Права на жертвите – по държави

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако в резултат на събитие, което по силата на националното законодателство представлява престъпление, сте претърпели вреди, напр. телесна повреда или увреждане или кражба на ваше имущество и т.н. Като жертва на престъпление законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Люксембург се състои от два етапа: разследване и съдебен процес. Разследването обикновено се провежда от полицията и/или съдия-следовател. След приключване на разследването преписката се изпраща на Съвещателния състав на съда (Chambre de conseil du Tribunal), който решава дали делото да бъде внесено в съда или да бъде прекратено.

Ако делото бъде внесено в съда, се провежда съдебно заседание за разглеждане на събраните доказателства и съдът взема решение дали обвиняемият е виновен или не. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, съдът го/я осъжда и налага наказание. Ако събраните доказателства не са достатъчни обвиняемият да бъде обявен за виновен, съдът го/я оправдава.

Следващите информационни листове ще ви запознаят с различните етапи, през които ще премине делото, с описание на правата ви по време на разследването на престъплението, по време на съдебния процес или след първия съдебен процес. Освен това можете да прочетете още за помощта и подкрепата, които можете да получите.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.