zástupci.

Trestný čin můžete oznámit ústně nebo písemně a je nutný váš podpis. Oznámení může podat také třetí osoba. Ačkoli to není povinné, je vhodné v oznámení uvést příslušné osobní údaje včetně adresy, na níž můžete být kontaktováni, stejně jako osobní údaje třetí osoby, která trestný čin oznámila.

Kromě toho je vhodné poskytnout jakékoli důkazy a informace o podezřelém, jež můžete mít k dispozici. To usnadní vyšetřování.

Policie má k zaznamenání vámi poskytnutých informací vlastní formulář (obvykle podporovaný počítačem). Vaše oznámení trestného činu bude od tohoto okamžiku součástí spisu.

Trestný čin můžete oznámit na kterékoli policejní stanici nebo přímo státnímu zástupci.

Oznámení lze podat v němčině nebo v jednom z úředních regionálních jazyků.

Nemluvíte-li německy nebo jiným úředním jazykem na dostatečné úrovni, máte právo na pomoc tlumočníka.

V případě některých trestných činů (např. násilných nebo sexuálních) máte při oznámení trestného činu právo na pomoc organizace na podporu obětí.

Pro oznámení trestného činu není stanoven žádný termín. Po určité době stanovené zákonem však může policie, státní zástupce nebo soud odmítnout případ stíhat. Tato doba se liší v závislosti na druhu dotyčného trestného činu (promlčecí lhůty).

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost zahájit vyšetřování, jakmile jsou informovány o údajném trestném činu (výjimka: trestné činy, které podléhají soukromé žalobě).

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Když oznámíte trestný čin, obdržíte o tomto oznámení písemné potvrzení, které bude obsahovat číslo jednací. Pokud později kontaktujete příslušnou policejní stanici a uvedete příslušné číslo jednací, můžete se spojit s policistou, který se vaším případem zabývá.

Podáte-li policii nebo státnímu zástupci oznámení písemně, musíte se na číslo jednací dotázat. Při tom vám mohou být nápomocny organizace na podporu obětí.

Máte právo nahlížet do spisu. Přístup může být odepřen nebo omezen pouze v případě, že by nahlížení do spisu mohlo ohrozit vyšetřování nebo ovlivnit vaši výpověď jako svědka.

Státní zastupitelství vás bude informovat o významném vývoji v řízení. Budete například informováni, pokud se příslušné orgány rozhodnou, že nebudou pokračovat v trestním stíhání, nebo zda zvažují nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Při jednáních s orgány činnými v trestním řízení vám může pomáhat a zastupovat vás právník, člen organizace na podporu obětí nebo jiná vhodná osoba.

Právní podporu během řízení, máte-li na ni nárok, vám při uplatňování vašich práv bezplatně poskytnou právníci ve spolupráci se specializovanými organizacemi na podporu obětí. Na takovou pomoc máte právo, pokud jste byli vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena vaše sexuální integrita nebo byla při spáchání takového trestného činu zneužita vaše osobní závislost. Pomoc je vám k dispozici také v případě, že jste blízkým příbuzným osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo jste byli jako příbuzný svědkem trestného činu. Pomoc musí být nutná k zabezpečení práv oběti a zajišťuje ji organizace na podporu obětí.

Nemáte-li nárok na služby pomoci obětem, můžete požádat soud o bezplatnou právní pomoc, pokud jste se připojili k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Považuje-li soud právní zastoupení za nutné (zejména proto, aby se zabránilo následné občanskoprávní žalobě) a váš příjem je nedostatečný k tomu, abyste bez ohrožení svého životního minima uhradili výlohy za právního zástupce, bude vaše žádost schválena.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Budou vám uhrazeny náklady na cestování do místa státního zastupitelství, soudu nebo místa jednání a zpět, a pokud jste jeho následkem utrpěli finanční ztrátu, bude vám proplacena náhrada za ušlý čas. Pokud jste svědek a musíte přenocovat, zajistit si snídani, oběd nebo večeři na určitém místě, budou vám náklady na pobyt do určité výše proplaceny. Žádost o tuto úhradu musíte podat do 14 dnů.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud státní zástupce zastaví řízení, musíte o tom být informováni. Poté máte 14 dnů na to, abyste státního zástupce požádali o vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí. Můžete také požádat o pokračování v řízení, pokud:

 • byl porušen nebo nesprávně použit zákon;
 • existují značné pochybnosti o věrohodnosti skutečností, na nichž bylo založeno rozhodnutí zastavit řízení nebo
 • lze uvést nové skutečnosti nebo důkazy, které zdůvodňují pokračování.

Žádost je nutné podat do 14 dnů od okamžiku, kdy jste byli informováni o rozhodnutí státního zástupce zastavit řízení nebo vám bylo doručeno příslušné odůvodnění. Pokud jste během této doby o zastavení řízení nebyli informováni, prodlužuje se lhůta na tři měsíce od daného rozhodnutí. Žádost o pokračování v řízení musí být adresována státnímu zástupci.

Považuje-li státní zástupce žádost za opodstatněnou, bude v řízení pokračovat. V opačném případě musí státní zástupce sepsat odpověď a předložit ji společně se spisem soudu, který o vaší žádosti rozhodne. Pokud soud žádost schválí, státní zástupce musí v řízení pokračovat. Jinak je žádost zamítnuta.

Pokud státní zástupce rozhodne o nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení, nemůžete se proti jeho rozhodnutí odvolat.

Pokud bylo vzneseno obvinění a státní zástupce následně případ uzavře, máte za určitých okolností právo trvat na obvinění jako subsidiární žalobce. V tomto případě je nutné, abyste již byli připojeni k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Poté získáte postavení subsidiárního žalobce prohlášením, že trváte na obvinění.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť máte právo se účastnit soudního řízení. K soudu budete předvoláni pouze v případě, že jste povinni vypovídat jako svědek. Oběť je povinna vyhovět předvolání k soudu, pouze pokud je předvolána jako svědek.

Využíváte-li služeb pomoci obětem, organizace na podporu obětí, která tyto služby poskytuje, bude o datech jednání informována.

Pokud jste během vyšetřování podali svědectví v rámci křížového výslechu, budete informováni o datu soudního řízení, pouze pokud jste o to požádali. Jste-li účastník uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce, budou vám řádně oznámeny pevné termíny jednání. Jako oběť máte právo být přítomni a doprovázeni důvěrníkem – právníkem, členem organizace na podporu obětí nebo jinou osobou, bez ohledu na to, zda je soudní řízení veřejné. Máte právo klást otázky obžalovanému, svědkům a znalcům, a také právo být vyslechnuti ohledně svého nároku na odškodnění.

Jste-li účastník uplatňující občanskoprávní nároky, můžete se rozhodnout neúčastnit se jednání. Pokud jste však soukromý žalobce a nezúčastníte se jednání, soud bude nezvratně předpokládat, že již nemáte zájem na odsouzení a případ uzavře.

Nemluvíte-li německy (nebo jiným úředním jazykem), máte během jednání právo na bezplatné tlumočení.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Obětí jste, pokud splňujete příslušné zákonné požadavky. Postavení oběti mají tyto osoby:

 • osoby, které byly vystaveny násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena jejich sexuální integrita či sebeurčení nebo byla při spáchání takového trestného činu zneužita jejich osobní závislost;
 • manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, životní partner/partnerka, příbuzní v prvním stupni, bratr či sestra a jiné závislé osoby člověka, který zemřel v důsledku trestného činu, nebo jiní příbuzní, kteří byli svědky trestného činu; a
 • jakákoli jiná osoba, která utrpěla v důsledku trestného činu škodu nebo jejíž právní zájmy chráněné trestním právem byly poškozeny v jiných ohledech.

Svědkem jste, pokud jste pozorovali události relevantní pro trestní řízení. To určí policie a státní zástupce během vyšetřování. V průběhu soudního řízení o tom rozhodne soud.

Je na vás, zda si přejete připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Záleží také na vás, zda budete pokračovat v řízení jako subsidiární žalobce v případě, že obvinění bude staženo.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

V průběhu řízení musí všechny orgány respektovat vaši osobní důstojnost jako oběti a váš zájem na tom, aby bylo chráněno vaše soukromí. Vaše práva, zájmy a potřeby zvláštní ochrany musí být odpovídajícím způsobem zohledněny. Všechny oběti musí být co nejdříve informovány o svých právech a o možnosti získat pomoc a odškodnění.

Na vaši žádost vám musí být vydáno potvrzení o oznámení trestného činu.

Každá oběť má právo na zastoupení a poradenství. To může poskytovat právník, organizace na podporu obětí nebo jiný vhodný zástupce. Máte-li nárok na právní pomoc, bude vás osoba, která vám poskytuje právní podporu, zastupovat v řízení.

Pokud nesplňujete podmínky pro právní podporu, ale chcete být zastoupeni právníkem jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, můžete za určitých podmínek požádat o právní pomoc.

Jako svědek jste zproštěni povinnosti vypovídat, pokud by vaše výpověď mohla přitížit příbuznému. Toto právo ztrácíte, jste-li dospělí a požadujete odškodnění jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky v rámci trestního řízení.

Je možné odmítnout odpovědět na určité otázky:

 • pokud by odpověď byla ponižující nebo vás vystavila riziku značné přímé finanční ztráty;
 • pokud by se odpověď týkala vašeho intimního života nebo intimního života jiné osoby;
 • považujete-li otázky týkající se podrobností sexuálního trestného činu za nepřiměřené.

Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědectví zvláště důležité pro předmět řízení.

Jsou-li během výslechu přítomny jiné osoby, je nutné dbát na to, aby nebyly vyzrazeny vaše osobní údaje. Nemusíte prozradit adresu svého bydliště. Namísto toho můžete poskytnout jinou adresu, na níž vás příslušné orgány mohou snadno kontaktovat.

Máte právo nahlížet do spisu, pokud se týká vašich zájmů. Za poplatek můžete také požádat o kopie ze spisu.

Je-li pachatel propuštěn ze zajišťovací či vyšetřovací vazby, musíte být informováni, pokud jste oběť domácího násilí, úmyslného násilí či nebezpečného vyhrožování nebo byla porušena vaše sexuální integrita. Jste-li obětí jiného druhu trestného činu, musíte podat žádost, kde uvedete, že chcete být informováni o propuštění pachatele.

Státní zástupce vás musí informovat o zastavení řízení, pokračování řízení a o zastavení vyšetřování. Jsou-li zvažována alternativní opatření k běžnému trestnímu řízení, musíte obdržet ucelené informace o svých právech. Můžete požádat o pokračování řízení, pokud bylo státním zástupcem zastaveno.

Neovládáte-li němčinu na dostatečné úrovni nebo pokud jste neslyšící či němí, máte právo na překladatelskou/tlumočnickou podporu. Máte právo se účastnit křížových výslechů, rekonstrukcí případu a soudního řízení, během nichž máte právo klást dotazy a podávat žádosti.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jako oběť máte v rámci svého svědectví právo činit prohlášení nebo se jinak podílet na výslechu nebo jednání. Můžete například prohlásit, že se připojujete k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky a chcete dosáhnout odškodnění. Můžete také klást otázky pachateli.

Máte právo vypovídat, jste-li předvoláni k výslechu nebo jednání.

Pokud jste také svědkem, jste povinni vyhovět každému obdrženému předvolání a poskytnout pravdivé a úplné informace.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Během soudního řízení budete na začátku výslechu informováni o svých právech.

Je na vás, zda se chcete účastnit celého jednání.

Rozsudek bude vynesen na závěr jednání. S obsahem rozsudku se můžete seznámit, když setrváte až do konce jednání nebo nahlédnete do soudního spisu.

Pokud jste se připojili k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, soud je povinen rozhodnout ve svém nálezu také o vašem nároku. Pokud je v rozsudku uvedeno, že obdržíte náhradu škody, je rozsudek občanskoprávním exekučním titulem, pokud jde o tuto náhradu, a můžete požádat spolkovou vládu, aby vám v souvislosti s odškodněním poskytla zálohu. To však podléhá podmínce, že odsouzená osoba není schopna splnit neprodleně platební povinnost v důsledku výkonu trestu odnětí svobody.

Soud může také nařídit, že majetek patřící oběti, který je v držení obžalovaného, musí být oběti vrácen.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Máte právo nahlížet do spisu. Přístup může být odepřen nebo omezen pouze v případě, že by nahlížení do spisu mohlo ohrozit vyšetřování nebo ovlivnit vaši výpověď jako svědka.

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (1), subsidiární žalobce (2) nebo soukromý žalobce (Subsidiarankläger) (3) mají obecně právo odvolat se proti rozhodnutí.

Jsou k dispozici dva druhy odvolání: Žaloba na neplatnost (Nichtigkeitsbeschwerde) směřuje proti zákonnosti řízení a rozsudku, zatímco odvolání (Berufung) zpochybňuje vydané rozhodnutí o soukromoprávních nárocích. Jako soukromý žalobce se můžete odvolat také proti výši trestu. V případě zproštění obžaloby budou účastníci uplatňující občanskoprávní nároky a subsidiární žalobci odkázáni na vymáhání svých nároků na odškodnění u občanskoprávních soudů.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce máte právo podat proti rozsudku opravný prostředek (žaloba na neplatnost) v tomto případě:

 • byl-li váš občanskoprávní nárok předán občanskoprávnímu soudu z důvodu zproštění obžaloby a je zřejmé, že zamítnutí návrhu, který jste předložili během soudního řízení, negativně ovlivnilo rozhodnutí soudu o vašem občanskoprávním nároku.

Jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky nebo subsidiární žalobce máte právo podat odvolání, pokud:

 • v případě odsouzení předá soud vaše nároky občanskoprávnímu soudu, ačkoli o nich mohl rozhodnout trestní soud, neboť byly opodstatněné a odůvodněné.

V řízení před okresním soudem (Bezirksgericht) a před samosoudcem u zemského soudu (Landesgericht) se mohou účastníci uplatňující občanskoprávní nároky a subsidiární žalobci odvolat proti rozhodnutí o občanskoprávních nárocích nejen tehdy, pokud jsou tyto nároky v plném rozsahu předány občanskoprávním soudům, ale také chtějí-li vznést námitku proti výši případného odškodnění.

Máte-li v řízení postavení soukromého žalobce, můžete využít stejné opravné prostředky jako státní zástupce. Pokud je obžalovaný zproštěn obžaloby, můžete podat žalobu na neplatnost. V řízeních před okresním soudem a před samosoudcem u zemského soudu můžete také vznášet námitky proti skutečnostem stanoveným v rozhodnutí podáním odvolání ohledně otázky viny žalovaného. Je-li žalovaný odsouzen, můžete se odvolat, pokud nesouhlasíte s trestem nebo pokud jsou vaše občanskoprávní nároky předány občanskoprávním soudům. Jestliže jste nebyli přítomni na jednání, když soud vyhlásil své rozhodnutí, budete muset nahlédnout do spisu, abyste zjistili, zda byl žalovaný shledán vinným či nevinným. Rozhodnutí musí obsahovat důvody a musí být do čtyř týdnů podepsáno soudcem. Pokud jste se účastnili soudního řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, subsidiární žalobce nebo soukromý žalobce a podáte odvolání nebo žalobu na neplatnost do tří dnů po vynesení rozsudku, musíte obdržet kopii rozhodnutí. Za účelem podání odvolání nebo žaloby na neplatnost můžete požádat o právní pomoc. Ta může v případě potřeby zahrnovat bezplatné překladatelské služby. Soud vám poskytne právní pomoc, pokud je nutné právní zastoupení a pokud není váš příjem dostatečný, abyste bez ohrožení svého životního minima mohli uhradit právní zastoupení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Každá oběť může požádat, aby byla informována o tom, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu, když pachatel uprchne a je znovu dopaden, když má pachatel být nebo byl propuštěn, a také o všech podmínkách uložených v případě podmíněného propuštění.

Oběti sexuálních trestných činů a sexuálně motivovaného násilí musí být vyslechnuty před schválením výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem, pokud požádaly, aby byly informovány o tom, když pachatel opustí vězení nebo je z něho propuštěn. Tyto oběti musí být také informovány o schválení výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem. Mají nárok na to, aby je při uplatňování těchto práv podpořily služby pomoci obětem.

V jiných případech neobdržíte poté, co rozhodnutí vstoupilo v platnost, od orgánů žádné další informace. Máte však nadále právo nahlížet do soudního spisu, pokud jsou dotčeny vaše zájmy.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po soudním řízení máte právo na závěrečnou diskusi s organizací, která vám během řízení poskytla pomoc.

Oběti trestných činů, které obdržely psychosociální podporu během trestního řízení, mají na takovou podporu právo také během následného občanskoprávního řízení. Podmínkou je, že předmět občanskoprávního řízení musí souviset s předmětem trestního řízení, a tato podpora musí být nutná k ochraně procesních práv oběti. Zda jsou tyto podmínky splněny, posoudí organizace na podporu obětí poskytující pomoc. Oběť může vyhledat právní pomoc, aby mohla být v občanskoprávním řízení zastoupena právníkem. Tato podpora bude poskytována nejdéle do konce občanskoprávního řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Výsledek řízení a uložený trest můžete zjistit buď tak, že setrváte v soudní síni až do vyhlášení ústního rozhodnutí, nebo později nahlédnutím do soudního spisu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na svou žádost budete neprodleně informováni, pokud pachatel uteče nebo je propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu. Bude vám rovněž oznámeno, jakmile bude pachatel na útěku dopaden. Pokud byly pachateli při propuštění uloženy podmínky, které mají chránit oběť, budete o nich taktéž informováni.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Oběť se bude podílet na rozhodnutích o propuštění nebo podmíněném propuštění jen ve výjimečných případech. Pouze oběti sexuálního trestného činu nebo sexuálně motivovaného násilí, které požádaly, aby byly informovány o útěku nebo propuštění pachatele, budou vyslechnuty před přijetím rozhodnutí o výkonu trestu domácího vězení s elektronickým dohledem.

1. Účastník uplatňující občanskoprávní nároky

Abyste se stali účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, musíte předložit prohlášení. Prohlášení musí obsahovat konkrétní vyčíslení podaného nároku na odškodnění ztráty způsobené trestným činem nebo utrpěné újmy. Během vyšetřování musí být prohlášení adresováno policii nebo státnímu zástupci. Může být předloženo v písemné formě nebo podáno ústně. Během soudního řízení musí být prohlášení předloženo předtím, než byly shromážděny všechny důkazy. To je také nejpozdější okamžik, do kdy musí být nárok vyčíslen.

Jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky budete mít kromě práv oběti tato práva:

 • právo požádat o shromáždění důkazů, které mohou sloužit k usvědčení pachatele nebo k odůvodnění nároku na odškodnění; právo být předvolán/a k soudnímu řízení; právo odvolat se proti rozhodnutí soudu uzavřít případ; právo podat odvolání na základě svých občanskoprávních nároků.

2. Subsidiární žalobce

Abyste se stali subsidiárním žalobcem, musíte nejprve být nebo se stát účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky a učinit prohlášení o tom, že oprávněně trváte na obžalobě. Je-li pachatel nezletilý, je subsidiární žaloba vyloučena.

Subsidiárním žalobcem se můžete stát předložením prohlášení. Vezme-li státní zástupce v průběhu hlavního soudního líčení obžalobu zpět, musíte neprodleně předložit toto prohlášení, pokud jste byli řádným způsobem předvoláni. Pokud jste nevyhověli předvolání nebo neučiníte žádné prohlášení, pachatel bude zproštěn obžaloby.

Vezme-li státní zástupce obžalobu zpět mimo soudní jednání nebo pokud jste nebyli řádným způsobem předvoláni jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, soud vás musí o tomto vývoji informovat. Poté máte jeden měsíc na to, abyste se k subsidiární žalobě vyjádřili.

Pokračujete-li v žalobě namísto státního zástupce, má státní zástupce kdykoli přístup k informacím o soudním řízení a může se rozhodnout, že žalobu znovu převezme. V tomto případě se budete nadále podílet na soudním řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

3. Soukromý žalobce

Některé méně závažné trestné činy nestíhá státní zástupce, nýbrž sama oběť. Jste-li obětí takového trestného činu, bude trestní řízení zahájeno pouze tehdy, pokud podáte žalobu k soudu soukromě. Tím pak získáte postavení soukromého žalobce. V takovém případě neprobíhá žádná fáze vyšetřování a jako soukromý žalobce budete muset prokázat všechny skutečnosti zásadní pro odsouzení a uhradit náklady, pokud bude údajný pachatel zproštěn obžaloby.

4. Služby pomoci obětem

Pokud jste byli v důsledku úmyslného trestného činu vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování nebo byla porušena vaše sexuální integrita, máte právo na služby pomoci obětem. Pomoc je vám k dispozici také v případě, že jste blízkým příbuzným osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo jste byli jako příbuzný svědkem trestného činu. Obětem, jejichž sexuální integrita mohla být porušena a které jsou mladší 14 let, jsou tyto služby pomoci bezplatně poskytovány vždy, aniž by bylo nutné o ně žádat.

Součástí služeb pomoci obětem je psychosociální podpora, což zahrnuje doprovod na policejní stanici a k soudu za účelem výslechu a přípravu na soudní řízení.

Služby pomoci obětem poskytují speciální organizace na podporu obětí (jako jsou střediska na ochranu dětí, poradenská nebo intervenční střediska). Jejich zaměstnanci jsou sociální pracovníci, psychologové nebo srovnatelní odborníci s doplňkovým povinným právním vzděláním v oblasti trestního řízení.

Služby pomoci obětem zahrnují také právní podporu včetně právní pomoci a zastupování před soudem a úřady. Tyto služby poskytují ve spolupráci s organizacemi na podporu obětí právníci.

Služby pomoci obětem financuje spolkové ministerstvo spravedlnosti.

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)?

Oběť, která chce uplatnit finanční nárok (např. na odškodnění za nehmotnou újmu, náklady na léčení), může:

 • podat občanskoprávní žalobu na pachatele; nebo
 • připojit se k trestnímu řízení proti obviněnému jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Abyste mohli uplatnit nároky jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky během trestního řízení, musíte předložit prohlášení. Prohlášení musí zahrnovat konkrétní vyčíslení podaného nároku na odškodnění ztráty způsobené trestným činem nebo utrpěné újmy a prokázat oprávněnost těchto nároků (důvody výše náhrady/odškodnění). Další podmínkou je, že obžalovaný musí být za způsobenou škodu odsouzen.

K trestnímu řízení byste se měli jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky připojit co nejdříve (v ideálním případě tehdy, když je trestný čin ohlášen policii). Po podání obvinění příslušnému soudu lze prohlášení také zaznamenat do protokolu u příslušného státního zástupce nebo předložit písemně bez jakýchkoli formálních požadavků. Během soudního řízení musí být prohlášení předloženo nejpozději předtím, než byly shromážděny všechny důkazy. To je také nejpozdější okamžik, do kdy musí být nárok vyčíslen.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Nesplní-li odsouzený svou povinnost zaplatit částku, která byla přiznána věřiteli, tj. oběti, může s pomocí soudu zahájit výkon rozhodnutí. Za tímto účelem musí být u příslušného okresního soudu podána písemná nebo ústní žádost (návrh na výkon). Na uplatnění nároku na odškodnění přiznaného právně závazným rozhodnutím soudu máte 30 let. Po této době se nárok stane promlčeným.

Je-li majetek odsouzené strany prohlášen za zabavený, oběť má právo požádat o vypořádání přiznaného odškodnění z majetku zabaveného státem.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Záloha může být vyplacena pouze tehdy, pokud platbě zabránil výkon trestu. Jde například o případy, kdy pachatel není schopen vydělat žádný příjem v důsledku výkonu trestu odnětí svobody nebo nemá žádné prostředky v důsledku zaplacení pokuty. Podmínkou obdržení takové zálohy je, že účastníkovi uplatňujícímu občanskoprávní nároky bylo přiznáno odškodnění právně závazným rozhodnutím soudu v důsledku úmrtí, fyzického zranění, újmy na zdraví nebo finanční ztráty. V některých případech je možnost zálohové platby vyloučena (např. existují-li jiné nároky na platby od státu nebo pokud bylo zranění důsledkem účasti ve rvačce nebo hrubé nedbalosti).

Žádost o zálohovou platbu musí být podána u příslušného trestního soudu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Oběti trestných činů mohou obdržet finanční odškodnění od státu, pokud:

 • nejsou schopny vykonávat své povolání kvůli nemoci nebo následné léčbě atp., a v důsledku toho mají nižší úroveň příjmů;
 • musely pro zlepšení svého zdravotního stavu absolvovat psychoterapii, krizovou intervenci nebo jinou léčbu;
 • jsou nutná ortopedická ošetření;
 • jim byly poškozeny brýle nebo zubní protézy;
 • je nutná rehabilitace;
 • potřebují péči (v takovém případě může být uhrazen příspěvek na péči);
 • jsou nevidomé (v takovém případě může být vyplacen příspěvek pro nevidomé osoby).

Oběti, které utrpěly závažné fyzické zranění po 31. květnu 2009, mohou obdržet jednorázové odškodnění za nehmotnou újmu.

Závislí pozůstalí obětí trestných činů obdrží:

 • odškodnění za ztrátu výživného (pokud oběť zemřela a její manžel/manželka a/nebo děti ztratili finanční podporu potřebnou k pokrytí svých životních nákladů);
 • terapeutickou péči (např. psychoterapii) a ortopedickou péči;
 • náklady na pohřeb až do stanovené maximální výše.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Není-li pachatel odsouzen, je oběť odkázána na občanskoprávní soudy a může uplatňovat nárok na odškodnění u těchto soudů.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne.

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Podle § 66 trestního řádu uzavřelo spolkové ministerstvo spravedlnosti smlouvy s vhodnými zavedenými organizacemi, které po ověření toho, že byly splněny zákonné podmínky, poskytují pomoc obětem. Podrobnosti o těchto organizacích naleznete pod následujícím odkazem, kde jsou seřazeny podle spolkových zemí: Odkaz se otevře v novém okně.Organizace na podporu obětí

Tísňová linka na podporu obětí

Spolkový úřad sociálního zabezpečení (Sozialministeriumservice): 0043 158831 a univerzální tísňová linka pro oběti: 0800 112 112

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oběti trestných činů obdrží finanční odškodnění v souladu s ustanoveními zákona o odškodnění obětí (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Spolková sbírka zákonů (BGBl) 288/1972.

Podle zákona o odškodnění obětí je postup stejný pro všechny žadatele (rakouské i cizí státní příslušníky). Jedná se o správní postup, při němž musí orgán zjistit příslušné skutečnosti a rozhodnout o požadované pomoci. Žadatel musí během postupu spolupracovat a poskytnout potřebné informace (a to i pro účely stanovení škody).

Žádosti podle zákona o odškodnění obětí je nutné podávat Spolkovému úřadu sociálního zabezpečení, který o nich také rozhoduje.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Právo na služby pomoci obětem mají tyto osoby:

 • oběti násilného trestného činu, sexuálního trestného činu či nebezpečného vyhrožování nebo oběti, jejichž osobní závislost mohla být zneužita při spáchání úmyslného trestného činu;
 • manžel/manželka, životní partner/partnerka, příbuzní v prvním stupni, bratr či sestra a jiné závislé osoby člověka, který zemřel v důsledku trestného činu, jakož i jiní příbuzní, kteří byli svědky smrti svého příbuzného.

Těmto obětem musí být na žádost poskytnuta psychosociální a právní podpora, pokud je to nutné k zajištění jejich procesních práv, přičemž se v nejvyšší možné míře zohlední jejich osobní účast. Za posouzení toho, zda je taková pomoc „nutná“, zodpovídají samy organizace na podporu obětí. Oběti sexuálního trestného činu, které jsou mladší než 14 let, mají na psychosociální podporu nárok vždy.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA

V rámci psychosociální podpory jsou oběti připravovány na psychickou zátěž řízení, podporovány při zpracovávání svých zážitků (úzkosti, zoufalství, smutku nebo hněvu) a také doprovázeny během výslechu coby součásti vyšetřování nebo soudního jednání.

PRÁVNÍ PODPORA

Účelem právní podpory je pomoci obětem při uplatňování jejich práv v rámci trestního řízení. To je obzvláště užitečné a nutné, pokud konkrétní okolnosti vedou k obavám, že práva oběti nebudou v průběhu řízení dostatečně respektována. Utrpěla-li oběť újmu nebo škodu v důsledku trestného činu, může právní zástupce požadovat jménem oběti odškodnění (např. za nehmotnou újmu) (pokud má oběť postavení účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky).

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.