Права на жертвите – по държави

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

Подкрепа за жертви – Малта

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg (National social welfare agency for children and families in need Appogg)

Агенция Appogg предлага социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви, и по-специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие.

Националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

  • е част от Фондацията за социални грижи и услуги към Министерството на семейството и социалната солидарност,
  • предлага постоянни социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви изобщо и специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие,
  • предоставя услугите безплатно, като това става независимо от съдебното преследване и осъждането на извършителя.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.appogg.gov.mt/

Подкрепа за жертви – Малта (Victim Support Malta)

Подкрепа за жертви – Малта предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат.

Подкрепа за жертви – Малта

  • е независима организация и не е част от полицията, съдилищата или други институции в областта на наказателното правораздаване,
  • предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат,
  • предлага информация за системата на наказателното правораздаване и наказателното производство в Малта;
  • предоставя услуги безплатно, независимо дали е съобщено за престъплението и кога е извършено то.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://victimsupport.org.mt/

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт