В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Със спешно повикване на номер 999. За да съобщите за престъпление се обадете на номер 101.

Ако сте си загубил слуха, ако чувате трудно или имате затруднение в речта е на разположение текстов телефон на номер 18000.

Ако сте регистриран за спешна услуга за кратки съобщения (SMS) и не разполагате с друга възможност, можете да изпратите текстово съобщение на номер 999.

Кога трябва да се обадя на номер 999

При спешен случай се обадете на номер 999, ако:

 • Има риск от телесни повреди или загуба на живот
 • Престъплението се случва в момента
 • Някой заподозрян в престъпление е наблизо

Съобщаване за случай, който не е спешен

Обадете се на номер 101, за да се свържете с полицията, ако престъплението не е спешен случай.

Ако сте си загубил слуха, ако чувате трудно или имате затруднение в речта е на разположение текстов телефон на номер 18001 101.

Примерите за престъпления, които не се нуждаят от спешен отговор включват:

 • Колата ви е била открадната
 • Имуществото ви е било повредено
 • Предполагате употреба на наркотици или продажбата им
 • Искате да съобщите за леко транспортно произшествие
 • Искате да дадете информация на полицията за престъпление във вашия район

Онлайн съобщаване за престъпление

При случай, който не е спешен, можете да съобщите за следните престъпления на уебсайта на шотландската полиция:

Можете също така да попълните онлайн формуляра за „Лица, предотвратяващи престъпления“ (Crimestoppers) , ако желаете да съобщите за престъпление анонимно.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

В качеството си на жертва, имате правото да поискате специфична за делото информация във връзка с престъпление. Ако такава не ви е била предоставена, можете да подадете официално искане до няколко различни органа:

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

В Шотландия жертвите не са страни в наказателното производство. Ако жертва има нужда от правен съвет и съдействие, тя може да се свърже с адвокат. Той може да има право да помогне с разходите за предоставяне на тази помощ и съдействие чрез системата за правна помощ.

Шотландският съвет за правна помощ (Scottish Legal Aid Board) е органът, отговарящ за управлението на системата за правна помощ в Шотландия.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако сте били „призован“ да се явите в съда като свидетел, можете да имате право да претендирате някои разходи.

Да бъдете „призован“ означава, че ви е било изпратено официално писмо - наречено призовка, в което ви се съобщава да се явите в съда и да дадете показания като свидетел.

Информация за това как да претендирате разноски и формуляр за претендиране на разноски, можете да намерите на гърба на призовката.

Прочетете внимателно призовката и я вземете със себе си при явяването си в съда. Уверете се, че сте попълнили формуляра за разноски на гърба на призовката си, за да претендирате разноските от лицето, което ви е призовало като свидетел.

Парични плащания се извършват само в случаи на действително затруднено положение или спешен случай. Извънредни разходи, като например тези за такси за таксиметрови услуги, пътувания по въздуха и нощувки, трябва предварително да бъдат одобрени от прокурора.

Искове могат да бъдат предявени за загуба на доходи за свидетели, които са наети и самостоятелно заети лица. В сградите на съда няма заведения за малки деца, така че свидетелите на прокуратурата могат да претендират разходи за грижи за деца и гледане на деца при фиксирани такси. Ако трябва да организирате покриването на разходите във ваше отсъствие те ще ви бъдат възстановени при фиксирана такса.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Като жертва на престъпление в Шотландия имате право на преразглеждане на решение на Наказателното отделение и прокуратура да не се започва наказателно преследване по дело, за което им е докладвано, когато това решение е взето на или след 1 юли 2015 г. Ако е възможно, следва да подадете молба за преразглеждане в срок от един месец от датата, на която сте уведомени за решението да не се води наказателно разследване. Обикновено ще бъдете уведомен за решението за преразглеждане в срок от 20 работни дни. Главният прокурор (Lord Advocate) (главният прокурор в Шотландия) публикува правила относно този процес.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Участието ви зависи от това дали сте призовани като свидетел в процеса. Ако не сте призован като свидетел, можете да попитата Съдебната служба на Шотландия:

 • В какви престъпления е обвинено дадено лице - след като обвинението е имало възможност да им отговори (само общия характер на обвиненията).
 • Какво е развитието по делото в съда.
 • Какво решение е постановил съдията, шерифът или мировият съдия по делото.

На уебсайта на Съдебната служба на Шотландия http://www.scotcourts.gov.uk/coming-to-court/victims-of-crime има допълнителни подробности за начина, по който да получите информация във връзка с делото и информация относно графика на делата в съда, включително и дела, които предстои да бъдат насрочени в близко бъдеще. Това включва:

 • Върховният съд.
 • Шерифските съдилища.
 • Мировите съдилища.

Ако сте свидетел, Съдебната служба на Шотландия:

 • ще ви предоставя актуална информация за хода на съдебното дело най-малко веднъж на всеки час и ще ви уведоми, когато можете да напуснете съда.
 • ще предостави отделни чакални за свидетелите на прокуратурата и защитата, и достъп до освежителни напитки.
 • Ако имате право да дадете показания пред съда чрез телевизионна връзка на живо, представител на Съдебната служба на Шотландия ще ви посрещне в този ден и ще ви разясни процедурата за даване на показания пред съда.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

В Шотландия жертвите не са страни в наказателното производство. По преценка на прокурора, жертвите могат да бъдат помолени да дадат показания в съда.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Информация относно вашите права като жертва можете да намерите в Кодекса на правата на жертвите.

Ако сте призован като свидетел, ще получите призовка. Вашата призовка е официално писмо, с което ви се съобщава да се явите в съда и да дадете показания като свидетел.

Важно е да не пренебрегвате призовката. Уведомете своевременно този, който ви е помолил да бъдете свидетел, ако има важна причина, поради която не можете да се явите на датата на съдебния процес. Ако не се явите в точния час и на точното място, съдът може да издаде заповед за ареста ви.

За някои свидетели може да е трудно да дават показания. Те могат да бъдат особено уязвими поради техните обстоятелства или характера на показанията им. Съдът може да предприеме допълнителни мерки (наречени „специални мерки“), за да помогне на уязвимите свидетели да дават показания по възможно най-добрия за тях начин, като например параван, посредством който свидетелят не вижда обвиняемия. Трябва да обсъдите всичките си опасения с лицето, което е поискало да дадете показания, тъй като то може да се обърне към съда за специални мерки от ваше име.

Допълнителна информация за това как да бъдете свидетел може да бъде намерена на уебсайта на Наказателното отделение и прокуратура и на страницитеДаване на показания в съда на mygov.scot.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

По преценка на прокурора, жертвите могат да бъдат помолени да дадат показания в съда. По отношение на жертвите които са призовани да дадат показания се прилагат общите закони на Шотландия във връзка с даването на показания.

По отношение на тези жертви, които трябва да дават показания и за които се счита, че са уязвими или имат нужда от защита, с цел да им се помогне да дадат показания, е възможно да бъдат въведени наличните специални мерки по силата на членове 271-271M от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г.. Тези мерки са автоматични за деца и за тези лица, които са жертви в специални престъпления, като например сексуални престъпления, трафик на хора и преследване.

Освен това съгласно член 14 от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 2003 г жертвите също могат да направят изявление в качеството си на жертва. Допълнителна информация за изявленията в качеството на жертва може да бъде намерена тук.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Можете да се свържете със Съдебната служба на Шотландия, за да разберете датите на всички заседания на съда, окончателното решение на съда по процеса или всяко обжалване, произтичащо от процеса и всички причини за него. Освен това, ако присъствате в съда, за да дадете показания, съдебните служители в Съдебната служба на Шотландия ще ви дават актуална информация за хода на съдебното дело най-малко веднъж на всеки час и ще ви уведомят когато можете да напуснете съда.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Моля, вж. по-горе подробности относно информацията, до която можете да получите достъп.

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт