Права на жертвите – по държави

Вие сте жертва на престъпление, ако сте пострадали от деяние, което представлява престъпление по смисъла на унгарското право, например ако сте претърпели телесни вреди, или ако имуществото Ви е било повредено или откраднато. Като жертва на престъпление унгарското законодателство Ви предоставя редица права преди, по време на съдебното производство (съдебния процес) и след неговото приключване. Информация относно правата и задълженията, които имате в наказателното производство, можете да поискате от разследващия орган, прокурора или съда в зависимост от етапа на производството.

Наказателното производство в Унгария започва с разследване. Обикновено разследването се извършва от полицията под надзора на прокурора. След приключване на разследването прокурорът или решава да повдигне обвинение и делото се внася за разглеждане в съда, или случаят се прекратява на етапа на разследването поради недостатъчни доказателства или поради неприложимост на квалификация за наказуемо деяние или изтекла преклузивна давност за наказателна отговорност.

Ако делото влезе в съда, последният разглежда събраните доказателства и решава дали да признае подсъдимия за виновен или не. В унгарското наказателно производство (с изключение на някои видове производства) съдът може да събира доказателства и пряко в рамките на публично заседание, така че може да бъдете призовани на съдебното заседание и да бъдете разпитани като свидетел. Ако бъде признат за виновен, подсъдимият бива осъден и му се налага наказание. Ако бъде признат за невинен, подсъдимият бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт