Права на жертвите – по държави

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Аз съм жетва на престъпление: Към кого мога да се обърна за подкрепа и съдействие?

Ако сте станали жетва на престъпление, можете да съобщите за това в най-близкото полицейско управление и като се обадите на номерата за спешни повиквания 107 или 112.

Служителите на държавната служба за подкрепа на жертвите на престъпления и Службата за правна помощ могат да Ви помогнат в най-близката областна правителствена служба. В Унгария служителите на безплатната линия за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) предоставят незабавна помощ при обаждане по телефона 24 часа в денонощието.

Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) предоставя помощ по-специално на жертвите на домашно насилие, насилието между роднини, малтретиране на деца, както и проституция и трафик на хора при обаждане на телефонен номер +36-80-205-520.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

 • Полиция: 107
 • Общ номер за спешни повиквания: 112
 • Телефон за свидетели (Telefontanú): +36-80-555-111 (на който можете анонимно да съобщавате за престъпления)
 • Линия за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (безплатен телефонен номер, на който в Унгария можете да се обаждате 24 часа в денонощието)
 • Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • NGO NANE Асоциация за правата на жените (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (гореща телефонна линия за малтретирани жени и деца; на този номер можете да се обаждате безплатно и от мобилен телефон всеки понеделник, вторник, четвъртък и петък между 18 и 22 ч.)
  • +36-40-603-006 (за жертвите на сексуално насилие, можете да се обаждате на този номер в петък между 10 и 14 ч. по местните тарифи)
 • Асоциация на родителите (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (безплатна телефонна услуга за правна помощ по основни правни и психологически въпроси за жени, които живеят в условия на ежедневно насилие, на който можете да се обаждате в сряда между 16 и 18 ч.)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Процедурите за подкрепа на жертвите са достъпни без заплащане на такси и безплатно. Ако не говорите унгарски език или имате нужда от жестомимичен преводач поради увреждания, свързани с общуването, разноските за писмен и устен превод ще бъдат поети от държавата.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

От Службата за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) могат:

 • да Ви уведомят относно вашите права, задължения, възможности,
 • да Ви предоставят сведения за социални услуги, здравни услуги и обезщетения, свързани със здравно осигуряване,
 • да Ви предоставят незабавна парична помощ (в рамките на 5 дни от извършването на съответното престъпление),
 • да Ви предоставят емоционална подкрепа (включително психологическа помощ, ако е необходимо),
 • да Ви предоставят правни съвети и практическа помощ по ясни случаи,
 • да потвърдят статута ви на жертва,
 • в допълнение към посоченото по-горе тежко увредени лица и роднини на жертви, които са починали в резултат от тежки престъпления, могат да кандидатстват за обезщетение от държавата.

Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) може

 • да предоставят незабавна помощ за граждани (главно за жени и деца), които са в тежки кризисни ситуации поради малтретиране,
 • да осигурят незабавно настаняване в безопасни защитени домове за лица в нужда след консултация. То се осигурява в кризисни домове, където настаняването се предоставя за 30 дни, но когато това е оправдано, може да бъде удължено с още 30 дни. Настаняването се предоставя безплатно и е част от предоставената грижа, специалистите в кризисните домове ще помогнат да намерите безопасно, дългосрочно решение на проблема, като те поддържат връзка със семейния асистент към съответната Социална служба за подкрепа на семейства и деца.

Службата за правна помощ (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • предоставя правни съвети в случаи, в които фактите по случая са относително ясни,
 • и в случай че законно определените условия са спазени,
 • а. предоставя извънсъдебни услуги (консултиране, обработка на документи), безплатно или при благоприятни условия,
 • б. предоставя процесуално представителство в съдебното производство и в досъдебната фаза (когато случаят бива разследван от разследващия орган или прокурора) на наказателното производство. Ако е предвидено процесуално представителство, действителната правна услуга се предоставя от адвокати и правни кантори, които са в договорни отношения със Службата за правна помощ.

Какъв вид подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Първоначално можете да разчитате на следните неправителствени организации:

Благотворителна асоциация „Бял обръч“ (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület):

 • лична грижа след престъпление,
 • безплатна правна помощ,
 • безплатна медиация,
 • безплатна психологическа помощ,
 • финансова подкрепа за лицата, които са в нужда (само ако престъплението е било съобщено в полицията),
 • помощ във връзка с процедурите на други органи,
 • медиация по отношение на подкрепата, предоставена от други организации и институции.

NGO NANE Асоциация за правата на жените(NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • предоставяне на информация,
 • незабавна практическа помощ за лицата, които са в криза (например настаняване в защитени домове за жени, уведомяване на органите, съвети относно действията и възможностите),
 • групови сесии,
 • правна помощ (чрез правни съвети, ако е необходимо).

NGO ESZTER Ambulance (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • психологическа помощ,
 • правна помощ.

Асоциация на родителите (Patent Egyesület):

 • информация и съвети,
 • предоставяне на допълнителни консултации с психолог или социален работник,
 • предоставяне на правна помощ на малтретирани жени, както и на жертви на насилие, основано на пола, и на дискриминация.

Anonymous Ways Foundation (Névtelen Utak Alapítvány):

 • безопасно настаняване,
 • рехабилитация,
 • повторна интеграция.
Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт