Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Права на жертвите – по държави

Ако сте били жертва на престъпление, съгласно закона разполагате с определени индивидуални права, които можете да упражнявате преди, по време на и след съдебното производство (процес). Можете също така да се ползвате от различни форми на съдействие, както и да претендирате за обезщетение за вредите, причинени от престъплението.

Наказателното производство в Северна Ирландия започва с разследване, по време на което полицията събира доказателства. След като полицията приключи с разследването, случаят се предава на прокуратурата. Прокурорът проверява дали срещу заподозрения има достатъчно доказателства, за да е налице реална вероятност да бъде осъден, и дали е в интерес на обществото срещу него да се провежда наказателно преследване. Ако прокурорът реши, че наказателното преследване не следва да продължи, делото се приключва. В противен случай прокурорът подготвя преписката за внасяне в съда и повдига обвинение. И в двата случая ще бъдете уведомен за решението на прокуратурата и, ако делото бъде внесено за разглеждане от съда, ще получите информация за датата на съдебното заседание.

Дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност се разглеждат от магистратските съдилища (magistrates’ courts). Дела за по-тежки престъпления (като изнасилване или грабеж) се разглеждат от Кралския съд (Crown Court), който заседава в състав от съдия и съдебни заседатели. Съдебните заседатели са 12 лица, избрани на случаен принцип от списъка в избирателния регистър, които изслушват представените по време на процеса доказателства и решават дали обвиняемият е виновен за извършването на престъплението. В хода на процеса, съдът взема решение по правни въпроси, като например дали е допустимо представянето на определени доказателства. В края на процеса, ако съдебните заседатели признаят обвиняемия за виновен, съдията определя наказанието за престъплението съгласно закона.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт