Права на жертвите – по държави

Как мога да участвам в съдебния процес?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как мога да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в съдебния процес в качеството на жертва без специален статут и в качеството на граждански ищец. Като граждански ищец можете да подадете иск срещу извършителя за обезщетяване на вреди и имате някои допълнителни права в сравнение с правата на жертвата.

В качеството на жертва можете:

 • да получите безплатно писмен превод на документи и устен превод на пренията (дебата) в съда, ако не разбирате езика, използван в съдебните заседания; можете да присъствате на всички открити заседания; можете да присъствате на заседания, които се провеждат при закрити врати, ако бъдете призовани като свидетел; длъжни сте да присъствате само когато сте призован като свидетел;
 • да бъдете призовани да дадете свидетелски показания на заседанието, на което се представят устни аргументи – ще получите писмена призовка от прокурора и ще отговаряте на въпросите на съда и на защитата;
 • да получите безплатно копие от вашите показания незабавно или в срок до един месец след заседанието;
 • да бъдете представлявани от адвокат;
 • да бъдете подпомогнати от служба за подкрепа на жертвите на престъпления;
 • да се включите като страна в производството в качеството на граждански ищец преди прокурорът да прочете обвинението.

В качеството на граждански ищец:

 • ще получите писмена призовка за заседанието, на което ще се проведат устните прения;
 • имате право да присъствате на всички открити и закрити съдебни заседания; длъжни сте да присъствате, за да представите аргументите си и обикновено имате думата след като бъдат изслушани свидетелите;
 • можете да представяте аргументи по делото по всички въпроси, свързани с гражданския ви интерес, и да давате показания за фактите; вашият адвокат може да задава въпроси на вещите лица и на свидетелите на защитата;
 • имате право да получите копие на преписката по делото чрез вашия адвокат, за да се подготвите за процеса;
 • докато се провеждат съдебните прения и преди съдът да се произнесе по съществото на делото, имате право да поискате да ви бъдат възстановени разноските, свързани със съдебното производство, и направените от вас разходи, по-специално за вещи лица и свидетели; ако извършителят бъде оправдан или вие се оттеглите от участие в производството, сами заплащате за разноските си, но предвид финансовото ви положение съдът може да ви освободи изцяло или частично от това задължение.

Какви са правата ми като свидетел?

Когато сте призовани да дадете показания като свидетел по време на съдебния процес, трябва да се явите на заседанието на съда и да разкажете на съдията всичко, което знаете за случилото се.

По време на процеса сядате в дъното на съдебната зала, за да избегнете пряк контакт с обвиняемите.

Като свидетел можете да поискате възстановяване на разноските, които сте направили във връзка с даването на показания.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако не сте навършили пълнолетие, имате някои допълнителни права:

 • ако защитата на интересите ви не е осигурена напълно от най-малко един от законните ви представители, имате право да ви бъде назначен специален представител, който да осигурява защитата на интересите ви и да упражнява правата ви на граждански ищец;
 • да бъдете придружавани от пълнолетно лице по ваш избор по време на заседанията.

Мога ли да получа правна помощ?

Ако не разполагате с достатъчно финансови средства, имате право на безплатна правна помощ, организирана от Адвокатската колегия, ако поискате такава и ако сте:

 • гражданин на Люксембург;
 • чужд гражданин, получил разрешение да се установи в страната;
 • гражданин на държава-членка на ЕС;
 • гражданин на трета страна, който има право на правна помощ в Люксембург по силата на международен договор.

За определяне размера на средствата, с които разполагате, се отчита брутният ви доход, както и доходите на лицата, с които съжителствате. Освен на основание недостатъчни финансови средства, можете да получите правна помощ и на други сериозни основания, свързани с вашето социално, семейно или материално положение.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

По време на съдебния процес няма специални мерки за защита.

На съдебните заседания обвиняемите сядат близо до адвокатите, докато вие, като свидетел или граждански ищец, сядате в дъното на съдебната зала, за да няма пряк контакт между вас и обвиняемия.

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

За да претендирате за обезщетяване на вреди от извършителя трябва да участвате в производството в качеството на граждански ищец. Ако се включвате в производството по време на съдебното заседание, конституирането като граждански ищец трябва да се направи посредством декларация, подписана също и от деловодителя, или посредством представяне на писмено изявление пред съда. По време на устните прения вие и вашият адвокат представяте аргументи за осъждането на обвиняемия и за обезщетяване за вредите, които сте претърпели.

Може да подадете и искане за обезщетение от държавата. Моля, прочетете информационния лист за обезщетенията за жертви на престъпления в Люксембург (на английски, френски, немски и други езици) на уебсайта на Европейската съдебна мрежа.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Медиацията не е възможна след започване на преследването по наказателен ред.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец, можете да се ползвате по-специално от следните допълнителни права:

 • да ползвате устен преводач безплатно, ако не говорите нито един от официалните езици в Люксембург: люксембургски, френски и немски;
 • да ползвате безплатна правна помощ, ако не разполагате с достатъчно финансови средства и сте чужд гражданин, получил разрешение да се установи в страната, гражданин на държава-членка на ЕС, или гражданин на трета страна, който има право на правна помощ в Люксембург по силата на международен договор.

Допълнителна информация:

 • Кодекс за криминални разследвания (Code d’Instruction Criminelle) – на френски
Закон от 12 март 1984 г. относно обезщетяването на жертви на правонарушения, довели до телесни повреди, и за мерки срещу умишлената несъстоятелност ( Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – на френски
Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт