Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Министерство на правосъдието

Министерство на вътрешните работи и на Големия регион

Асоциация за помощ за жертвите на престъпления „Wäisse Rank“ - Люксембург

Служба за подпомагане на жертвите на домашно насилие

Централна служба за социални грижи

Консултативен център за извършители на насилие „Riicht Eraus“

Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието е държавният орган, който отговаря за обезщетяването на жертвите, за правната помощ и за медиацията.

Функциите на Министерството на правосъдието се определят от Великия херцог. Главните му задачи са свързани със:

 • законотворчество в областта на гражданското, търговското и наказателното право;
 • правно сътрудничество, екстрадиции, промени в имената, забранени оръжия, хазарт, охранителни фирми, одит, експерти по съдебна медицина, фондации и организации с нестопанска цел, обезщетения за жертви на престъпления, обезщетения за неправомерно задържане, преразглеждане на наказателни съдебни производства, правна помощ, административни спорове;
 • организация на съдебната система, връзки със съдилищата, адвокатурата, нотариата и съдия-изпълнителите, обучение на съдии, съдебни стажове;
 • медиация и арбитраж при престъпления;
 • европейска политика в областта на правосъдието, международно полицейско и съдебно сътрудничество;
 • места за лишаване от свобода.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.mj.public.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Министерство на вътрешните работи и на Големия регион

Министерството на вътрешните работи и на Големия регион осъществява услуги по гражданска защита и работи в тясно взаимодействие с НПО чрез колективни семинари и конференции.

По отношение на жертвите на престъпления, задачите на Министерството на вътрешните работи и на Големия регион са:

 • да гарантира вътрешната сигурност, като се занимава включително с организацията, управлението, обучението и дисциплината на Полицията на Великото херцогство, отговаря за Главния инспекторат на полицията, за връзките с международните полицейски органи, за международното и европейското полицейско сътрудничество и за военните заповеди;
 • предоставяне на услуги в Големия регион, включително трансгранично сътрудничество, институционално сътрудничество в Големия регион, Програма на Големия регион, Икономически и социален комитет на Големия регион.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.miat.public.lu/

Асоциация за помощ за жертвите на престъпления „Wäisse Rank“ - Люксембург

Асоциацията за помощ за жертвите на престъпления „Wäisse Rank“ - Люксембург предоставя на жертвите правни услуги, морална, финансова и материална подкрепа.

Асоциацията за помощ за жертвите на престъпления „Wäisse Rank“ – Люксембург:

 • предоставя на жертвите правни услуги;
 • предлага морална, финансова и материална подкрепа.

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 84, rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg

Телефон: +352 40 20 40

Факс: +352 49 98 80

E-поща: -

Уебсайт: -

Служба за подпомагане на жертвите на домашно насилие

Службата за подпомагане на жертвите на домашно насилие осигурява помощ и подкрепа за жертви на домашно насилие и ги насочва към специализирани услуги.

Службата за подпомагане на жертвите на домашно насилие

 • оказва помощ на жертви на домашно насилие, когато полицията е изгонила извършителя от дома, в който са съжителствали с жертвата;
 • подпомага, напътства и консултира жертви на домашно насилие чрез активно търсене на връзка с тях;
 • предоставя информация за правата, от които могат да се ползват жертвите, и за възможните действия.

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 1024, Boîte Postale, L – 1010, Luxembourg

Телефон: +352 26481862

Факс: -

E-поща: sav.fed@pt.lu

Уебсайт: -

Централна служба за социални грижи

Централната служба за социални грижи (Service Central d’Assistance Sociale) е част от Прокуратурата и предоставя подкрепа за жертвите при наказателни производства.

Централната служба за социални грижи

 • предоставя психологическа и социална подкрепа за жертвите при наказателни производства;
 • провежда разследвания за съда, компетентен да правораздава по дела срещу непълнолетни (juge de la jeunesse);
 • съдейства във връзка с образованието за деца.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/index.html

Консултативен център за извършители на насилие „Riicht Eraus“

Консултативният център за извършители на домашно насилие „Riicht Eraus“ е център за психологически консултации и помощ за извършителите на домашно насилие.

Консултативният център за извършители на домашно насилие „Riicht Eraus“

 • предлага консултации и помощ за извършители на домашно насилие;
 • защитава жертвите в краткосрочен план и намалява домашното насилие в дългосрочен план;
 • съдейства за подобряване на способностите за управление на конфликти;
 • съдейства за разработването на практически стратегии за трайни промени в поведението на извършителите;
 • подкрепя усилията на лица, които желаят да променят своето грубо поведение.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.riichteraus.lu/

Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт