Права на жертвите – по държави

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Ако сте били жертва на престъпление, можете да съобщите за него на полицията (или на прокуратурата) устно или писмено. Можете също така да поискате от друго лице да съобщи за престъплението вместо Вас, но трябва да предоставите на това лице писмено пълномощно. Изготвеното в писмен вид и подписано пълномощно ще бъде приложено към преписката по делото.

Когато съобщавате за престъплението, можете да получите информация относно службите и организациите, предоставящи психологически консултации или всякакви други форми на подкрепа за жертви, в зависимост от Вашите нужди. Имате също така право да получите информация за това по какъв начин можете да получите правна помощ, за правата Ви в хода на наказателното производство (включително мерки за защита като застрашен свидетел), както и относно начина, по който да получите финансово обезщетение от държавата. Тази информация ще бъде предоставена от първия съдебен орган, към когото се обърнете (полиция, прокуратура). Също така ще получите формуляр с цялата въпросна информация, който трябва да подпишете. Информацията ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако сте чужденец и сте станали жертва на престъпление в Румъния, имате право на всички права, от които се ползват румънските граждани, станали жертви на престъпления.

Ако не говорите румънски език, имате право при взаимодействието си с органите да използвате безплатно услугите на устен преводач, включително, за да подадете жалбата си на език, който можете да разберете, и за да получите информацията, на която имате право към момента на съобщаване за престъплението, на език, който разбирате.

Ако сте жертва на трафик на хора, можете да бъдете настанен в специални центрове за подслон, където ще бъдете защитен. В хода на наказателното производство ще получавате информация за него на език, който разбирате; можете също така да получите психологически консултации и медицинска помощ. Румънските органи ще направят всичко възможно, за да Ви помогнат да се върнете възможно най-скоро в родната си държава, и ще Ви предоставят сигурен транспорт до румънската граница.

Ако сте чужденец, можете да претендирате за финансово обезщетение от държавата, в случай че сте били жертва на: опит за убийство и опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс; домашно насилие съгласно член 199 от Наказателния кодекс; умишлени престъпления, водещи до телесна повреда за жертвата; изнасилване, сексуално посегателство, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно лице и сексуално развращаване на малолетни или непълнолетни лица съгласно членове 218—221 от Наказателния кодекс; малтретиране на малолетни или непълнолетни лица съгласно член 197 от Наказателния кодекс, както и трафик и експлоатация и опит за трафик и експлоатация на уязвими лица.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщавате за престъпление, полицейският служител, записващ жалбата, ще Ви разясни по какъв начин ще протече процедурата, която следва във връзка с Вашия случай. Полицията е длъжна да изготви писмен доклад, в който се посочва информацията, която Ви е предоставила.

Вие ще получите информация за:

 • Вашите права в хода на наказателното производство;
 • организациите, към които можете да се обърнете за съдействие, и услугите, които предоставят те;
 • по какъв начин можете да получите защита;
 • условията и процедурата за получаване на финансово обезщетение от държавата;
 • условията и процедурата за получаване на безплатно процесуално представителство.

Впоследствие в хода на производството можете да получавате информация за развитието на разследването и, ако прокурорът реши да не сезира съда — копие от това решение. За тази цел ще трябва да подадете искане до полицейския служител или до прокурора, който разглежда делото Ви и да посочите пощенски адрес в Румъния, адрес на електронна поща или адрес за електронни съобщения, на който да получите информацията.

Ако прокурорът реши да сезира съда, Вие ще бъдете призован да се явите пред съда.

Ако трябва да бъдете разпитан в съда, ще бъдете уведомен и за Вашите права и задължения, както следва:

 • правото да получите помощ от адвокат или, ако е приложимо, да получите безплатно процесуално представителство;
 • правото да прибегнете до услугите на медиатор в разрешени от закона случаи;
 • правото да предложите доказателства, които да бъдат представени, да подавате възражения и заключения в съответствие със закона;
 • правото да бъдете информиран за хода на производството;
 • правото да подадете предварителна жалба, когато е необходимо (за определени видове престъпления молбата Ви под формата на предварителна жалба е необходима, за да бъде заведено дело срещу извършителя на престъплението). Съдебните органи ще предоставят разяснения по този въпрос, когато това е необходимо. Предварителните жалби имат за цел да се поиска продължаване на наказателното производство срещу извършителя. Предварителната жалба се различава от жалбата, която подавате в полицията или пред прокуратурата, за да ги информирате, че срещу Вас е извършено престъпление.
 • правото да бъдете конституиран като граждански ищец в производството;
 • задължението да се явите, когато сте призован от съдебните органи;
 • задължението да съобщите за всяка промяна на адрес;
 • правото да бъдете информиран за всяко освобождаване на извършителя, когато извършителят е осъден на лишаване от свобода или е задържан под стража.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Да. Имате право на услуги по писмен и устен превод в хода на цялото наказателно производство.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

В хода на наказателното производство на лице с увреждане, независимо от неговия статут (обвиняем, увредено лице, свидетел), трябва да му бъдат предложени услугите на устен преводач, психолог и/или представител на Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) (за малолетни или непълнолетни лица).

В действащата правна рамка се определя, че съответните лица могат да получат специализирана помощ от съществуващите регионални дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ и, ако е приложимо, медицинска помощ.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

В зависимост от характера на престъплението (по-специално когато е извършено срещу лица) полицейският служител може да препоръча на жертвата да се обърне към служби за психологически консултации или да я насочи към такива служби.

Ако сте жертва на специфична категория престъпления (опит за убийство и опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс; домашно насилие съгласно член 199 от Наказателния кодекс; умишлени престъпления, водещи до телесна повреда за жертвата; изнасилване, сексуално посегателство, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно дете и сексуално развращаване на малолетни и непълнолетни деца съгласно членове 218—221 от Наказателния кодекс; малтретиране на малолетни или непълнолетни лица, съгласно член 197 от Наказателния кодекс, както и трафик и експлоатация и опит за трафик и експлоатация на уязвими лица), можете да получите психологически консултации (до три месеца за възрастни и до шест месеца за деца на възраст под 18 години), медицинска помощ или всеки друг вид безплатна помощ, която е необходима. Тези видове помощ се предлагат безплатно само ако сте съобщили за престъплението на полицията. Можете да подадете молба за помощ до пробационните служби, след като сте подали сигнала до полицейския служител.

Ако сте жертва на домашно насилие, можете да се обърнете за помощ към един от семейните асистенти, работещи към Министерството на труда и социалната справедливост (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Министерството предлага различни видове помощ на жертвите на домашно насилие (например психологически консултации, защита на самоличността и други). Като жертва на домашно насилие можете също така да поискате да бъдете настанени в център за жертви на домашно насилие, където ще получите защита и консултации.

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

В Румъния жертва може да получи специализирана подкрепа от следните институции в зависимост от вида на престъплението:

Ако сте жертва на домашно насилие, можете да се свържете с Националната агенция за равни възможности между жените и мъжете (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) и Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (DGASPC).

Ако сте на възраст под 18 години и сте жертва на престъпление, можете да се свържете с Националния орган за защита на правата на децата и осиновяване (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție — ANPDCA) и Главните дирекции „Социална дейност и закрила на детето“ (DGASPC).

Ако сте жертва на трафик на хора, можете да се свържете с Националната агенция за борба с трафика на хора (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane — ANITP) в рамките на Министерството на вътрешните работи (Ministerul Afacerilor Interne — MAI).

Съществуват и редица неправителствени организации (НПО), които предоставят различни видове подкрепа за жертвите. Институцията, с която се свързвате, ще Ви насочи към съответната НПО.

Ако сте били жертва на престъпление, свързано с насилие, като например опит за убийство и опит за убийство при утежняващи вината обстоятелства съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс; домашно насилие, съгласно член 199 от Наказателния кодекс; умишлени престъпления, водещи до телесна повреда за жертвата; изнасилване, сексуално посегателство, сексуален контакт с малолетно или непълнолетно лице и сексуално развращаване на малолетни или непълнолетни лица, съгласно членове 218—221 от Наказателния кодекс; малтретиране на малолетни или непълнолетни лица, съгласно член 197 от Наказателния кодекс, както и трафик и експлоатация и опит за трафик и експлоатация на уязвими лица, можете да се обърнете за помощ към пробационните служби.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Да, съдебните органи трябва да Ви насочат към такива услуги.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Както в хода на наказателното разследване, така и в хода на съдебното производство, ако съдебните органи считат, че неприкосновеността на личния Ви живот или достойнство могат да бъдат засегнати поради предоставената от Вас информация или поради други причини, те могат да прибегнат по собствена инициатива или по Ваша молба до мерки, с които да защитят поверителността и неприкосновеността на личния Ви живот, като например:

 • защитаване на информацията за Вашата самоличност;
 • провеждане на изслушването Ви чрез аудио-визуални средства, като се деформират гласът и изображението Ви, без да има изискване да присъствате, когато другите мерки не са достатъчни;
 • провеждане на съдебното заседание при закрити врати по време на разпита Ви.

Също така в хода на съдебното производство съдът може да забрани публикуването на всякакви текстове, рисунки, снимки или изображения, които могат да разкрият Вашата самоличност.

Съдът може също така да обяви провеждането на съдебното заседание при закрити врати, ако публичното изслушване може да засегне Вашето достойнство и неприкосновеността на личния Ви живот.

При изпълнение на служебните си задължения служителите на пробационната служба не трябва да разкриват данните, с които разполагат. Информацията, предоставена на съдебните органи като част от наказателното производство, е изключение от това правило. Както при изпълнение на служебните си задължения, така и в обществото, съветниците, ръководителите на службите и инспекторите не трябва да разкриват съдържанието на които да е документи, които са в тяхно притежание. Информацията, свързана с делата, вписани в протоколите на службата, както и всяка информация, свързана с организацията и изпълнението на нейните дейности, следва да бъде предоставена на медиите при спазване на поверителността на личните данни на получателите на услугата.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

За да получите достъп до услугите за подпомагане на жертвите на престъпления, трябва да съобщите за престъплението на съответните органи.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Както в хода на наказателното разследване, така и в хода на съдебното производство имате право на мерки за защита, когато съдебните органи считат, че можете да се намирате в опасност.

Важно е да знаете, че ако съдебните органи преценят, че може да се намирате в опасност поради предоставената от Вас информация или поради други причини, те могат да предприемат по Ваша молба или по собствена инициатива определени мерки, с които да гарантират Вашата защита, като например:

 • осигуряване на наблюдение или охрана на Вашия дом или място за временно настаняване;
 • съпровождане и защита за Вас или членовете на Вашето семейство по време на пътувания;
 • защита на информацията за Вашата самоличност (личните данни могат да не бъдат вписани в преписката, за да бъде защитена Вашата самоличност, като се посочва, че тази информация е поверителна);
 • провеждане на изслушването Ви чрез аудио-визуални средства, като се деформират гласът и изображението Ви, без да има изискване за присъствие, когато другите мерки не са достатъчни (по този начин не е нужно да се явявате пред полицейския служител, прокурора или съдията и няма да бъдете на едно и също място с извършителя);
 • провеждане на съдебното заседание при закрити врати по време на разпита Ви.

Също така в хода на съдебното производство съдът може да забрани публикуването на всякакви текстове, рисунки, снимки или изображения, които могат да разкрият Вашата самоличност.

Освен това, ако сте свидетел в наказателното производство или, дори и да не участвате в делото, предоставяте информация, която помага на съдебните органи да разрешават случаи, свързани със тежки престъпления, или да предотвратят нанасянето на значителни вреди, можете да поискате от полицейски служител или от прокурора, който провежда разследването, да Ви включи в програмата за защита на свидетелите. Тази програма включва редица мерки, като например:

 • тайна самоличност, включително участие в заседанията чрез деформиране на Вашия глас или изображение;
 • полицейска защита на дома Ви и съпровождане от полицията, когато трябва да стигнете до органите за наказателно разследване;
 • преместване;
 • пълна промяна на самоличността, включително промяна на външния Ви вид, ако е необходимо.

Ако сте включен програмата за защита на свидетели, ще имате възможност да се възползвате от допълнителна помощ, като например:

 • реинтеграция в различна социална среда;
 • придобиване на нови професионални квалификации;
 • нова работа;
 • финансова подкрепа до намиране на нова работа.

Ако е необходимо, Вашите роднини от първа степен (като например вашите деца, родители) и Вашият съпруг също могат да бъдат включени в програмата за защита на свидетели.

Ако не сте включен в програмата за защита на свидетели в хода на наказателното разследване, можете да подадете молба за тази програма в хода на съдебното производство.

Налична е допълнителна защита в зависимост от вида на престъплението:

 • Ако сте жертва на домашно насилие, можете да поискате от съда да забрани на извършителя да остане в общия Ви дом. От друга страна, като жертва можете да бъдете настанен в център за жертви на домашно насилие. Такова настаняване е възможно само при спешни случаи, когато Вашата безопасност изисква изолация от извършителя или когато е налице писмено одобрение от семейния асистент, който отговаря за Вашия случай. След като бъдете отведен в центъра, можете да получите безплатно настаняване, храна, медицинско обслужване, психологически консултации и правна помощ.
 • Ако сте жертва на трафик на хора, можете да бъдете настанен в център за защита на жертви. Обикновено настаняването се предоставя за срок от 10 дни, но съдът може да удължи престоя Ви до края на производството. Ако е необходимо, полицията може да предостави физическа защита в рамките на наказателното производство. Ако сте жертва на трафик на хора, изслушването в съда няма да бъде публично.

Ако смятате, че се намирате в опасност, следва да информирате полицейския служител, прокурора или съдията и да предоставите възможно най-много информация.

Горепосочените мерки са налични както във фазата на наказателното разследване, така и във фазата на съдебното производство.

Кой може да ми предложи защита?

Ще получите защита от румънската полиция.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Ако при приключване на наказателното производство все още се намирате в опасност, съдебните органи ще преценят дали е уместно да Ви включат в програма за защита на свидетели, ако все още не участвате в тази програма.

По отношение на жертви на трафик на хора рискът ще бъде преценен от специализираните структури на полицията.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Да, може да се направи преценка на случая Ви. Например жертвите на определени категории престъпления (домашно насилие, изнасилване, сексуално посегателство и други) ще бъдат разпитвани само от лица от същия пол, ако жертвата поиска това.

Втори разпит на увреденото лице ще се проведе само ако е абсолютно необходимо за целта на наказателното производство, за да се избегне нанасянето на други вреди на жертвата.

За да се избегне нанасянето на други вреди на жертвата от непрекъснатото ѝ подлагане на разпит от съдебните органи, законите във връзка с наказателното производство изискват също така увредено лице, което е подало жалба във връзка с дадено престъпление, да бъде разпитано веднага или, когато това не е възможно, след подаване на жалбата, без ненужно забавяне.

Друга мярка в полза на жертвата е да не се уведомява за всяко освобождаване на извършителя, ако жертвата не е поискала специално да бъде уведомявана.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Ако сте уязвима жертва, можете да се възползвате от мерките за защита, описани подробно в горепосочените отговори относно защита на свидетелите.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Ако сте дете, жертва на експлоатация, насилие, злоупотреба, небрежност или малтретиране или всяко друго престъпление, всяко лице, включително Вие, може да съобщи за престъплението на полицията.

От самото начало малолетните или непълнолетните лица се считат за уязвими жертви и органите следва да Ви информират за мерките за защита, които можете да получите.

Малолетните или непълнолетните лица получават помощ от Националния орган за защита на правата на децата и осиновяване. Ако сте в опасност, можете да подадете молба за съдебно разпореждане, за да получите право да бъдете настанен в място, където можете да получите защита (като друго семейство или специален център).

Ако сте призован да се явите пред органите за наказателно разследване и сте на възраст под 14 години, трябва да бъдете придружаван от Вашите родители или настойници. Ако родителите Ви или настойниците Ви участват в наказателно производство или могат да се опитат да влияят на Вашите показания, разпитът ще се проведе в присъствието на роднина или друго лице, назначено от полицейския служител/прокурора/съдията.

Освен това съдебните органи могат да решат, че по време на разпитите Ви следва да присъства психолог, който да Ви помага. Можете да подадете молба за това до съдебните органи.

Разпитът трябва да бъде записан и, ако е възможно, трябва да бъде протоколиран писмено.

Можете да бъдете разпитван от едно и също лице в специално предназначени/адаптирани стаи, ако има такива.

При разследването на определени категории престъпления разпитите могат да се провеждат от лице от същия пол като жертвата. Можете също така да бъдете придружаван от избрано от Вас лице.

Имате право на процесуален представител по време на цялото производство. Ако нямате адвокат, съдът ще Ви съдейства за намирането на такъв. Ако семейството Ви не може да си позволи да плати за услугите на адвокат, имате право да поискате безплатна правна помощ.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Съпругът, детето или лице на издръжка на лице, починало в резултат на убийство и убийство при утежняващи вината обстоятелства по член 188 и член 189 от Наказателния кодекс, както и на умишлени престъпления, довели до смърт, имат право на безплатна правна помощ и финансово обезщетение от държавата.

Безплатна правна помощ е налице и за други категории престъпления в допълнение към горепосочените, ако месечният доход на член от семейството не е по-висок от националната основна минимална брутна заплата, определена за годината, в която е подадена молбата за безплатна правна помощ.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Моля, вж. горепосочената информация.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиация е възможна само при престъпления, които съгласно наказателното право имат по-малка степен на обществена опасност . Процедурата може да се прилага само ако и Вие, и извършителят сте съгласни да участвате. В хода на процедурата по медиация Вие ще бъдете поканен на редица срещи с извършителя, за да обсъдите възможностите за помирение. Провеждането на тези срещи ще се улеснява от лице, наречено медиатор. Ако процедурата приключи с помирение, можете да оттеглите жалбата си срещи извършителя, като делото ще бъде прекратено. В противен случай, ако процедурата не е била успешна, наказателното производство ще продължи, все едно че не е била проведена медиация.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

 • Закон № 135/2010 относно Наказателно-процесуалния кодекс, изменен и допълнен (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Закон № 678/2001 относно превенцията и противодействието на трафика на хора,изменен и допълнен (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Решение на правителството № 1216/2001 за одобрение на Националния план за действие относно борбата с трафика на хора (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Закон № 211/2004 относно определени мерки за защита на жертвите на престъпления, изменен и допълнен (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Решение на правителството № 1238/10 октомври 2007 г. за одобрение на националните специфични стандарти за услугите за специализирана помощ за жертвите на трафик на хора (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Закон № 217/2003 относно превенцията и противодействието на домашното насилие, изменен и допълнен (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Закон №272/2004 за насърчаване и закрила на правата на децата, изменен и допълнен (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Закон № 682/2002 относно защитата на жертвите, изменен и допълнен (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Закон № 192/2006 относно медиацията и организацията на професията медиатор, изменен и допълнен (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт