Права на жертвите – по държави

Може ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

Допълнителна информация

Може ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Имате право да обжалвате само ако сте участвали в производството в качеството на граждански ищец.

Ако обвиняемият бъде оправдан, можете да обжалвате решението на съда в срок до 40 дни само по отношение на гражданския ви иск, без да оспорвате самото оправдателно решение. Ако прокурорът не обжалва решението, вие нямате право да обжалвате на никакво основание, но винаги можете да започнете гражданско производство.

Можете да подадете жалбата устно в деловодството на съда, постановил съдебното решение.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Не можете да обжалвате решението на втората съдебна инстанция, но можете в едномесечен срок да внесете касационна жалба за отмяна на това решение. Жалбата може да бъде подадена само на основание неправилно прилагане на закона, допуснато от апелативния съд. Имате право да подадете касационна жалба само ако сте участвали в производството в качеството на граждански ищец.

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

След като присъдата на съда влезе в сила вие ще получите копие от нея.

Ако се планира условно освобождаване на извършителя вие можете да уведомите за възраженията си прокурора, който отговаря за изпълнението на присъдата. Решението за освобождаване може да бъде придружено от условия, целящи вашата защита.

На този етап все още може да бъдете представлявани от адвокат и като граждански ищец имате право на правна помощ по всички въпроси, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на присъдата.

Допълнителна информация:

  • Кодекс за криминални разследвания (Code d’Instruction Criminelle) – на френски
  • Закон от 10 август 1991 г. за адвокатската професия (10 août 1991. – Loi sur la profession d’avocat) – на френски
Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт