Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Съгласно Закон 4/2015 от 27 април 2015 г. физическите лица, които са станали жертва на престъпления, извършени в Испания, или които подлежат на наказателно преследване в Испания, се считат за жертви на престъпления, независимо тяхното гражданство, от това дали са пълнолетни или ненавършили пълнолетие и дали пребивават в държавата законно или не. Разпоредбите на този закон се прилагат:

а) за всяко физическо лице, което като пряка жертва е претърпяло вреди, нанесени на него или на имуществото му, по-специално телесна или душевна вреда, емоционално страдание или икономическа загуба, които са пряка последица от престъпление;

б) за непреки жертви, в случай на смърт или изчезване на лице като пряка последица от престъпление, освен когато тези деяния могат да бъдат пряко приписани на:

1. Съпруга на жертвата, когато съпрузите не са в състояние на законна или фактическа раздяла, и на всяко от децата на жертвата или на съпруга на жертвата, когато те не са в състояние на законна или фактическа раздяла, които живеят с тях по време на смъртта или изчезването; на всяко лице, което по време на смъртта или изчезването е в сравнима емоционална връзка с жертвата, и на всяко от децата на лицето, което съжителства с жертвата по време на смъртта или изчезването; на родителите на жертвата или преки роднини, или роднини до трета степен, за които жертвата носи родителска отговорност, както и на лица под настойничеството на жертвата или които са били подпомагани от жертвата.

2. Когато нито едно от горепосочените лица не съществува — други преки роднини и братята и сестрите на жертвата, като се отдава предпочитание на нейните законни представители.

  • Основни права на жертвите: Всички жертви имат право на закрила, информация, подкрепа, съдействие и грижа, както и на активно участие в наказателното производство и на уважително, професионално, индивидуално и недискриминационно отношение от първия си контакт с органите или длъжностните лица, като на жертвите се предоставят услуги за съдействие, подкрепа и възстановително правосъдие, в хода на цялото наказателно производство и достатъчно дълго време след неговото приключване, независимо от това дали самоличността на извършителя е известна или не, както и от резултата от производството.
  • Звена за контакт: служби за подкрепа на жертвите.

Като жертва на престъпление законът Ви дава определени индивидуални права преди, по време на съдебното производство (процеса) и след неговото приключване.

Наказателното производство в Испания започва с разследване на престъплението, което се извършва от съдебната полиция под контрола на съдия-следователя. В края на разследването съдия-следователят изпраща делото на прокурора, който решава каква да е следващата стъпка. Ако няма достатъчно основания за образуване на дело срещу извършителя и прокурорът не може да повдигне обвинения, съдия-следователят прекратява (приключва) производството. В противен случай делото се внася за разглеждане в компетентния съд.

По време на процеса съдът разглежда доказателствата и решава дали подсъдимият е виновен или невиновен. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, съдът налага наказание. Наказателното производство може да продължи с възможност за обжалване пред горестояща съдебна инстанция.

В качеството си на жертва можете да участвате в наказателното производство като свидетел или да имате по-активна роля като частен обвинител и по този начин да се възползвате от допълнителните права, произтичащи от статута Ви на страна в производството. Във всеки случай съгласно член 124 от испанската Конституция, прокурорът защитава интересите на жертвата(ите) в хода на производството.

Жертвите на престъпления, свързани с основано на пола насилие, се подпомагат от специализиран адвокат още от етапа на предварително разследване. След реформата на Органичния закон за съдебната власт (LOPJ) с Органичен закон 7/2015 съдилищата, които са компетентни да разглеждат дела, свързани с насилие срещу жени, се произнасят и по престъпленията срещу неприкосновеността на личния живот, правото на собствения имидж и достойнството на жените, както и с делата за обида на съда или неизпълнение на временна мярка.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 11/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.