Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Права на жертвите – по държави

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия (Victim Support NI) предлага информация за услуги за подкрепа, които се предоставят в близост до вас. Вж. Харта за жертвите и Харта за свидетелите. http://www.victimsupportni.com/

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления включва телефонна линия за предоставяне на информация на жертви на престъпления: +44 808 168 9293.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Полицията и Звеното за подпомагане на жертви и свидетели трябва да ви предоставят информация за това къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много неправителствени организации и благотворителни организации предоставят съдействие, подкрепа, съвети, консултации и други общи и специализирани услуги на жертвите на престъпления на национално, регионално и местно равнище.

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт