Права на жертвите – по държави

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

След първия контакт с органите за съдебно преследване в качеството си на засегнатата страна ще получите на език, който можете да разберете, информация, свързана със: заведенията за здравно обслужване в района, места за настаняване, домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие и центрове за подслон. Ако жертвите включват малолетни или непълнолетни деца, трябва да бъде уведомен съдът за непълнолетни и малолетни лица, за да се направи оценка на ситуацията и на мерките за защита. Ако поискате това, правоприлагащите органи са задължени да Ви свържат по всяко време с една от следните организации:

 • служби за подкрепа на жертвите на престъпления
 • специализирани органи за правна подкрепа
 • адвокатски колегии (Consigli dell’Ordine)
 • Неправителствени организации (НПО)
 • правни клиники — отдели за съдебна медицина
 • държавни органи, участващи в предоставянето на правна подкрепа (Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи)

Организации за подкрепа на жертвите на престъпления

неправителствени организации — сдружения, участващи в предоставянето на правна подкрепа на жертви на престъпления

 1. синдикални организации: Италианската обща конфедерация на труда (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) — Италианска конфедерация на синдикалните организации на работниците (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) — Италиански съюз на труда (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Сдружение „Libera“ [организация за борба с мафията] — 0832 683429 и 683430
 3. Домове за временно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие в Рим — 06 6840 172006
 4. потребителски сдружения
 5. Национална мрежа на сдруженията за правата на възрастните хора (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) — 06 48907327
 6. Мрежата „Dafne“ (подкрепа за жертви на насилие) — 011 5683686

Гореща телефонна линия за борба с трафика — 800 290 290

Гореща телефонна линия за борба с насилието — 1522

Гореща телефонна линия за борба с дискриминацията — 800 90 10 10

Гореща телефонна линия за жертви на генитално осакатяване — 800300558

Гореща телефонна линия за жертви на тероризъм и организирана престъпност — 06.46548373 — 06.46548374 — 06.46548375

Гореща телефонна линия за престъпления, свързани с мафията — 800 191 000

Гореща телефонна линия за жертви на изнудване и лихварство — 800-999-000

Гореща телефонна линия на всички езици за съобщаване на инцидент, свързан с дискриминация и расизъм — 800 90 10 10

Спешна гореща телефонна линия за малолетни и непълнолетни деца — 114

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Подкрепата за жертвите е безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Престъпления, извършени с употреба на насилие, могат да имат травмиращи последици за жертвата и ако сте жертва, можете да потърсите помощ от подходящите публични услуги, предоставяни от местния здравен орган (Azienda Sanitaria Locale; ASL), като например центрове за семейни консултации(consultorio familiare) и от местната община (социални услуги). Ако жертвите включват малолетни или непълнолетни деца, трябва да бъде уведомен съдът за непълнолетни и малолетни лица, за да се направи оценка на ситуацията и на мерките за защита. Ако поискате, полицейските органи (военна полиция (Carabinieri), държавна полиция, общинска полиция и други) са задължени да Ви свържат по всяко време със следните организации: Някои домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие имат защитени квартири, в които можете да бъдете настанен в по-сериозни случаи, за да избегнете по-нататъшно насилие. За да получите информация и/или да влезете в контакт с домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие във Вашия район, можете да се обадите и на безплатния телефонен номер 1522, който се поддържа от кабинета на министър-председателя на Италия. Ако изпитвате лични затруднения, можете да поискате съдействие и от администратор за оказване на подкрепа (Amministratore di Sostegno) — лице, което работи под ръководството на отдел „Настойничество и попечителство“ на гражданския съд и оказва безплатно съдействие на лица, които се намират в затруднено положение, включително временни затруднения, за задоволяване на техните нужди. Можете да подадете молба директно до гражданския съд или да обясните затрудненията си на социалните служби към местната община, за да могат да информират службата по гражданските въпроси на прокуратурата, която може да разпореди действия от Ваше име.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Неправителствените организации предоставят различни видове подкрепа, включително психологическа подкрепа, временно настаняване в заведения, като например домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие, правна подкрепа и съвет, материална подкрепа, задоволяване на нуждите и други.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт