В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Най-напред следва да съобщите на полицията за извършено престъпление.

Можете да направите това по редица начини:

Спешен случай: При спешен случай се обадете на номер 999 или на номер 18000, за ползватели на текстов телефон. За спешен случай говорим когато е причинено тежко увреждане или в момента се извършва престъпление и заподозрените са на местопрестъплението.

Спешна SMS текстова услуга: Полицията работи със система за регистрация на SMS текстови съобщения за спешни случаи, която има за цел да помага на лица с определени увреждания да се свържат с нея при спешен случай. Тази услуга дава също така възможност на полицията да предава искания за съдействие към противопожарната служба и службите за превоз на пациенти с линейка. Услугата е достъпна само за предварително регистрирани потребители, които са попълнили формуляр за молба (допълнителна информация и формулярът за подаване на молба могат да бъдат намерени на уебсайта на полицията: http://www.psni.police.uk).

Случаи, които не са спешни: ако случаят не е спешен, се обадете на телефон 101.

Престъпление от омраза: ако случаят не е спешен, се обадете на телефон 101 и след това наберете 2.

Това е допълнение към другите начини за съобщаване на престъплението, посочени в този раздел.

Съобщаване от трета страна: ако действително не искате или не можете да съобщите сам за престъплението, някой друг може да съобщи за него от ваше име, като например член на семейството или доброволческа организация. Те ще осъществят първоначалния контакт с полицията. Вие все пак ще участвате на по-късен етап в производството.

Обаждане до местния полицейски участък: ако случаят не е спешен, можете да съобщите за него и в местния полицейски участък, в рамките на работното му време.

За престъплението може да бъде съобщено и по следните начини:

„Лица, предотвратяващи престъпления“ (Crimestoppers): ако не желаете да предоставите името си, можете да съобщите за дадено престъпление анонимно, като се обадите на горещата телефонна линия 0800 555 111 на благотворителната организация за безплатния обаждания „Лица, възпрепятстващи престъпления“ (Crimestoppers). Тази услуга не се предоставя от полицията.

Престъпления, извършени на пристанища или летища: когато престъплението е извършено на територията на международното летище в Белфаст или на пристанището на Белфаст, следва да се свържете с полицейските сили на международното летище в Белфаст на телефон 028 9448 4400 (вътрешен 4412) или на мобилен телефон 077 1081 9183 или с пристанищната полиция на Белфаст на телефон 028 0055 3000. Когато е извършено широкообхватно или тежко престъпление, като убийство, терористичен акт или въоръжен грабеж, то може да бъде съобщено и на Полицейската служба на Северна Ирландия. Деяния, извършени на градското летище на Белфаст, ще се разглеждат от Полицейската служба на Северна Ирландия, с която можете да се свържете на посочените по-горе номера за контакт.

Омбудсман към полицията: Ако смятате, че е извършено престъпление от полицейски служител, трябва да съобщите за него на омбудсмана към полицията, който ще разследва случая и може да отправи препоръки към Директора на прокуратурата за образуване на наказателно преследване.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Ако сте жертва на престъпление, имате право да получите от полицията следната информация и да ви бъдат разяснени без ненужно забавяне причините, поради които заподозрян е:

 • арестуван;
 • разпитан след като му е предоставена информация за правата му;
 • освободен, без да му бъде повдигнато обвинение;
 • пуснат под полицейска гаранция или в случай, че условията за полицейска гаранция са изменени или отменени.

Имате право да получите от полицията следната информация без ненужно забавяне от нейна страна при получаването ѝ:

 • датата, часа и мястото на първото съдебно заседание;
 • ако заподозреният се освобождава под полицейска гаранция до явяването в съда — всички условия за гаранцията и всички изменения на тези условия.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

В Северна Ирландия жертвите и свидетелите не са страни в наказателното производство и следователно нямат право на правна помощ.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако от вас се изисква да присъствате в съда, за да дадете показания, е възможно да се наложи да платите различни разноски, например за пътуване. Можете да подадете молба тези средства да ви бъдат възстановени. Молбата за възстановяване на направените разноски трябва да бъде подадена в определен срок като са предвидени стандартни тарифи за пътните и дневните разходи, както и максимални дневни суми за обезщетяване на загуба на доходи. Разноските, направени за даване на показания в полицията за извършено престъпление, не се възстановяват.

Подробности за начина, условията, при които разноските могат да бъдат възстановени от Прокурорската служба, и тарифите, които се прилагат, могат да бъдат намерени на адрес http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако Прокурорската служба е взела решение да не провежда наказателно преследване и вие не сте съгласен с това, имате право да поискате преразглеждане на решението на Прокурорската служба.

Правото на преразглеждане на решението на Прокурорската служба да не провежда наказателно преследване може да бъде упражнено независимо от вида на престъплението или вида на компетентния съд. Когато решението да не се провежда наказателно преследване е взето от Директора на прокуратурата и това решение не може да бъде преразгледано от по-висш орган, преразглеждането може да се извърши от Директора на прокуратурата. Допълнителна информация за правото на преразглеждане и начина за упражняването му можете да намерите на следния уебсайт: http://www.ppsni.gov.uk.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ако знаете нещо, свързано с извършеното деяние, може да бъдете призовани да дадете показания в съда в подкрепа на тезата на прокуратурата или на защитата.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

За целите на Хартата за жертвите (Victim Charter), „жертва“ е:

 • лице, което е претърпяло вреди, включително физически, психически или емоционални вреди, или икономически загуби, които са причинени пряко от престъпление;
 • близък роднина на лице, чиято смърт е причинена пряко от престъпление.

Ако знаете нещо, свързано с извършеното деяние, може да бъдете призовани да дадете показания в съда в подкрепа на тезата на прокуратурата или на защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, от вас може да бъде поискано да дадете свидетелски показания във връзка с моралния лик на дадено лице, като това искане обикновено се отправя от защитата. При всички случаи, показанията ви могат да бъдат от решаващо значение за постановяването на осъдителна или оправдателна присъда на обвиняемия.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Правата на жертвите са посочени в Хартата за жертвите. Тя може да бъде намерена тук: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Ако сте свидетел на престъпление, но не сте жертва, можете да ползвате услуги съгласно Хартата за свидетелите (Witness Charter). Тя може да бъде намерена тук: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Ако знаете нещо, свързано с извършеното деяние, може да бъдете призован да дадете показания в съда в подкрепа на тезата на прокуратурата или на защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, от вас може да бъде поискано да дадете свидетелски показания във връзка с моралния облик на дадено лице, като това искане обикновено се отправя от защитата.

Ако сте жертва на престъпление, е възможно да подадете т. нар. декларация на пострадалото лице (Victim Personal Statement (VPS)), в която можете да обясните с ваши думи по какъв начин ви е засегнало престъплението — физически, емоционално, финансово или по друг начин. Тази декларация се различава от свидетелските показания за това какво се е случило в съответния момент, като например какво сте видели или чули.

Имате право да изготвите декларация на пострадалото лице едва след като бъде взето решение за провеждане на наказателно преследване срещу дадено лице.

Декларацията на пострадалото лице ви предоставя възможност да се изразите в наказателния процес. Не бива обаче да изказвате мнението си за обвиняемия, за всякакви други или предполагаеми престъпления, или за каквото и да било наказание, което смятате, че трябва да бъде наложено. Причината за това е, че тези мнения са недопустими пред съда. Преди да предаде показанията на съдията, прокуратурата ще премахне всяка информация, която не трябва да се съдържа в тях.

Личните показания на жертвата ще бъдат използвани в съда, ако ответникът бъде признат за виновен или пледира виновен. С тях ще могат да се запознаят прокурорът, обвиняемият, законният представител на обвиняемия и съдията. Когато обвиняемият е признат за виновен за престъплението, при определянето на наказанието съдът трябва да вземе под внимание релевантните части от лични показания на жертвата. В някои случаи вземането под внимание на личните показания на жертвата не е възможно, ако делото се гледа от съдилищата по ускорената процедура — например ако е пледирано за вина в ранна фаза на съдебния процес и ако делото бъде разгледано на първото съдебно заседание.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Имате право:

 • да бъдете информиран без ненужно забавяне за резултата от всички изслушвания за пускане под гаранция (всички релевантни условия за пускането под гаранция и всички релевантни изменения на тези условия), като ви бъдат предоставен мотивите;
 • да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на жертви и свидетели за датата, мястото на провеждане и резултата от всички заседания на наказателния съд по делото;
 • да бъдете информиран, ако е издадена заповед за арест на заподозрян и за резултата от изслушването, ако заподозреният е арестуван повторно. Ако заподозрян бъде арестуван повторно след издаването на заповед за арест, той обикновено се явява пред съда скоро след арестуването му;
 • когато обвиняемият пледира, че е невинен, имате право да обсъдите всички ваши нужди със Звеното за подпомагане на жертви и свидетели и да бъдете препратен към съответната група или служба за оказване на подкрепа, когато това е уместно.

Ако сте свидетел, по време на процеса имате право:

 • да попитате съдебните служители дали можете да влезете в сградата на съда през отделен вход от заподозрения и неговото семейство и приятели;
 • когато обстоятелствата позволяват, да се срещнете с прокурора към Прокурорската служба и да му зададете въпроси относно съдебния процес. Той ще ви посочи, когато е възможно, колко дълго може да се наложи да изчакате, преди да дадете показания;
 • когато е възможно, имате право да получите обяснение от прокурора към Прокурорската служба, ако има забавяне в производството в този ден и колко дълго може да се наложи да изчакате;
 • да изчакате и да бъдете настанен в зона, отделна от заподозрения и неговото семейство и приятели — съдът ще гарантира, че това се прави, когато е възможно;
 • да бъдат приложени специални мерки по отношение на вас, когато такива са разпоредени от съда;
 • да ви бъде посочено лице за контакт в съда, за да можете да узнавате какво се случва в съда, докато тече заседанието.
Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт