Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Можете да се свържете с различни институции в съответствие с категорията жертви, към която принадлежите:

Национална агенция за равни възможности на мъжете и жените (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați — ANES)

Тя предлага различни видове услуги, като например:

  • безплатна и анонимна телефонна линия, предназначена за жертвите на домашно насилие — 24/7 Център за обаждания — 0800 500 333
  • специализирани социални услуги на центровете за спешен прием за жертви на домашно насилие
  • съвети, информация и насоки за жертвите на домашно насилие

За контакти:

Адрес: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bucharest

Телефон: +4 021 313 0059

Адрес на електронна поща: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Национална агенция срещу трафика на хора (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane — ANITP) към Министерство на вътрешните работи (Ministerul Afacerilor Interne)

Мрежата от апелативни съдилища включва 15 регионални центъра. Всеки център е към апелативен съд.

Тя предлага различни видове услуги, като например:

  • предоставяне на гореща линия за граждани, която денонощно е на разположение за информиране и уведомяване за всички възможни случаи на трафик на хора: Гореща линия 0.800.800.678 (национален безплатен номер) или +4.021.313.3100 (за обаждания от чужбина), работно време: от понеделник до петък, 08:00—16:00 ч.
  • уведомяване на съответните органи за възможните случаи на трафик на хора
  • предоставяне на помощ на жертвите посредством 15 регионални центъра

За контакти:

Адрес: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bucharest,

Телефон: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Факс: +40 21 319 01 83

Адрес на електронна поща: anitp@mai.gov.ro

http://www.anitp.mai.gov.ro

Национална агенция по заетостта (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM) към Министерството на труда и социалната справедливост (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Тя предоставя услуги във връзка с професионалната заетост и обучението в рамките на териториалните си структури за лица, регистрирани като търсещи работа, включително на жертвите на престъпления, по-специално на жертвите на трафика на хора.

За контакти:

20-22 Avalanșei St., 4th District, Bucharest, 040305,

Адрес на електронна поща: anofm@anofm.ro

Уебсайт: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Национална дирекция за пробация (Direcția Națională de Probațiune — DNP) към Министерството на правосъдието(Ministerul Justiției)

Има 42 пробационни служби, координирани от DNP. Като цяло техните помещения се намират в държавни институции (съдилища, областни съвети, областните сметни палати и т.н.).

Те могат да предложат следните видове услуги, при поискване:

  • безплатни психологически консултации за жертви на опит за убийство и опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства, домашно насилие, умишлени престъпления, които водят до телесна повреда на жертвата, изнасилване, сексуално нападение, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно лице и съблазняване на малолетни или непълнолетни лица, малтретиране на малолетни или непълнолетни лица, трафик и експлоатация и опит за трафик на и експлоатация на уязвими лица.
  • други форми на помощ: насоки за намиране на работа или за посещаване на образователни курсове за професионално обучение, помощ при свързване с неправителствени организации, Генералната дирекция за социална работа и защита (DGASPs) за други форми на услуги за подкрепа на жертвите и др.

За контакти:

Bucharest, 17 Apolodor St., 5th District

Телефон: 0372.041.293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Главен инспекторат на румънската полиция (Inspectoratul General al Poliției Române — IGPR)

Инспекторатът има териториални структури само в граничните области и може да предоставя подкрепа по искане на ANITP, така че да бъде оказана помощ на жертвите да вземат участие на определени етапи в наказателното производство.

Полицията може да Ви информира за правата, които имате като жертва.

Освен това по време на производството специализираните структури на IGPR могат да предоставят физическа защита.

Национален орган за защита на правата на децата при осиновяване (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție —ANPDCA) към Министерството на труда и социалната справедливост

ANPDCA е институция, която координира изпълнението на националните стратегии за защита на правата на децата, като осигурява съответната методологическа координация в тази област. Системата за защита на децата е децентрализирана, тъй като Главната дирекция за социална работа и защита на децата (DGASPC) се отчита пред областните съвети или местните съвети към окръзите на община Букурещ.

DGASPCs предоставя различни услуги, като например: преценка на случаите на насилие над деца и предоставяне/подпомагане на услугите в съответствие с план, комплексно оценяване за деца с увреждания, социална линейка, социална телефонна линия, социални услуги за предотвратяване на домашното насилие и трафика на хора, специализирани социални услуги в различни институции.

За контакти: http://www.copii.ro/?lang=en

Неправителствени организации (НПО)

в сферата на трафика на хора:

В сферата на предотвратяването и контрола на домашното насилие, налични на:

В сферата на защита правата на децата:

Спасете децата (Salvați copiii)

Адрес: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bucharest, Romania

Телефон: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Социални алтернативи (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Building 949, ground floor, Iași, 700722

Телефон: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Гореща линия за подкрепа на жертвите

Лицата, които са претърпели увреждания в резултат на престъпления, могат също така да се свържат с полицията, като се обадят на единния национален номер за спешни повиквания — 112.

Безплатна и анонимна телефонна линия, предназначена за жертвите на домашно насилие — 24/7 център за обаждания — 0800 500 333

Telverde към Националната агенция срещу трафика на хора: 0800 800 678 — национален безплатен номер и 0040213133100 — за обаждания от чужбина. Работно време: от понеделник до петък, 08:00—16:00 ч.

Номер на горещата телефонна линия за деца: 116111. Безплатна телефонна линия. Работно време: от понеделник до неделя: 08:00—24:00 ч.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Съгласно румънското право жертвите на трафик на хора имат право на безплатна защита и помощ.

Помощта, която се предоставя от Националната агенция за равни възможности на мъжете и жените на жертви на домашно насилие, е безплатна.

Помощта, която се предоставя от Националната дирекция за пробация на жертвите, е безплатна.

Помощта, която се предоставя на деца жертви на насилие, е безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Моля, вж. отговора по-горе.

Децата жертви имат право на всички категории услуги (медицински услуги, психологически услуги и т.н.).

Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт