Права на жертвите – по държави

Как мога да участвам в съдебния процес?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между извършителя и мен?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как мога да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в производството и в качеството на т.нар. частна страна. Необходимо е да подадете заявление за това до съда. Съдът разглежда заявлението и решава дали да разреши да участвате като частна страна. В качеството на частна страна можете да присъствате на всички заседания на съда, дори на онези, които не са публични.

Правата ви по време на съдебния процес са различни, в зависимост от това кой съд разглежда делото:

  • Ако обвинението по делото ви се поддържа от полицейски служител пред Магистратски съд (Court of Magistrates), имате почти същите права като подсъдимия - вие или вашият адвокат можете да представяте доказателства, да разпитвате свидетелите на противната страна (като задавате въпроси чрез полицейския служител, който поддържа обвинението), и др.
  • Ако обвинението по делото се поддържа от Генералния адвокат, от Заместник Генералния адвокат или от прокурор пред Наказателния съд (Criminal Court), можете да присъствате на заседанието и да представите аргументи във връзка с наказанието, само ако съдебните заседатели са признали извършителя за виновен.

Препоръчително е, въпреки че не е задължително, по време на съдебния процес да ползвате помощта на адвокат, за чиито услуги трябва да заплатите. Също така ще трябва да заплатите всички останали разноски, свързани с участието ви в съдебния процес (напр. пътни разходи, неплатен отпуск и др.). Малтийското право не предвижда възстановяване на такива разноски.

На адвоката ви ще бъде позволено да разгледа всички документи в досието по случая и да си води бележки или да поиска копия на документите. Когато обаче делото се разглежда от Наказателния съд с участието на съдебни заседатели, достъп до досието по делото се дава само на Генералния адвокат, на предполагаемия извършител и неговия/нейния адвокат.

Какви са правата ми като свидетел?

По време на съдебния процес вероятно ще бъдете призовани да дадете показания като свидетел. Ще получите уведомление за времето и мястото на разпита. Уведомлението ще ви бъде връчено от полицейски служител или изпратено по пощата. Не е задължително да отидете да дадете показания, но е препоръчително да го направите, защото ако съдът счете вашите показания за важни, той ще предприеме мерки да осигури явяването ви на следващото заседание.

Не е задължително обаче да отговаряте на въпросите или да представяте документи или други веществени доказателства, които биха могли да ви уличат в извършване на престъплението.

В определени случаи може:

  • да бъдете разпитан без пряк контакт с извършителя;
  • да бъдете разпитан във вашето жилище; и/или
  • да бъдете включени в програма за защита на свидетели.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако сте дете на възраст под 16 години и трябва да дадете показания по време на съдебно заседание, можете да поискате разпитът да се проведе чрез видеоконферентна връзка. В този случай няма да е необходимо да отидете в съда и да присъствате в съдебната зала.

Ако като дете сте на издръжка на предполагаемия извършител (напр. той/тя е ваш родител), ще бъдете настанени на безопасно място, обикновено в база на Министерството на социалната солидарност, където ще получите помощ от социални работници и психолози.

Като дете може да получите подкрепа и от Националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg. Подкрепата може да включва психологически консултации, социално подпомагане, съвети и др. Тези услуги са безплатни и не са свързани с наказателното производство.

Мога ли да получа правна помощ?

По време на съдебния процес не се предоставя безплатна правна помощ на жертвите.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Ако извършителят не е арестуван и се страхувате от него/нея, вие лично или вашият адвокат може да поискате от полицейския служител, който отговаря за случая, да забрани на извършителя да се доближава до вас. В този случай полицейският служител ще поиска от съда да издаде заповед в този смисъл. При издаването на заповедта, съдът ще поиска от извършителя да заплати определена сума (обикновено между 100 и 2 300 евро) като гаранция. Ако извършителят наруши заповедта на съда, той/тя няма да получи обратно тази сума.

Ако сте призовани да дадете показания в съдебното заседание и чувствате, че сте в опасност, можете да поискате да дадете показания без да имате пряк контакт с извършителя. Съдът може да направи това като ви отдели с преграда от извършителя (напр. чрез непрозрачна завеса) или като бъдете разпитан чрез видеоконферентна връзка без да присъствате в съдебната зала.

Също така можете да поискате от полицейския служител, който отговаря за вашия случай, да ви включи в програма за защита на свидетели. Трябва да декларирате, че ще свидетелствате срещу обвиняемия по време на съдебното заседание. Ако полицейският служител е убеден, че вашите показания или други доказателства, с които разполагате, са важни за делото, той/тя ще поиска от Генералния адвокат да ви включи в програма за защита на свидетели. Програмата може да включва също и членове на семейството ви и други роднини. Обикновено тя се състои в мерки за гарантиране на личната ви безопасност и/или защита на имуществото ви.

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

Съгласно малтийското право имате право да поискате от извършителя обезщетение за претърпени вреди само под формата на граждански иск, заведен в граждански съд. Няма възможност да подадете иск за обезщетяване на вреди в рамките на наказателното производство.

Въпреки това съдът, който разглежда делото ви, може в определени случаи да разпореди извършителят да изплати обезщетение за причинените вреди. Това може да стане в два случая:

  • Когато съдът наложи наказание лишаване от свобода на обвиняемия, но отложи изпълнението на присъдата, той може да разпореди обвиняемият да ви изплати обезщетение за загуби, телесни или материални вреди, причинени от престъплението.
  • Когато съдът наложи пробация на обвиняемия (задължителни мерки без лишаване от свобода), той може да разпореди обвиняемият да ви изплати обезщетение за вреди в размер до 1 164,69 EUR.

Ако сте пострадали от насилствено престъпление, извършено след 1 януари 2006 г., можете да поискате финансово обезщетение от държавата. Моля, консултирайте се с информационния лист относно обезщетенията за жертви на престъпления в Малта (скоро на английски и малтийски) на страниците на Европейската съдебна мрежа.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между извършителя и мен?

По време на съдебния процес не съществуват възможности за постигане на споразумение или за медиация между вас и извършителя. Ако обаче по някаква причина не желаете наказателното преследване на извършителя да продължи (напр. ако сте простили за стореното) можете да направите такова изявление пред съда по време на съдебното заседание. Съдът ще вземе предвид вашето изявление когато се произнася с решение по случая.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец имате всички права, разгледани по-горе. Малтийското право не предвижда безплатен устен или писмен превод на документи по време на съдебния процес. Вие обаче можете да ползвате помощта на преводач като заплатите за неговите/нейните услуги.

Ако живеете в чужбина можете да дадете показания като свидетел чрез телефонен или видеоконферентен разговор. Също така, ако трябва да получите документ в чужбина, копие от него ще ви бъде изпратено по пощата на език, който разбирате, заедно с обяснение за вашите права и задължения във връзка с този документ и начина, по който можете да получите оригинала.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 20/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт