Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Аз съм жертва на престъпление, с кого мога да се свържа за подкрепа и съдействие?

Полицията
Уебсайт: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Националната агенция за социална защита на деца и семейства в нужда, Appoġġ
Уебсайт: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Министерство на правосъдието — за съдействие във връзка с обезщетението за претърпени вреди от престъпление
Данни за контакт:
Адрес на ел. поща: info.justicedepartment@gov.mt
Телефонен номер: +356 25674330
Адрес: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Малтийската агенция за правна помощ
Уебсайт: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Гореща линия за подкрепа на жертви

Линия за подкрепа 179

Безплатна ли е подкрепата за жертви?

Да, подкрепата за жертвите е безплатна.

Каква подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Вие имате право да получите услуги за подкрепа, включващи следното:

  • а. информация, съвети и подкрепа във връзка с правата на жертвите, включително достъп до системите за обезщетение за претърпени вреди от престъпление, и информация относно Вашата роля в наказателното производство, в това число подготовка за явяване в наказателното производство;
  • б. информация за всички подходящи съществуващи служби за подкрепа на жертвите или пряко насочване на случая към тях;
  • в. емоционална и, когато такава е налична, психологическа подкрепа;
  • г. съвети, свързани с финансови и практически въпроси;
  • д. съвети относно риска и предотвратяването на риска от вторично или повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Каква подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

От Victim Support Malta (Подкрепа на жертвите в Малта) можете да получите емоционална подкрепа за преодоляване на травмата, причинена от престъплението, правна информация за наказателните производства, свързани с жертвите на престъпление, както и практическа помощ като например съдействие в комуникацията с полицията.
Уебсайт: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Последна актуализация: 20/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт