В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Жертвите нямат право да обжалват осъдителната присъда или наложеното наказание на извършителя.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След процеса имате право:

 • да ви бъдат изплатени всички разноски, които Прокурорската служба е решила, че са ви дължими, ако сте присъствали в съда, за да дадете показания;
 • да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели за резултата от процеса, включително, когато е възможно, да ви бъде предоставено обобщение на мотивите за решението.
 • да бъдете насочени от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели към услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е уместно и когато такива са на разположение.

i) ако до Кралския съд е подадена молба за обжалване срещу осъдителна присъда или наложено наказание, постановено в Магистратския съд.

Имате право да получите от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели следната информация:

 • всяко подадено уведомление за обжалване;
 • датата, часа и мястото на всяко заседание;
 • резултата от обжалването, включително всички изменения на първоначално наложеното наказание.

Имате също така право:

 • да изчакате и да бъдете настанени в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдът ще гарантира, че това се прави винаги когато е възможно;
 • да бъдете насочен към звеното за контакт в Кралския съд;
 • да получите информация за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е подходящо и възможно.

ii) ако е подадена молба до Апелативния съд за обжалване на осъдителна присъда или наложено наказание или ако е подадена молба или жалба до Върховния съд на Обединеното кралство в рамките на наказателно дело по правен въпрос.

Имате право да бъдете информирани от вашето Звено за подпомагане на жертви и свидетели за следното:

 • да бъдете уведомен, че жалбоподателят е освободен за обжалването;
 • да получите информация за датата, часа и мястото на всяко заседание;
 • да получите информация, че жалбоподателят ще бъде пуснат под гаранция преди обжалването или ако са били изменени условията за пускане под гаранция;
 • да получите актуална информация за всички промени в датите на заседанията;
 • да ви бъде посочено звено за контакт за Службата за жалби по наказателни дела или служителите на Върховния съд на Обединеното кралство;
 • да бъдете уведомен за резултата от обжалването. Това включва всички изменения на първоначално наложеното наказание.
 • да изчакате и да бъдете настанен в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдебните служители ще гарантират, че това се прави винаги когато е възможно; Рядко се случва жалбоподателят да присъства по време на заседанията във Върховния съд. Ако жалбоподателят присъства в съда и вие не желаете да присъствате в съдебната зала, ще ви бъдат осигурени специални условия;
 • да поискате от Службата за жалби по наказателни дела или Върховния съд на Обединеното кралство копие от решението на съда, след като то вече е било публикувано.

След получаване на разрешение за обжалване, ако сте опечален близък роднина имате право, при квалифициране на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с Прокурорската служба, за да ви бъдат обяснени характерът на обжалването и съдебните процеси.

Комисията за преразглеждане на наказателни дела

При получаване на молба от извършител, Комисията за преразглеждане на наказателни дела предприема преразглеждане на осъдителни присъди и наказания, наложени в резултат на извършеното от извършителя престъпление. Комисията може да отнесе осъдителна присъда или наложено наказание за ново обжалване, ако има някаква нова информация или нов аргумент, което може да означава, че осъдителната присъда е опасна или наложеното наказание е твърде дълго. Всяка година Комисията получава около 1000 молби от осъдени лица и отнася за ново обжалване около 30—40 от делата. При преразглеждането на дадено дело, Комисията ще прецени потенциалното въздействие върху вас и ще реши дали следва да бъдете уведомен. Комисията ще запише всички мотиви за решенията си по отношение на формата на контакт с вас и в подходящите случаи ще уведоми полицията за тези решения.

 • Имате право да бъдете уведомен от Комисията, ако тя счита, че е налице основателна причина да разберете за преразглеждането.
 • Ако Комисията реши, че може да е подходящо да се свърже с вас в хода на преразглеждането, тя ще ви уведоми, че молбата е получена и че делото се преразглежда. След преразглеждането, Комисията ще реши дали осъдителната присъда или наложеното наказание следва да бъде отнесено до съдилищата и ще ви уведоми за решението си, освен ако не сте поискали изрично да бъдете информирани.
 • Ако Комисията реши, че не е подходящо да се свързва с вас в хода на преразглеждането, но впоследствие реши да сезира съдилищата за осъдителната присъда или наложеното наказание, презумпцията е, че Комисията ще ви уведоми за сезирането.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

 • Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертви не престъпления по всяко време, независимо дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

 • Имате право да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели за наложеното на заподозрения наказание (ако е осъден) Това включва кратко обяснение за значението и ефекта от наложеното наказание.
 • Имате право да бъдете насочен към Прокурорската служба, която ще отговори на всичките въпроси, които можете да имате по отношение на наложеното наказание, на които Звеното за подпомагане на жертви и свидетели не е в състояние да отговори.
 • Освен посочените по-горе права, ако сте опечален близък роднина, имате право при квалификацията на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с представителя на Прокурорската служба, който ще разясни наложеното наказание. Обикновено срещата се провежда в съда.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Ако на извършителят е наложено наказание лишаване от свобода, затворен е в болница или е под надзора на Пробационния съвет, имате право да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели за достъп до съответна схема за предоставяне на информация на жертви на престъпления след постановяване на присъда. Вие също така имате право да поискате от Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления да ви предостави определена информация. Звеното, което се управлява от Пробационния съвет на Северна Ирландия, координира единна услуга за жертвите на престъпления, която обхваща всичките три схеми за предоставяне на информация на жертви на престъпления. Трите схеми са — Схемата за предоставяне на информация на жертви на престъпления за освобождаване на лишено от свобода лице (PRVIS), Схемата за предоставяне на информация на Пробационния съвет на Северна Ирландия и Схемата за предоставяне на информация на жертви на извършители с психични разстройства. Те се отнасят до:

 • млади правонарушители, на които е наложен еквивалента на доживотна присъда, осъдени за тежко престъпление или осъдени на задържане в Център за млади правонарушители от Кралския съд (когато младият правонарушител навърши 18 години). Схемата за лишаване от свобода обхваща също пълнолетни правонарушители (на 18 години или повече), които са осъдени на лишаване от свобода за шест или повече месеца;
 • правонарушители, които получават наказание, включващо надзор от страна на Пробационния съвет на Северна Ирландия; и
 • правонарушители, които подлежат на заповед за хоспитализация с ограничителна заповед.

Схема за предоставяне на информация на жертви на престъпления за освобождаване на лишено от свобода лице (PRVIS)

Ако се регистрирате в схемата, имате право да бъдете информиран без ненужно забавяне (когато сте информиран за решение или резултат) от Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления, за:

 • годината и месеца, в които се очаква да бъде освободено лишеното от свобода лице или когато то ще отговаря на условията за временно освобождаване;
 • когато лишеното от свобода лице отговаря на условията за временно освобождаване;
 • всяко решение, взето във връзка с временното освобождаване, и
 • всички известни условия за освобождаване на лицето, лишено от свобода или условия, наложени за временно освобождаване, както и всякакви нарушения на тези условия, които водят до повторно задържане на лицето, лишено от свобода, освен ако споделянето на информацията би застрашило някого или е налице установен риск от вреда за извършителя, произтичащ от това.

В случаите, когато лицата, лишени от свобода са получили доживотна присъда, неопределено или удължено наказание лишаване от свобода и съображенията за тяхното освобождаване се разглеждат от Комисарите по условно предсрочно освобождаване, имате право да бъдете информиран от Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления относно това кога се очаква лицето, лишено от свобода да бъде освободено. Вие също така ще имате право да изразите мнението си относно освобождаването пред Комисарите по условно предсрочно освобождаване (чрез Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления), преди такова лице да бъде освободено. Имате право да бъдете информиран за решението на Комисарите по условно предсрочно освобождаване, ако то е да се освободи лишено от свобода лице и да бъдете запознати с условията за пускане под гаранция.

Имате право да ви бъде дадена възможност да изразите мнението си пред Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления или да посочите опасенията си за вашата лична безопасност и те да се разглеждат като част от процеса на оценка, когато извършителят подава молба за временно освобождаване или предстои да бъде пуснат под гаранция.

Често пъти е възможно да бъдете уведомен за освобождаване чак след като то се случи. В малко вероятния случай на бягство след задържане под стража от страна на извършителя на престъпление по дело, в което участвате, вие ще имате право да бъдете информиран за това, без ненужно забавяне, от полицията или от службата за места за лишаване от свобода, освен ако споделянето на информацията би застрашило някого или има установен риск от вреда за извършителя, произтичаща от това. Също така имате право да бъде информиран от полицията или от службата за местата за лишаване от свобода за всички предприети в този случай мерки за ваша защита.

Схемата за предоставяне на информация на жертви на престъпления на Северна Ирландия

Ако се регистрирате в тази схема, вие имате право да получавате информация от Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления, без ненужно забавяне (когато сте информиран за решение или резултат), относно:

 • начина, по който се води делото;
 • вида и продължителността на надзора, под който ще бъде извършителят и общите условия за него (включително всяка промяна);
 • всякакви допълнителни условия, които се отнасят до надзора, включително когато те се изменят;
 • броя часове общественополезен труд, когато това се налага; и
 • всички други наказания, свързани с делото.

Също така, имате право да избирате как да получавате тази информация (например лично, по телефона или писмено) и да обсъждате всякакви опасения, които можете да имате със служител на Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления. В определени случаи, Звеното ще ви предложи възможността да представите вашето мнение и опасения в доклад на жертвата, така че те да могат да бъдат разгледани от Комисарите по условно предсрочно освобождаване.

Схема за предоставяне на информация на жертви на извършители с психични разтройства

Тази схема предоставя информация за всички периоди на отпуск от болницата по отношение на извършителя и неговото условно или пълно изписване от болницата. Ако се регистрирате в тази схема, вие имате право да бъдете информирани от Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления, без ненужно забавяне (когато сте информиран за решение или резултат):

 • кого се предвижда период на отпуск от болницата;
 • че се предоставя отпуск или че в следващите няколко седмици извършителят трябва да бъде изписан от болницата, заедно с общите условия, които са от значение за вас; и
 • за всички съответни условия, които се прилагат по отношение на напускащ болницата извършител.

Също така имате право да ви бъде дадена възможност да изразите писмено мнението си пред Звеното за предоставяне на информация на жертви на престъпления относно начина, по който предложеният отпуск или освобождаване могат да повлияят върху безопасността или благосъстоянието ви, както и какви са условията, които трябва да спазва извършителят при изписване от болницата.

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт