Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Права на жертвите в Шотландия

Като жертва на престъпление вие имате права.

Също така имате право на емоционална и практическа подкрепа докато трае целият процес и можете да имате право на обезщетение за всякакви вреди, причинени ви вследствие на престъплението.

В Кодекса на правата на жертвите в Шотландия се определят вашите права и е предоставена информация как да ги упражнявате и как да поискате помощ и съвет. Той включва информация за вашето:

  • право на минимални стандарти на обслужване - как ще се отнасят с вас образуванията, работещи в областта на наказателното правосъдие
  • право на информация - как ще получавате актуална информация за вашето дело и за какво можете да питате
  • право на участие - да бъдете разбиран, да разбирате какво се случва и да обясните на съда по какъв начин ви е засегнало престъплението
  • право на защита и право на неприкосновеност на личния живот - да се чувствате в безопасност и защитени от сплашване
  • право на подкрепа - независимо дали сте съобщили на полицията за престъплението, или не
  • право на обезщетение и разноски - като например пътни разходи, загуба на доходи или обезщетение, ако сте били увредени.

Наред с това имате право да подадете оплакване, ако сте недоволни от начина, по който дадена организация се е отнесла с вас.

Посетете mygov.scot, за да научите повече за вашите права като жертва на престъпление през различните етапи на наказателния процес, включително съобщаване на престъпление, разследване и наказателно преследване, ако делото бъде предадено на съда и какво се случва след произнасяне на присъдата.

Можете също така да прочетете за помощ и подкрепа за жертвите на престъпления.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт