Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Мога ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Какви са моите права след влизане в сила на присъдата?

Допълнителна информация

Мога ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Наказателният процес приключва с решение на съда за осъждане или оправдаване на обвиняемия. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, съдията издава присъда. Според малтийското право само обвиняемият и прокурорът имат право да обжалват осъдително/оправдателно решение и/или присъдата пред апелативния наказателен съд (Court of Criminal Appeal).

Ако обаче е подадена жалба и вие сте участвали в качеството на частна страна по време на първия наказателен процес, на вашия адвокат се позволява да се запознае с всички релевантни документи, свързани с въззивната процедура.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Решението на апелативния наказателен съд не може да се обжалва.

Какви са моите права след влизане в сила на присъдата?

След влизане в сила на присъдата вие ще получите копие от решението на съда. Ако извършителят е наказан с лишаване от свобода, можете да попитате в полицията за повече информация относно условията, при които обвиняемият ще изтърпява присъдата. Полицията може да откаже да предостави такава информация, ако тя е поверителна по съображения за сигурност.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 20/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт