Права на жертвите – по държави

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

  • Подава се сигнал, когато физическо лице, което знае за обществено подсъдно престъпление, уведоми прокуратурата или служителя на (сектор) криминална полиция относно това престъпление. Съобщаването за извършено престъпление не е задължително, но става задължително в няколко случая, които са изрично предвидени от закона. Сигналът трябва да съдържа основни подробни сведения за инцидента и деня, в който сте узнали за престъплението, както и източника на доказателствата, на който вече сте се позовали. В допълнение той трябва да съдържа, когато е възможно, личните данни, местоживеенето, както и всичко, което би могло да помогне за установяване на самоличността на лицето, заподозряно в извършване на престъплението, както и Вашите лични данни в качеството на пострадало лице и подробни сведения относно всяко друго лице, което би могло да предостави съответната информация, за да помогне да се установи какво се е случило. Ако не са предоставени никакви сведения, които биха могли да бъдат от полза за установяване на самоличността на заподозряното за престъплението лице, това не би възпрепятствало откриването на наказателно производство, тъй като можете да подадете сигнал срещу неизвестни лица, който трябва да бъде предоставен от полицейските органи на съответния прокурор заедно с подробни сведения относно следствените действия, предприети, за да се установи самоличността на извършителите на престъплението.
  • Жалбата е изявление, посредством което физическо лице, което е станало жертва на престъпление (или неговият/нейният законен представител), изразява своето желание извършителят на престъплението да бъде подложен на наказателно преследване. Тя се отнася до престъпления, които не са обществено подсъдни. Изявлението трябва да описва извършеното престъпление и да изразява ясното желание на жалбоподателя да поддържа своите твърдения и да накаже виновната страна. Подадена преди това жалба може да оттеглите, освен в случаите на сексуално нападение или сексуални действия с малолетно или непълнолетно лице. За да бъде оттеглена жалбата, оттеглянето трябва да бъде прието от този, към когото е насочена, който, ако е невинен, вместо това може да желае да докаже чрез съдебен процес, че няма нищо общо с престъплението.
  • Молба се подава, за да се поиска намесата на правоприлагащите органи в случай на несъгласие между частни лица, като се подава от едната или от двете страни, които участват. След като бъде подадена молба за официална намеса, служителят на правоприлагащите органи кани страните да се срещнат, за да се опитат да се помирят, и изготвя доклад. Ако бъде установено, че е било извършено престъпление, служителят на правоприлагащите органи трябва да уведоми органите на съдебната власт в случай на престъпление, за което може да бъде образувано наказателно производство за обществено подсъдно престъпление; в случай на престъпление, за което може да бъде образувано наказателно производство посредством жалба той/тя, при поискване, може да предприеме предварително уреждане на спора, с което не се засяга Вашето последващо право да подадете жалба.

Сигналите, жалбите и молбите трябва да бъдат подавани в службите на клоновете на правоприлагащите органи (главните полицейски управления на провинциите, местните полицейски управления и службите на военна полиция (Carabinieri). Сигнал или молба могат също така да бъдат подадени в прокуратурата.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

След като сте подали сигнал, ще Ви бъде предоставена информация, свързана със: органите, към които можете да се обърнете, ако желаете да получите информация относно делото, ролята, която ще изпълнявате в разследването и съдебния процес, правото Ви да бъдете уведомени относно датата и мястото на съдебния процес и обвинението, а в случай че участвате в производството в качеството на граждански ищец — правото Ви да получите известие относно съдебното решение, включително резюме. В допълнение можете да получавате актуализирана информация относно състоянието на производството и вписванията в Официалния регистър на съобщените престъпления; ще бъдете уведомявани относно всяка молба за прекратяване на делото, как да обжалвате всяко нарушаване на Вашите права; като можете да уредите случая с оттегляне на жалбата, когато това е възможно, или посредством медиация (член 90а от Наказателно-правния кодекс (Codice di procedura penale или c.p.p.).

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

След като се свържете с органите за съдебно преследване, ще Ви бъде предоставена — на език, който разбирате — информация, която е свързана с правото Ви на правна консултация и правна помощ, за които заплаща италианската държава (член 90а). Молба за финансирана от държавата правна помощ можете да подадете съгласно разпоредбите на закона за отпускане на помощ за лица в неравностойно положение (член 98 c.p.p.). Достъп до финансирана от държавата правна помощ можете да получите също така, ако доходът Ви не надвишава законоустановения лимит. За да бъдете допуснат до финансирана от държавата правна помощ, ще трябва да подадете съответната молба пред съда от първа инстанция в периода, непосредствено след подаването на сигнала. След приключване на първата фаза от производството, по време на която защитникът има право да присъства, и във всеки случай преди поканата за явяване на разпит или най-късно едновременно с известието за приключване на предварителното разследване, прокуратурата трябва да уведоми писмено разследваното физическо лице, че му/? е назначен защитник от съда, в противен случай всички последващи действия ще бъдат нищожни и невалидни (член 369а c.p.p.).

Това уведомление трябва да съдържа:

a) информация, че в наказателното производство е задължително да има професионален защитник, с информация относно правата, предоставени на разследваното физическо лице по закон;

б) името на служебно назначения защитник, неговия или нейния адрес и телефонен номер;

в) информация относно правото на обвиняемия да определи свой собствен защитник с уговорката, че ако той/тя не направи това, ще бъде представляван/а от служебно назначения защитник;

г) указание, че той/тя ще трябва да заплати за назначения служебно от съда защитник, ако не отговаря на условията за получаване на финансирана от държавата правна помощ, както и предупреждението, че ако той/тя бъде обявен/а в несъстоятелност, ще бъде открито производството за принудително изпълнение;

г-а) информация във връзка с правото на устен преводач и на писмен превод на важни документи;

д) информация във връзка с изискванията за допустимост за финансирана от държавата правна помощ.

Безплатната правна помощ е система, основаваща се на правото на защита, определено в член 24 от Конституцията на Италия, въз основа на която всеки има право на помощ във всяка фаза и на всяко равнище на правосъдието, тя дава възможност на лицата с финансови затруднения не само да получат помощ от адвокат и от специалисти, включително технически консултации, за сметка на държавата, но и да не се налага да плащат съдебни разноски. Безплатната правна помощ се предоставя за наказателни дела и граждански дела във връзка с наказателни дела, за допълнителни действия като принудително изпълнение по наказателни производства, процедури по сигурност, превенция и наблюдение, и накрая за граждански дела, произтичащи от наказателни производства.

На условията за достъп до безплатна правна помощ могат да отговарят не само италиански граждани, но и чужденци, дори ако са обект на административни производства по експулсиране, нямат местожителство в Италия или са лица без гражданство, които живеят в Италия.

Всички страни в производството могат да кандидатстват за правна помощ, но ако сте жертва на определени сексуални престъпления, таваните на дохода, които са предвидени от закона, няма да се прилагат.

Държавата защитава също така малолетни или непълнолетни деца, които могат да получат безплатна правна помощ, както и лицата, които са обект на предварително разследване, ако са арестувани, задържани или са обект на мярка за неотклонение задържане под стража.

За да отговаряте на условията за безплатна правна помощ, доходът Ви не трябва да надвишава максималния доход, определен от закона, равняващ се на 11 369.24 EUR, като се вземе предвид увеличението за всяко друго лице, което живее с Вас, в размер на 1032.90 EUR.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Безплатната правна помощ — система, основаваща се на правото на защита, определено в член 24 от Конституцията на Италия — дава възможност на всекиго, който отговаря на изискванията (във връзка с обстоятелства, свързани с финансови затруднения), да получи помощ във всяка фаза и на всяко равнище на правосъдието от адвокат и от специалисти, включително технически консултации, за сметка на държавата; тя също така дава възможност за освобождаване от заплащане на съдебни разноски.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Ако подадете възражение по отношение на молба за прекратяване на делото, то искате предварителното разследване да продължи. Трябва да посочите обекта на по-нататъшното разследване и съответните доказателства, в противен случай възражението ще бъде обявено за недопустимо. Ако възражението Ви е недопустимо и сигналът за извършено престъпление е неоснователен, съдията ще разпореди посредством обосновано нареждане, делото да бъде прекратено. Ако молбата бъде отхвърлена, съдията ще насрочи дата за съдебно заседание, като уведоми прокуратурата за това, за Вас и за разследваното лице. Съдията също така ще уведоми Главния прокурор към Апелативния съд (Corte di Appello), че е било насрочено съдебно заседание. След съдебното заседание съдията, ако счете, че е необходимо по-нататъшно разследване, ще издаде разпореждане до прокуратурата, определяйки неподлежащ на договаряне срок за приключване на разследването. Ако съдията отхвърли молбата за приключване на делото, ще разпореди прокуратурата да повдигне обвинения в срок от десет дни. В рамките на два дни от повдигането на обвинения съдията ще издаде нареждане, за да определи предварително изслушване.

Ако сте жертва на тежко престъпление срещу личността, в допълнение ще имате също така правото да получите информация, ако е подадена молба за прекратяване на делото, дори ако не сте поискали изрично да бъдете уведомен, и ще разполагате с 20 дни от получаването на такова уведомление, за да се запознаете с документите и да представите обоснована молба за продължаване на предварителното разследване (член 408(3а) c.p.p.).

Мога ли да участвам в съдебния процес?

В качеството на жертва на престъплението можете да определите адвокат, който да упражнява правата, които са Ви били предоставени. За да се уверите, че получавате съобщенията, на които имате право по закон, и за да упражнявате конкретни права, трябва да заявите и посочите своя съдебен адрес. Също така трябва да съобщавате за всяка промяна в адреса в хода на наказателното производство. Ако сте определили адвокат, ще трябва да предоставите тази информация, като всички уведомления ще бъдат изпращани до него или нея.

Имате право да подавате процесуалните документи и да предоставяте доказателства, както във фазата на разследването, така и в хода на съдебния процес (член 90а c.p.p.). Можете също така да проверявате вписванията в Официалния регистър на съобщените престъпления (член 335 c.p.p.). Трябва да бъдете уведомен, когато експертните оценки, които не могат да бъдат повторени, са приключили (член 360 c.p.p.). Можете също така да поискате от прокуратурата събиране на доказателства при предварителното изслушване. Може да поискате да Ви уведомят относно всяко искане за забавяне на разследването или за приключване на делото, или веднага след подаване на сигнала, или впоследствие. Трябва специално да поискате да Ви уведомят относно всяко искане за забавяне на разследването (член 406 c.p.p.) и относно всяко искане за приключване на делото (член 408 c.p.p.). В случай на провеждане на съдебен процес имате право да бъдете уведомени относно мястото, датата и часа на първото съдебно заседание; няма да бъдете уведомяван относно последващите съдебни заседания и трябва сам/сама да се осведомите относно отложените дати на съдебни заседания в съда от първа инстанция. Не сте задължен да присъствате на заседанията, освен когато давате Вашите показания. След като разследването е приключило, имате право да се запознаете с всички документи по делото, както и да ги копирате. Докато тече разследването обаче, нямате право на това по правило, въпреки че прокуратурата може да даде разрешение, ако съществуват конкретни основания за интерес.

В случай на провеждане на съдебен процес в наказателното производство и ако сте засегнат от извършеното престъпление, може да поискате обезщетение и да участвате в съдебния процес, като участвате в производството в качеството на граждански ищец.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Жертвата, в качеството на засегнато от престъплението лице, има всички посочени по-горе права. В допълнение може да бъдете изслушан в качеството на свидетел в съдебния процес, ако имате право на обезщетение за щети, причинени от престъплението, можете да заведете граждански иск в хода на съдебния процес, като участвате в наказателното производство в качеството на граждански ищец.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Без да се засяга определеното по-горе във връзка с Вашите права и интереси в качеството на пострадало лице, ако също така сте в качество на свидетел, се прилагат следните правила:

В качеството на свидетел трябва да се явите пред съдията и да следвате дадените от него инструкции относно процесуалните изисквания, като отговаряте вярно на поставените Ви въпроси. Не сте задължен да разкривате никаква информация, която би могла да доведе до наказателно преследване срещу Вас. В случай че в деня на съдебното заседание възникне проблем, който прави явяването ви невъзможно, трябва да съобщите за това своевременно, като посочите причината за Вашето отсъствие. В такъв случай, ако съдията прецени, че отсъствието Ви е обосновано, ще издаде нова призовка за последващо съдебно заседание. Ако Ви призоват няколко пъти и не се явите, без да дадете основателна причина, може да Ви бъде разпоредено задължително принудително отвеждане и може да бъдете задължен да заплатите глоба в Службата за заплащане на глоби (cassa delle ammende), както и разходите, направени в резултат на неявяването Ви, по смисъла на член 133 c.p.p. Вие сте задължен да отговаряте вярно на въпросите. В член 372 c.p.p. са предвидени наказания за свидетелите, които отказват да дадат отговор, правят фалшиви изявления или не заявяват това, което знаят. Ако не желаете да бъдете или не сътрудничите в качеството си на свидетел, може да Ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“. Свидетелят не може да бъде задържан по време на съдебно заседание. Ако оттеглите фалшиво показание или потвърдите истината, преди да бъде произнесено съдебното решение, не можете да бъдете обвинен в престъпление. Няма да бъде наложено наказание, ако дадете фалшиви свидетелски показания, за да спасите себе си или близък роднина от присъда.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Като жертва на престъплението можете да се явите също така и в качеството на свидетел. Изявленията Ви могат да бъдат използвани като доказателства за постановяването на присъда срещу обвиняемия, ако след задълбочена проверка бъде потвърдена тяхната обективна и субективна достоверност. Съдията може да оценява свободно Вашите свидетелски показания, като дори само Вашите показания могат могат да послужат като основание за осъждане. Трябва да кажете истината, въпреки че не сте задължен да уличавате себе си (право на мълчание). Близките роднини на обвиняемия не са задължени да се явят в качеството на свидетели, освен ако те сами не са подали сигнала или жалбата, или в случаите, в които те или близък роднина са жертва на престъплението, което е предмет на производството. Можете също така да откажете да отговаряте на въпроси, които биха могли да разкрият професионална тайна. Ако давате показания в хода на предварителното разследване, може да имате право на различни охранителни мерки.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

(Вж. по-горе.)

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Прокуратурата незабавно ще впише в съответния регистър към своята служба известие относно всяко едно престъпление, за което е била уведомена или което е разкрила по собствена инициатива, а едновременно с това или веднага след като е налично — името на лицето, заподозряно в извършване на престъплението. Ако в хода на предварителното разследване правната квалификация на инцидента се промени или се окаже, че сведенията се различават, прокуратурата ще актуализира вписванията. При поискване вписванията ще бъдат съобщени на лицето, обвинено за престъплението, на Вас в качеството Ви на жертва и на съответните адвокати. Когато е отправено искане за информация относно вписвания в Официалния регистър на съобщените престъпления, секретариатът на Прокуратурата предоставя исканата информация, ако такива вписвания са били направени и ако няма нищо, което да пречи на отговора. В противен случай ще заяви, че няма вписвания, за които може да бъде предоставена информация. Ако съществуват специфични изисквания, които са от значение за разследването, прокуратурата, след като реши дали да удовлетвори искането, може да разпореди, посредством обосновано нареждане, вписванията да бъдат запазени в тайна за период, не по-дълъг от три месеца, който не може да бъде удължаван (член 335 c.p.p.).

Когато делото се отнася до малтретиране на членове на семейството и партньори или преследване, в случай че Прокуратурата не поиска приключване на производството, също така ще уведоми Вашия законен представител, или ако не разполагате с такъв — Вас, че предварителното разследване е приключило (член 415а c.p.p.).

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт