Права на жертвите – по държави

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Съдебните органи и всички други държавни институции, с които си взаимодействате, ще Ви предоставят информация относно услугите за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления в рамките на Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului — DGASPCs) и НПО, които предоставят такива услуги, както и информация за връзка с тях.

Ще получите тази информация както устно, така и писмено посредством формуляр, който трябва да подпишете и който съдържа поне адреса на службата за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления в рамките на компетентността на институцията, предоставяща информацията и списък с нейните отговорности.

Първият съдебен орган (полиция/прокуратура), към който се обърнете или, където е приложимо, служби за оказване на подкрепа на жертви на престъпления, ще Ви информират за правата Ви и услугите за подкрепа и защита, които можете да получите.

Ще получите информация относно:

 • вида подкрепа, който можете да получите и кой може да я предостави, в това число основна информация за достъп до медицинска помощ, психологически консултации и алтернативно настаняване;
 • органът за наказателно разследване, където можете да подадете жалба;
 • правото на правна помощ и институцията, с която можете да се свържете за тази цел;
 • условията и процедурата за получаване на безплатна правна помощ;
 • Вашите права в хода на наказателното производство (включително мерки за защита като застрашен свидетел);
 • условията и процедурата за получаване на финансово обезщетение от държавата;
 • правото да използвате услугите на медиатор;
 • ако живеете в друга държава — членка на ЕС, информация как да подадете наказателна жалба или да кандидатствате за финансово обезщетение от държавата в тази държава членка, както и информация как можете да бъдете изслушан от румънските съдебни власти, без да сте в Румъния.

Информацията ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. Също така ще получите формуляр с цялата въпросна информация, който трябва да подпишете. Можете да бъдете придружен от лице по Ваш избор, когато се свържете с властите за първи път.

Ако подадете жалба в съдебния орган, ще получите писмено потвърждение за Вашия сигнал. Жалбата може да бъде подадена писмено или устно. Можете също така да поискате от друго лице да съобщи за престъплението вместо Вас, но трябва да предоставите на това лице писмено пълномощно. Изготвеното в писмен вид пълномощно, което трябва да бъде подписано от Вас, ще бъде приложено към преписката по делото.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако сте чужденец и сте станали жертва на престъпление в Румъния, имате право на всички права, от които се ползват румънските граждани, станали жертви на престъпления.

Ако не говорите румънски, имате право да ползвате безплатно услугите на устен преводач, който ще Ви помогне по време на общуването Ви с властите. Това означава, че ще можете да подадете Вашата молба и да получите информацията, на която имате право към момента на съобщаване за престъплението, на език, който разбирате.

Ако живеете в друга държава членка, можете за подадете наказателна жалба или да кандидатствате за финансово обезщетение в тази държава членка. Още повече, можете да бъдете изслушан от румънските съдебни власти, без да сте в Румъния.

Ако сте жертва на трафик на хора, можете да бъдете настанен в специални центрове за подслон, където ще бъдете защитен. В хода на наказателното производство ще получавате информация за него на език, който разбирате; можете също така да получите психологически консултации и медицинска помощ. Румънските органи ще направят всичко възможно, за да Ви помогнат да се върнете възможно най-скоро в родната си държава, и ще Ви предоставят сигурен транспорт до румънската граница.

Ако сте чужденец, можете да претендирате за финансово обезщетение от държавата, в случай че сте били жертва на някое от следните престъпления: опит за убийство и опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс; телесна повреда съгласно член 194 от Наказателния кодекс; умишлени престъпления, водещи до телесна повреда за жертвата и домашно насилие съгласно член 199 от Наказателния кодекс; изнасилване, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно дете или сексуално посегателство съгласно членове 218 — 220 от Наказателния кодекс; трафик на хора или трафик на деца съгласно членове 210 и 211 от Наказателния кодекс, тероризъм и всякакво друго престъпление, свързано с насилие.

Също така имате право на безплатна правна помощ, ако сте били жертва на опит за убийство, опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства, телесна повреда, умишлено престъпление, водещо до телесна повреда, изнасилване, сексуално посегателство, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно дете или сексуално развращение на малолетни и непълнолетни деца. Право на безплатна правна защита имат и съпругът/съпругата, децата и лица на издръжка на лица, които са починали вследствие на убийство, убийство при утежняващи вината обстоятелства и умишлени престъпления, водещи до смъртта на жертвата.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщите за престъпление, полицейският служител, който приема сигнала Ви, ще Ви разясни какво ще се случи по-нататък. Ще бъдете информирани за правата Ви и услугите, които можете да получите. Полицията е длъжна да изготви писмен доклад, в който се посочва информацията, която Ви е предоставила.

Вие ще получите информация за:

 • Вашите права в хода на наказателното производство;
 • организациите, към които можете да се обърнете за съдействие, и услугите, които предоставят те;
 • по какъв начин можете да получите защита;
 • условията и процедурата за получаване на финансово обезщетение от държавата;
 • условията и процедурата за получаване на безплатно законно представителство;
 • условията и процедурата за получаване на безплатна правна помощ;
 • правото да използвате услугите на медиатор;
 • правото да бъдете информирани за освобождаването на обвиняемия, ако той/тя е лишен от свобода или получи наказание лишаване от свобода;
 • ако живеете в друга държава членка, информация как да кандидатствате за финансово обезщетение от държавата в тази държава членка, както и информация как можете да бъдете изслушан от румънските съдебни власти, без да сте в Румъния.

Впоследствие в хода на производството можете да получавате информация за развитието на разследването и, ако прокурорът реши да не сезира съда — копие от това решение. За да получите тази информация, ще е необходимо да подадете искане до полицейския служител или до прокурора, който разглежда делото Ви, и да посочите пощенски адрес в Румъния или адрес на електронна поща или адрес за електронни съобщения, на който да се свържат с Вас.

Ако прокурорът реши да сезира съда, Вие ще бъдете призован да се явите пред съда.

Ако трябва да бъдете разпитан в съда, ще бъдете уведомен и за Вашите права и задължения, както следва:

 • правото да получите помощ от адвокат или, ако е приложимо, да получите безплатно законно представителство;
 • правото да използвате услугите на медиатор в разрешени от закона случаи;
 • правото да предложите доказателства, които да бъдат представени, да подавате възражения и да представяте изявления в съответствие със закона;
 • правото да бъдете информиран за хода на производството;
 • правото да подадете предварителна жалба, когато е необходимо (за определени видове престъпления е необходимо да подадете молба под формата на предварителна жалба, за да бъде заведено дело срещу извършителя на престъплението). Съдебните органи ще предоставят разяснения по този въпрос, когато това е необходимо. С подаването на предварителна жалба Вие искате продължаване на наказателното производство срещу извършителя. Предварителната жалба се различава от жалбата, която подавате в полицията или пред прокуратурата, за да сигнализирате, че срещу Вас е извършено престъпление.
 • правото да бъдете конституиран като граждански ищец в производството;
 • задължението да се явите пред съдебните органи, когато сте призован;
 • задължението да съобщите за всяка промяна на адрес;
 • правото да бъдете информиран за всяко освобождаване на извършителя, когато извършителят е осъден на лишаване от свобода или е задържан под стража.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Да. Имате право на услуги по писмен и устен превод в хода на цялото наказателно производство.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Съдебният орган може да разпореди жертвите, които изискват защита по силата на закона, да бъдат разпитани чрез или в присъствието на психолог или друго лице, което има специализация в областта на консултирането на жертви.

Жертви, които имат увреждания на говора или на слуха, ще бъдат разпитвани в присъствието на лица, които могат да общуват на жестомимичен език. В такива случаи също така можете да общувате в писмена форма.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Случаите на жертвите ще бъдат преценени индивидуално, за да получат подходящата подкрепа и защита. Случаите на жертвите се преценяват от служби за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления или частни доставчици на социални услуги. Където е приложимо, със съгласието на жертвата тези служби си сътрудничат с публични или частни доставчици на здравно обслужване.

Услугите за подкрепа и защита, предоставени както на жертвите на престъпления, така и на членовете на техните семейства, може да се състоят от:

 • информация за правата на жертвата;
 • психологическа консултация, консултация относно рисковете за вторично или повторно превръщане в жертва или сплашване и отмъщение;
 • съвет относно финансови и практически въпроси, произтичащи от престъплението;
 • услуги за социална интеграция/реинтеграция;
 • емоционална и социална подкрепа за социална реинтеграция;
 • информация и консултация относно ролята на жертвата в хода на наказателното дело, включително и подготовка за участие в съдебния процес;
 • препращане на жертвата до други специализирани услуги, където е приложимо: социални услуги, здравни услуги, услуги по заетостта, образователни услуги или други услуги от общ интерес, предоставени по силата на закона.

Услуги за подкрепа и защита могат да бъдат предоставени в:

 1. а. дневни центрове, които основно предоставят информация, консултации, емоционална и социална подкрепа за социална реинтеграция, психологическа консултация, правна консултация, финансови съвети, услуги за социална интеграция/реинтеграция, и др.;
 2. б. центрове за настаняване, където се предоставя съответното временно настаняване за жертви, нуждаещи се от безопасно място заради непосредствен риск от вторично или повторно превръщане в жертва, сплашване или отмъщение.

Жертвите на домашно насилие или на трафик на хора могат да бъдат настанени в приемни центрове за настаняване, където за ограничен период от време те и малолетните и непълнолетните деца, за които се грижат, получават безплатно семейна помощ, защита срещу извършителя, медицинско обслужване, грижи, храна, настаняване, психологическа консултация и правна помощ.

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

В рамките на всяка Главна дирекция „Социална дейност и закрила на детето“ (DGASPC) има служба за подкрепа на жертвите на престъпления.

Частните доставчици на социални услуги също могат да предоставят подкрепа на жертвите на престъпления.

Ако сте жертва на домашно насилие, можете да се свържете с Националната агенция за равни възможности между жените и мъжете (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) и Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (DGASPC).

Ако сте на възраст под 18 години и сте жертва на престъпление, можете да се свържете с Националния орган за защита на правата на децата и осиновяване (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție — ANPDCA) и Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (DGASPC).

Ако сте били жертва на трафик на хора, можете да се свържете с Националната агенция за борба с трафика на хора (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane — ANITP) в рамките на Министерството на вътрешните работи (Ministerul Afacerilor Interne — MAI).

Министерството на правосъдието е румънският орган за помощ, отговарящ за процедурата по финансово обезщетение за жертвите на умишлени престъпления, свързани с насилие, извършени на територията на държава членка, различна от тази, в която жертвата законно пребивава.

Съществуват и редица неправителствени организации (НПО), които предоставят различни видове подкрепа за жертвите. Институцията, с която се свързвате, ще Ви насочи към съответната НПО.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Да, съдебните органи трябва да Ви насочат към такива услуги.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

На жертвите на престъпления се предоставят информация, подкрепа и защита по начин, по който гарантира поверителността на техните лични данни и всякаква информация относно личния живот на жертвата и трудностите, пред които тя е изправена. Услугите за подкрепа се предоставят анонимно и за тях не се изисква сключването на договор с бенефициерите.

Данните, отнасящи се за жертвите на престъпления, се съхраняват една година. Те могат да бъдат използвани за оказване на подкрепа на жертвата и за дейности за защита, или да бъдат предоставени на съдебните органи при поискване от тяхна страна. Съхранените данни ще бъдат изтрити след изтичането на едногодишния срок.

Ако в качеството на жертва Ви бъдат оказани подкрепа и защита, данните за Вашата самоличност ще бъдат съхранени за периода, по време на който важат такива мерки, и за три месеца след приключването на този период.

Местоположението на центровете за настаняване за жертви на домашно насилие и трафик на хора е поверително.

Както в хода на наказателното разследване, така и в хода на съдебното производство, ако съдебните органи считат, че неприкосновеността на личния Ви живот или достойнство могат да бъдат засегнати поради предоставената от Вас информация или поради други причини, те могат да прибегнат по собствена инициатива или по Ваша молба до мерки, с които да защитят поверителността и неприкосновеността на личния Ви живот, като например:

 • защитаване на информацията за Вашата самоличност;
 • провеждане на разпита/изслушването Ви чрез аудио-визуални средства, като се деформират гласът и изображението Ви, без да има изискване да присъствате, когато другите мерки не са достатъчни;
 • провеждане на съдебното заседание при закрити врата по време на разпита Ви.

Също така в хода на производството съдът може да забрани публикуването на всякакви текстове, рисунки, снимки или изображения, които могат да разкрият Вашата самоличност.

Съдът може също така да обяви провеждането на съдебното заседание при закрити врата, ако публичното изслушване може да засегне Вашето достойнство и неприкосновеността на личния Ви живот.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до услуги за подпомагане на жертвите?

За да получите достъп до информация, подкрепа и защита, предоставяни на жертвите на престъпление, не е необходимо да подавате жалба в органите за наказателно разследване.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Както в хода на наказателното разследване, така и в хода на съдебното производство имате право на мерки за защита, когато съдебните органи считат, че можете да се намирате в опасност.

Важно е да знаете, че ако съдебните органи преценят, че може да се намирате в опасност поради предоставената от Вас информация или поради други причини, те могат да предприемат по Ваша молба или по собствена инициатива определени мерки, с които да гарантират Вашата защита, като например:

 • осигуряване на наблюдение или охрана на Вашия дом или място за временно настаняване;
 • съпровождане и защита за Вас или членовете на Вашето семейство по време на пътувания;
 • защита на информацията за Вашата самоличност (личните данни могат да не бъдат вписани в преписката, за да бъде защитена Вашата самоличност, като се посочва, че тази информация е поверителна);
 • провеждане на разпита/изслушването Ви чрез аудио-визуални средства, като се деформират гласът и изображението Ви, без да има изискване за присъствие, когато другите мерки не са достатъчни (по този начин не е нужно да се явявате пред полицейския служител, прокурора или съдията и няма да бъдете на едно и също място с извършителя);
 • провеждане на съдебното заседание при закрити врата по време на разпита Ви.

Също така в хода на производството съдът може да забрани публикуването на всякакви текстове, рисунки, снимки или изображения, които могат да разкрият Вашата самоличност.

Освен това, ако сте свидетел в наказателното производство или, дори и да не участвате в делото, предоставяте информация, която помага на съдебните органи да разрешават случаи, свързани с тежки престъпления, или да предотвратят нанасянето на значителни вреди, можете да поискате от полицейски служител или от прокурора, който провежда разследването, да Ви включи в програмата за защита на свидетелите. Тази програма включва редица мерки, като например:

 • тайна самоличност, включително участие в заседанията чрез деформиране на Вашия глас или изображение;
 • полицейска защита на дома Ви и съпровождане от полицията, когато сте поканени да се явите пред органите за наказателно разследване;
 • преместване;
 • промяна на самоличността, включително промяна на външния Ви вид, ако е необходимо.

Ако сте включен в програмата за защита на свидетели, ще имате възможност да получите допълнителна помощ, като например:

 • реинтеграция в различна социална среда;
 • придобиване на нови професионални квалификации;
 • нова работа;
 • финансова помощ до намиране на нова работа.

Ако е необходимо, Вашите роднини от първа степен (като например вашите деца или родители) и Вашият/Вашата съпруг/а също могат да бъдат включени в програмата за защита на свидетели.

Ако не сте включен в програмата за защита на свидетели в хода на наказателното разследване, можете да подадете молба за включване в тази програма до съда.

Налична е допълнителна защита в зависимост от вида на престъплението:

 • Ако сте жертва на домашно насилие, можете да поискате полицията да изведе извършителя незабавно от дома, който споделяте, чрез заповед за временна защита, която ще бъде в сила до издаването на заповед за защита от съда. От друга страна, като жертва можете да бъдете настанен в център за жертви на домашно насилие. Такова настаняване е налично единствено при спешни случаи или с одобрението на управителния орган на центъра. След като бъдете приет в центъра, можете да получите безплатно настаняване, храна, медицинско обслужване, психологически консултации и правна помощ.
 • Ако сте жертва на трафик на хора, можете да бъдете настанен в център за защита на жертви. Съгласно законодателството настаняването се предоставя за срок не по-дълъг от 90 дни, но съдът може да удължи престоя Ви до края на производството. Съдебните заседания по случаи, касаещи се за трафик на дете, се провеждат при закрити врата. Още повече, в такива случаи малолетните лица до 14-годишна възраст ще бъдат изслушани в присъствието на психолог и представител на Главна дирекция „Социална дейност и закрила на детето.“

Ако смятате, че се намирате в опасност, следва да информирате полицейския служител, прокурора или съдията и да предоставите възможно най-много информация.

Горепосочените мерки са налични както във фазата на наказателното разследване, така и във фазата на съдебното производство.

Кой може да ми предложи защита?

Ще бъдете защитени от румънската полиция.

Някой ще извърши ли оценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

С цел да избегнете вторично превръщане в жертва, Вашият случай ще бъде преценен възможно най-скоро след установяване на самоличността Ви, за да може броят на изявленията и медицинските/психологически/социални оценки да е ограничен до минимум.

Отделите/доставчиците на услуги за оказване на подкрепа на жертви на престъпления ще Ви консултират относно рисковете от сплашване и отмъщение. С цел да се избегне рискът от сплашване и отмъщение, можете да бъдете временно настанен в центрове за настаняване.

Ако все още сте в опасност след приключването на наказателния процес, съдебните органи ще преценят дали следва да бъдете включен в програма за защита на свидетели, освен ако вече не сте част от такава програма.

Ако сте били жертва на трафик на хора, проява на насилие в тесни взаимоотношения, организирана престъпност, тероризъм или други категории престъпления, ще бъдете счетен за уязвима жертва и ще получите предвидената в законодателството защита за застрашени и уязвими свидетели.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Да, може да се направи преценка на случая Ви. Например, ако сте били жертва на определени категории престъпления (домашно насилие, изнасилване, сексуално посегателство и др.), ще бъдете изслушан само от лице от същия пол, ако поискате това.

Втори разпит на жертвата ще се проведе само ако е абсолютно необходимо за целта на наказателното производство, за да се избегне нанасянето на други вреди.

За да се избегне вторично превръщане в жертва, произтичащо от повторно разпитване на жертвата от съдебните органи, съгласно законите за наказателното производство също така се изисква увреденото лице, което е съобщило за престъпление, да бъде разпитано веднага, или когато това не е възможно, след подаване на жалбата, без ненужно забавяне.

На жертвите на престъпления се предлагат отделни зали за чакане в съда.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Ако сте уязвима жертва, можете да се възползвате от мерките за защита, описани в горепосочените отговори относно защита на свидетелите.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Ако сте дете, жертва на експлоатация, насилие, злоупотреба, небрежност или малтретиране или всяко друго престъпление, всяко лице, включително Вие, може да съобщи за престъплението на полицията.

От самото начало малолетните и непълнолетните деца се считат за уязвими жертви и органите следва да Ви информират за мерките за защита, които можете да получите.

Случаите на децата жертви на насилие ще бъдат преценени и съгласно законодателството ще бъдат предоставени подкрепа и защита от Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“, които са отговорни за интервенцията в случаи на злоупотреба, небрежност, трафик, миграция и репатриране.

Малолетните и непълнолетните деца получават помощ от Националния орган за защита на правата на децата и осиновяване.

Дете, което е подлежало на злоупотреба или небрежност, или дете, което е изпитало всякаква форма на насилие, може да бъде временно настанено при друго семейство, приемен родител или специален център, като спешна мярка.

Ако сте призован да се явите пред органите за наказателно разследване и сте на възраст под 14 години, трябва да бъдете придружаван от Вашите родители или от настойник. Ако родителите Ви или настойниците Ви участват в наказателно производство или имат интерес да влияят на Вашите показания, разпитът ще се проведе в присъствието на роднина или друго лице, назначено от полицейския служител/прокурора/съдията.

Освен това съдебните органи могат да решат, че по време на разпитите следва да присъства психолог, който да Ви помага. Можете да помолите съдебните органи да Ви окажат помощ с това.

Разпитът трябва да бъде записан. Ако това не е възможно, то трябва да бъде упоменато във Вашето изявление, като се излагат причините за това.

Можете да бъдете разпитван от едно и също лице в специално предназначени/пригодени за целта стаи, ако има такива.

При разследването на определени категории престъпления разпитите могат да се провеждат от лице от същия пол като жертвата. Можете също така да бъдете придружаван от избрано от Вас лице.

Имате право на законен представител по време на цялото производство. Ако нямате адвокат, съдът ще Ви съдейства за намирането на такъв. Ако семейството Ви не може да си позволи да плати за услугите на адвокат, имате право да поискате безплатна правна помощ.

В случаите, касаещи се за трафик на хора, малолетните и непълнолетните деца до 14-годишна възраст ще бъдат изслушани в присъствието на поне един от техните родители или друг законен представител. Още повече, трябва да бъдат призовани и психолог и представител на Главна дирекция „Социална дейност и закрила на детето“

Член на семейството ми е починал вследствие на престъплението — какви са правата ми?

В този случай Вие сте жертва на престъпление и имате право на всички услуги за подкрепа и защита, посочени по-горе, в това число информация, психологическа консултация, правна помощ, препращане към здравни услуги, услуги за социална интеграция/реинтеграция и др.

Съпругът/съпругата, детето или лице на издръжка на лице, починало в резултат на убийство и убийство при утежняващи вината обстоятелства по член 188 и член 189 от Наказателния кодекс, както и на умишлени престъпления, довели до смърт, имат право на безплатна правна помощ и финансово обезщетение от държавата.

Безплатна правна помощ е налице и за други категории престъпления, ако месечният доход на член от семейството не е по-висок от националната основна минимална брутна заплата, определена за годината, в която е подадена молбата за безплатна правна помощ.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Моля, вж. по-горе.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиацията е възможна в случаите, които се считат за по-малко тежки съгласно наказателното право. Процедурата може да се прилага само ако и Вие, и извършителят сте съгласни да участвате. В хода на процедурата по медиация Вие ще бъдете поканен на редица срещи с извършителя, за да обсъдите възможностите за помирение. Провеждането на тези срещи ще се улеснява от лице, наречено медиатор. Ако заедно с извършителя постигнете споразумение в края на процедурата, можете за оттеглите жалбата си и делото ще бъде приключено. Ако процедурата не е била успешна, наказателното производство ще продължи, все едно че не е била проведена медиация.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

 • Закон № 135/2010 за наказателно-процесуалния кодекс, изменен (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Закон № 678/2001 за предотвратяване и борба с трафика на хора, изменен (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Решение № 1216/2001 на правителството за одобрение на националния план за действие за борбата с трафика на хора (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Закон № 211/2004 за определени мерки за защита на жертвите на престъпления, изменен (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Решение № 1238/10 октомври 2007 г. на правителството за одобрение на конкретни национални стандарти за специализирани услуги за подпомагане на жертви на трафик на хора (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Закон № 217/2003 за предотвратяване и борба с домашното насилие, изменен (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Закон №272/2004 за закрила и насърчаване на правата на децата, изменен (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Закон № 682/2002 за защита на свидетелите, изменен (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Закон № 192/2006 за медиацията и организацията на професията медиатор, изменен (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Последна актуализация: 04/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт