Права на жертвите – по държави

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Как мога да проследя какво правят органите, след като съобщя за извършено престъпление?

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подкрепа на жертвите по време на разследването на престъплението?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Как ще продължи делото ми след приключване на разследването?

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте пострадал от престъпление можете да съобщите за това в полицията. Вашият съпруг, родител, брат, сестра или настойник могат да съобщят за престъплението вместо вас. Можете да информирате полицията и за престъпление, за което сте узнали, дори да не сте негова жертва.

Можете да съобщите за престъплението устно, като отидете до най-близкия полицейски участък, или писмено, като предадете съобщението в полицейския участък или го изпратите в писмо. Ако изберете да изпратите писмено съобщение, можете да го изготвите сами или да ползвате помощта на адвокат. Няма задължителна форма, която трябва да спазвате, но съобщението трябва да бъде на английски или малтийски език. Трябва да посочите личните си данни. По принцип се приемат анонимни съобщения, но полицията ще започне разследване въз основа на такова съобщение само ако престъплението е много тежко.

Няма краен срок за съобщаване за извършено престъпление. Законът предвижда обаче, че ако след извършване на престъплението е изминал определен период (давност), повече не може да се предприеме преследване срещу извършителя. Тази давност е различна за различните видове престъпления и варира от три месеца за най-леките престъпления (напр. словесна обида), до двадесет години за особено тежки престъпления (напр. убийство). Можете да подадете съобщение и след изтичане на давността, но полицията няма да разследва престъплението, а дори да бъде проведено разследване, съдът ще оправдае извършителя.

За някои леки престъпления е необходимо да се подаде специално оплакване в полицията. Това са случаи, при които без такова оплакване полицията няма право да започне разследване. Оплакванията обикновено се подават писмено, но това не е задължително. Можете да ползвате адвокат, който да изготви оплакването вместо вас. В него трябва да се посочат: вашите лични данни (име, адрес, номер на личната карта), информация за извършителя, описание на случилото се и списък на свидетелите, които желаете да бъдат разпитани от полицията, включително техните адреси. Също така е препоръчително, но не e задължително, да се посочат правните разпоредби, които смятате, че извършителят е нарушил.

Как мога да проследя какво правят органите, след като съобщя за извършено престъпление?

Когато подавате съобщение за извършено престъпление получавате референтен номер. Можете да използвате този номер, за да проверявате хода на работата по случая. На практика можете да проверявате това и като посочите датата, на която сте подали съобщението. Можете да получите информация за разследването като посетите полицейския участък или се обадите по телефона.

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

По време на разследването не сте задължени да имате адвокат, но поради сложността на процедурите това е препоръчително. Ако желаете да бъдете представлявани от адвокат трябва да заплатите за услугите му.

Ако желаете, можете да споделите с полицията всякаква информация, която има отношение към случая. Не е необходимо да доказвате каквото и да било във връзка с престъплението, но ако разполагате с доказателства, които считате за важни за разследването, вие или вашият адвокат можете да ги представите пред полицейския служител, който отговаря за случая.

Много е вероятно да бъдете призовани да дадете показания като свидетел.

Обикновено по време на разследването преписката по случая се третира конфиденциално и е на разположение само на органите, които работят по вашия случай.

Какви са правата ми като свидетел?

Като свидетел вие можете да откажете да отговорите на някои въпроси. Препоръчително е обаче да отговорите на всички въпроси, за да улесните разследването и да не породите съмнение, че укривате информация.

Не сте длъжен обаче да отговаряте на въпроси или да представяте документи или други веществени доказателства, които биха могли да ви уличат в извършването на престъпление.

Ако сте в опасност, имате право да бъдете включени в програма за защита на свидетели, която ще защитава живота и имуществото ви и тези на членове на вашето семейство и която в определени случаи може да предвижда плащане на дневни надбавки.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако не сте навършили пълнолетие, вашият родител или настойник може да съобщи в полицията за извършеното престъпление вместо вас.

Също така може да получите психологически консултации, съвети и друга подкрепа от националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg. Услугите са безплатни и не зависят от разследването на престъплението.

Ако сте дете и сте на издръжка на предполагаемия извършител (напр. предполагаемият извършител е ваш родител), може да бъдете настанени в специални места за подслон на Министерството на социалната солидарност, където ще получите помощ и подкрепа от квалифицирани психолози и социални работници.

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подкрепа на жертвите по време на разследването на престъплението?

Органите, които работят по вашия случай, нямат задължение да ви предоставят информация. Можете да получите информация относно правата и участието ви в производството от вашия адвокат, ако имате такъв.

Мога ли да получа правна помощ?

По време на разследването на престъплението на жертвите не се предоставя безплатна правна помощ.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Ако полицията стигне до заключението, че извършителят е опасен и че има риск това да окаже влияние върху вас, тя ще отправи искане до съда да разпореди неговото задържане.

Освен това можете да поискате от полицейския служител, който отговаря за вашия случай, да ви включи в програма за защита на свидетели. Трябва да декларирате, че ще свидетелствате срещу обвиняемия по време на съдебното заседание. Ако полицейският служител е убеден, че показанията ви или други доказателства, с които разполагате, са важни за делото, той/тя ще поиска от Генералния адвокат (Attorney General) да ви включи в програма за защита на свидетели. В програмата могат да бъдат включени и членове на семейството ви и други роднини. Обикновено тя се изразява в мерки за гарантиране на личната ви безопасност и/или защита на имуществото ви.

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Можете да получите медицинска помощ, но трябва да я заплатите, ако нямате валидно здравно осигуряване. Гражданите на 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария могат да ползват Европейската здравноосигурителна карта. Ако е необходимо можете да получите също и психологическа и други видове помощ, но трябва да заплатите за получените услуги.

Ако сте жертва на домашно насилие можете да получите безплатна помощ от Комисията за домашно насилие и от агенция Appogg.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Не съществуват възможности за постигане на помирение или за започване на медиация между вас и извършителя. Има възможност само за договаряне на споразумение между прокурора и извършителя, но вие не участвате в тази процедура. Ако договарянето е успешно се сключва споразумение между прокурора и извършителя, което след това се представя на съда за одобрение.

Как ще продължи делото ми след приключване на разследването?

В края на разследването се взема решение дали са налице достатъчно доказателства за съдебен процес. Съществуват две възможности според тежестта на престъплението:

  • ако престъплението е по-леко и разследването е проведено от полицейски служител, той/тя ще реши дали да внесе делото за разглеждане в Магистратския съд (Court of Magistrates);
  • ако престъплението е тежко и разследването е проведено от съдия-следовател, в Магистратския съд се провежда съдебно заседание. На него съдът разглежда доказателствата и ако реши, че делото трябва да се разгледа в рамките на съдебен процес, той го изпраща на Генералния адвокат, който от своя страна го внася за разглеждане от Наказателния съд (Criminal Court).

Ако делото ви бъде внесено за разглеждане в съда, полицията ще ви изпрати уведомление. Ако съдът реши да ви разпита в качеството на свидетел, в уведомлението се посочват също и времето и мястото за провеждане на разпита.

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Ако разследването на престъплението се провежда от полицейски служител и той/тя реши да приключи случая без да го внася в съда, в качеството ви на жертва можете да обжалвате това решение пред Магистратския съд. Съдът ще поиска от вас да потвърдите под клетва информацията, която сте предоставили в съобщението си, и да декларирате готовността си да свидетелствате в съда. Освен това ще трябва да заплатите определена от съда сума като гаранция, че желанието ви да се стигне до повдигане на обвинение срещу извършителя е сериозно. Магистратският съд ще разгледа доказателствата и ако счете, че те са достатъчни, ще разпореди на полицията да продължи с действията по повдигане на обвинение.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец и сте станали жертва на престъпление в Малта, имате всички права, разгледани по-горе. Освен това, когато съобщавате за извършено престъпление, но не говорите английски или малтийски, можете да ползвате майчиния си език. Полицията ще намери преводач или ще предприеме необходимото, за да може да разбере напълно всичко, което съобщавате.

По време на разследването можете да ползвате помощта на устен преводач, но трябва да заплатите за неговите/нейните услуги.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт