Права на жертвите – по държави

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

В Закона относно наказателния процес се изисква съдът, прокурорът и разследващият орган да информират преди всяко процесуално действие лицата, които са обект на дейности по правоприлагане, за техните права и задължения.

За престъпления може да бъде съобщено в устна или писмена форма на прокуратурата или на разследващия орган. Съобщението може да бъде прието и от друг орган или от съда, който ще го изпрати на разследващия орган. Законът не предвижда каквито и да е формалности във връзка със съобщаването на престъпление; за престъпления може да се съобщава с писмо, по пощата или по електронната поща или лично.

Наказателните производства се провеждат на унгарски език, но жертва, която не говори унгарски, има възможност да използва майчиния си език или друг език, избран от нея. Дори когато жертвата говори унгарски език, тя може да избере да използва в наказателното производство родния си език. Разходите за писмен и устен превод не се прехвърлят на жертвата и тя не може да бъде задължена да извърши авансово плащане във връзка с тях или да ги поеме.

Жертвата на престъплението има право на подкрепа от службата за подпомагане на жертви на престъпления в случай на престъпление срещу физически лица или срещу собствеността, извършено на територията на Унгария, и в случай че физически лица са претърпели увреждания като пряка последица от престъпни деяния или престъпления против собствеността, извършени на територията на Унгария, и по-специално телесна повреда или емоционално страдание, психически сътресения или икономически загуби, при условие че са: унгарски граждани, граждани на която и да е държава — членка на ЕС, граждани на която и да е трета държава, законно пребиваващи на територията на Европейския съюз, лица без гражданство, които пребивават законно на територията на Унгария, жертви на трафик на хора или всички други лица, за които се счита, че отговарят на условията по силата на международни договори, сключени между съответните им държави на гражданство и Унгария, или въз основа на реципрочност.

Държавата предоставя услуги за подпомагане на жертвите след преценка на техните нужди, които могат да включват: улесняване на защитата на интересите на жертвите, предоставяне на незабавна парична помощ, предоставяне на доказателство за статута на жертвата, защита на свидетел и предоставяне на защитено жилище. Ако са изпълнени всички законоустановени условия, жертвата има право и на обезщетение от държавата.

Освен това, ако спрямо жертвите са планирани и извършени актове на насилие срещу лица или престъпления, създаващи колективна опасност за лица, с цел да се попречи или да се осуети участието им в наказателното производство или упражняването на техните права и изпълнението на техните задължения, или ако такова престъпление е вероятно, може да бъде разпоредена лична защита на жертва. Молби могат да бъдат подадени или регистрирани в съда, главната прокуратура или разследващия орган, водещ наказателното производство.

За да се гарантира предотвратяването или прекъсването на престъпления срещу физическата неприкосновеност или свобода на лицето, личната защита обхваща защитата на личното жилище на жертвата или на друго местопребиваване, както и обезопасяване на маршрутите за движение, безопасно участие в наказателното производство и други официални действия.

Личната защита се осигурява по-специално чрез редовна патрулна служба, технически средства, връзки за непрекъсната комуникация, осигуряване на защитно облекло и, ако другите методи за лична защита са неефективни, чрез охрана на лицето, която може да бъде осигурена на мястото, управлявано от правоприлагащия орган, упълномощен да разпорежда и осигурява лична защита.

Ако защитата на жертва, участваща в наказателно производство, включващо деяние с изключителна тежест, не може да се гарантира чрез лична защита и ако тази жертва сътрудничи на органа и се намира в ситуация на заплаха и поради това е необходимо да се предоставят специални мерки за защита, жертвата може да участва също и в програма за защита на свидетели, в рамките на която ще ? бъдат предоставени специални мерки за защита, в случай че са изпълнени специални допълнителни условия.

В определени случаи жертвата има право на представителство чрез процесуален представител и, ако действа в качеството си на частен тъжител, има право на правна помощ. По правило условието за предоставяне на горепосочените е жертвата да се нуждае от тях, което означава, че при отчитане на доходите на лицата, живеещи заедно, месечният нетен доход на жертвата не надхвърля съответния минимален размер на пенсията за осигурителен стаж, определен въз основа на трудово правоотношение (28 500 HUF през 2017 г.), и тя не разполага с активи, които могат да покрият правните услуги.

Във всяка фаза на наказателното производство жертвата може да има право да бъде конституирана като граждански ищец, за да претендира за обезщетение от обвиняемия за причинени вреди, произтичащи от извършено престъпление. За да обезпечи гражданския си иск, жертвата може да подаде искане за секвестиране на имуществото на обвиняемия, което ще бъде разпоредено от съда, ако има основателни причини да се предположи, че удовлетворяването на иска ще бъде осуетено. Съдът се произнася по гражданския иск с решение, с което приема или отхвърля искането. Ако това ще забави значително приключването на процедурата или ако обвиняемият е оправдан или ако произнасянето по съществото на искането в рамките на наказателното производство е възпрепятствано поради други условия, съдът разпорежда изпълнението на гражданската жалба с други правни средства.

При специални условия жертвата има право да участва в процедура по медиация с обвиняемия. Процедурата по медиация не може да бъде проведена без съгласието на жертвата и дори в този случай тя не започва автоматично, като зависи от много други условия.

Извънредните разходи, направени по делото от жертвата и нейния представител, са разходите по наказателно производство, както и разходите на жертвата, направени във връзка с нейното присъствие като свидетел. Макар че първите не се изплащат авансово от държавата, последните се възстановяват след процесуалните действия. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, му се разпорежда да заплати разходите по наказателното производство.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Защитата на правата е предвидена в Закона относно наказателния процес по отношение на производства, които са от компетентността на Унгария, независимо от гражданството и местопребиваването. Службата за подпомагане на жертви на престъпления предоставя на гражданите на всяка държава — членка на ЕС, същите услуги като тези за унгарските граждани.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Жертвата се уведомява индивидуално за решението за започване на разследването само ако за престъплението не е съобщено от нея. Освен това в Закона за съдебните производства се определят ситуации и решения, за които жертвата трябва да бъде уведомена.

Жертвата има право да бъде уведомена по нейно искане във връзка с престъпление, което я засяга, за освобождаването или бягството на задържаното лице, условното предсрочно освобождаване, окончателното освобождаване или бягството, както и прекъсване на изпълнението на срока за лишаване от свобода на лицето, осъдено на лишаване от свобода за определен срок, освобождаването или бягството на лицето, на което е наложена мярка задържане под стража, както и прекъсване на изпълнението на мярката задържане под стража, освобождаването или бягството на лицето, което е подложено на принудително медицинско лечение, освобождаването, напускането без разрешение и напускането с цел адаптация на лицето, подложено на принудително медицинско лечение, а в случай на превъзпитаване на млади правонарушители — временно или постоянно освобождаване, напускане на институцията без разрешение и прекъсване на превъзпитаването на млади правонарушители.

Жертвата трябва да бъде уведомена по-специално за следните решения: назначаване на вещо лице, спиране на разследването, приключване на разследването, прекратяване на разследването, обвинителния акт, частичен пропуск в обвинителния акт, отпадане на обвиненията, приемане на каквито и да било решения, които съдържат разпоредби, отнасящи се пряко до жертвата, както и приемането на окончателно решение.

Жертвата трябва да бъде уведомена за мястото и датата на всички процесуални действия, в които може да участва. Такива действия включват изслушване на вещо лице в хода на разследването, проверки, възстановки, описания за установяване на самоличност, както и съдебни процеси и открити заседания в хода на съдебните процедури.

В хода на разследването жертвата може да бъде информирана за и срещу определена такса да получи преписи от всякакви експертни становища и преписки във връзка със следствените действия, по време на които тя може да присъства, и може да получи преписи от други документи, ако това не противоречи на интересите на разследването. След приключване на разследването жертвата може да се запознае с всички документи, отнасящи се до престъплението, извършено спрямо нея.

В хода на разследването жертвата може да подаде жалба или оплакване срещу всички решения, съдържащи разпоредби, отнасящи се до нея. Жертвата може да подаде, наред с другото, оплакване срещу решения, с които се отхвърля нейният сигнал за престъплението, или решения за спиране или прекратяване на разследването.

Ако сигналът за престъплението бъде отхвърлен или разследването бъде прекратено, и в някои определени случаи, когато са повдигнати официални обвинения по част от обвинителния акт и оплакването на жертвата не доведе до желания резултат, жертвата може да действа като частен тъжител в рамките на определения от закона срок. Жертвата може да действа като частен тъжител и ако в резултат на разследването прокурорът не установи престъпление, което подлежи на наказателно преследване от прокуратурата, или ако прокурорът не е поел представителството на обвинението от частния обвинител. Жертва, действаща в качеството си на частен тъжител, може да подаде чрез своя адвокат молба за наказателно преследване, като по този начин може да внесе самостоятелно обвинителен акт срещу обвиняемия.

В хода на съдебното производство жертвата може да обжалва единствено произнасянето по гражданския иск по същество, но не и решението по същество. В хода на съдебната процедура жертвата може да действа като частен тъжител, ако прокурорът не повдигне обвинения.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Наказателните производства се провеждат на унгарски език, но невладеенето на унгарски език няма да е основание за дискриминация. В наказателното производство можете да използвате както устно, така и писмено Вашия роден език, езика на Вашия регион или малцинство или друг език, който сте посочили, че владеете. В тези случаи имате право на безплатен устен превод и на писмен превод на официални документи, които са адресирани до Вас.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Органът ще се стреми да общува с Вас по лесен и разбираем начин както устно, така и писмено. Информацията за правата Ви и предупрежденията относно задълженията Ви ще бъдат съобщени по лесноразбираем начин, като се вземат предвид Вашето положение и лични способности. В хода на вербалната комуникация органът се задължава също така да се увери, че сте разбрали предоставената Ви информация, и ако не сте, той ще Ви обясни въпросната информация или предупреждение. Ако сте малолетно или непълнолетно дете или лице с увреждания, органът трябва да положи специална грижа при общуването си с Вас. Ако имате затруднения със слуха, ако сте лице, лишено от зрение и от слух, или имате затруднения в речта, можете да поискате преводач на жестомимичен език или да направите писмено изявление вместо да бъдете изслушан.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

На държавно равнище защитата на жертвите и функциите за правна помощ се упражняват от държавните служби на столицата и 19-те окръга. Ако сте жертва на престъпление, държавните агенции ще Ви предоставят безплатна персонализирана помощ, като в нейните рамки Ви се предоставя

 • информация за Вашите права и възможности;
 • емоционална подкрепа;
 • практическа помощ и правен съвет при несложни дела;
 • потвърждение на статута Ви на жертва;
 • незабавна парична помощ може да Ви бъде предоставена въз основа на молба, подадена в срок от 5 дни от датата на извършване на съответното престъпление.

Като част от правната помощ държавните служби ще Ви предоставят безплатен правен съвет в случаи, в които фактите по делото са сравнително ясни, а ако сте финансово затруднен, могат да Ви бъдат осигурени правни услуги (например изготвяне на документи) чрез правна помощ извън контекста на наказателното производство, както и представителство чрез процесуален представител в рамките на наказателното производство.

Можете да намерите данните за контакт на държавните служби в Будапеща и в окръзите на адрес http://www.kormanyhivatal.hu/ и допълнителна информация за подкрепа на жертвите и правна помощ на адрес https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat и http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

В случай че сте жертва на престъпление, освен към държавните организации за подпомагане на жертви на престъпления, можете да се обърнете към редица граждански организации, например:

 • Благотворителното сдружение „ БЯЛ ПРЪСТЕН“ (WHITE RING), член на „Victim Support Europe“, предоставя финансова, правна, психологическа и друг вид подкрепа, както и помощ за жертвите на престъпления и техните роднини, главно на тези, които имат нужда от нея поради своето социално положение (http://fehergyuru.eu/),
 • Националната служба за телефонна информация при кризисни ситуации (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) предоставя помощ за жертвите на домашно насилие, малтретиране на дете, проституция и трафик на хора и, ако е необходимо, може да се погрижи за тяхното настаняване (http://bantalmazas.hu/),
 • НПО „ESZTER Ambulance“ (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) предоставя безплатно психологическо лечение и рехабилитация за деца и възрастни, които са малтретирани и травматизирани, и осигурява правна информация и съвети (http://eszteralapitvany.hu/),
 • НПО „Сдружение за правата на жените „NANE“ поддържа безплатна гореща телефонна линия и предоставя лична правна помощ, както и психологически и социални консултации за възрастни и малолетни или непълнолетни жертви на домашно насилие (http://nane.hu/).

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Ако се обърнете към полицията като жертва на престъпление, ще получите писмено уведомление от нея за съответната служба за подпомагане на жертви на престъпления, като при поискване полицията ще Ви издаден необходимото удостоверение, което ще Ви бъде връчено или ще бъде изпратено на службата за подпомагане на жертви на престъпления.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

В хода на наказателното производство трябва да се зачитат личните Ви права и правото на уважение на участващите лица, като всяко ненужно разкриване на данни относно личния Ви живот е забранено. За тази цел, ако е необходимо да дадете показания като свидетел, можете да поискате данните Ви да бъдат разглеждани в условията на поверителност, като от този момент те ще бъдат разкривани само на органа, разглеждащ делото.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Съобщаването за извършено престъпление, в резултат на което сте получили увреждане, не представлява общо условие, за да Ви бъдат предоставени услуга за подпомагане на жертви на престъпления от държавата; въпреки това ще имате право да получите парична помощ (обезщетение, незабавна парична помощ) само ако имате писмено доказателство за образуване на наказателното производство.

Лична защита, ако съм в опасност

Можете да получите лична защита след започване на наказателното производство. Ако се намирате в ситуация, в която се чувствате застрашен поради участието си в наказателното производство, можете да поискате от органа, разглеждащ делото, да получите лична защита, която да бъде предоставена както на Вас, в качеството Ви на жертва или свидетел, така и на Вашето семейство и роднини. Предоставянето на лична защита може да бъде инициирано от разследващия орган по делото, прокуратурата или съда, като решението ще бъде взето от полицията, която осигурява личната защита.

Ако трябва да бъдете изслушан като свидетел и Вашите свидетелски показания са свързани със съществените обстоятелства по особено тежък случай, може да бъдете обявен за специално защитен, ако доказателствата, които се очаква да представите при даването на показания, не могат да бъдат заменени, и ако разкриването на самоличността Ви във връзка с участието Ви в наказателното производство би застрашило сериозно живота, здравето или личната Ви свобода или тези на Вашите роднини.

Съдия-следователят ще вземе решение относно обявяването на свидетеля за специално защитен, което може да бъде поискано от прокуратурата, така че трябва да се обърнете за такъв вид защита към прокуратурата. Ако бъдете обявен за специално защитен свидетел, можете да бъдете разпитван само от съдия-следователя и не можете да бъдете призоваван по време на процеса, а Вашето име, лични данни и местопребиваване ще бъдат разглеждани в условията на поверителност и няма да бъдат разкривани на обвиняемия и на неговия защитник.

Можете също така да бъдете защитен в рамките на специалната програма за защита. Ако участвате в такава програма, можете да бъдете призован по време на или уведомен за процесуалните действия или да ви бъдат изпратени документи само чрез органа, отговорен за Вашата защита, като адресът на този орган ще бъде посочен като Ваше местопребиваване. Никой, включително властите, не може да получава преписи на документи, съдържащи информация за Вас, освен ако органът, отговарящ за Вашата защита, не е разрешил това. В този случай можете да откажете да дадете показания, в които се съдържа или загатва информация за новата Ви самоличност или местопребиваване.

Ако е извършено престъпно деяние, наказуемо с лишаване от свобода, в резултат на което сте получили увреждане, можете да поискате от съда да разпореди на обвиняемия да ограничи контакта си с Вас за срок от десет до шестдесет дни.

Какви видове защита са на разположение? Кой може да ми предложи защита?

В хода на наказателното производство съдът, прокурорът и разследващият орган ще извършват постоянна оценка дали сте жертва, която се нуждае от специална защита въз основа на фактите и обстоятелствата, характеризиращи Вашата личност, и условията Ви на живот, както и характера на или обстоятелствата във връзка с престъплението, с оглед на които може да се установи, че имате специални нужди по време на наказателното производство. Като цяло в този случай съдът, прокурорът или разследващият орган, водещ наказателното производство, могат да разпоредят мерките, осигуряващи Вашата лична защита, с условието, че личната защита и програмата за защита, определени в раздел 7, се предоставят от полицията, докато съдът може да издаде ограничителна заповед.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Да. Основна функция на съда, прокуратурата и разследващия орган е да предотвратяват извършването на последващо престъпление от извършителя. Тази цел се постига чрез принудителни мерки, насочени към обвиняемия и неговите лични характеристики, които включват загуба на свобода или ограничаване на свободата на обвиняемия (например ограничителна заповед, домашен арест) и, от друга страна, чрез мерки, гарантиращи надеждна грижа и защита за Вас, които се основават на специалното отчитане на интересите Ви като жертва.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Да. В наказателното производство процесуалните действия, включващи Вашето участие като свидетел, трябва да бъдат подготвени и проведени от съда, прокуратурата и разследващия орган такъв начин, че да не е необходимо повтарянето им без основание, както и да се срещате с обвиняемия, ако не е нужно. За тази цел например очната Ви ставка с обвиняемия може да бъде пропусната по Ваше искане или служебно, обвиняемият може да бъде изведен от съдебната зала по време на разпита Ви, както и можете да бъдете разпитан чрез телекомуникационни средства (дори с деформиране на чертите на лицето Ви или на гласа Ви ).

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Ако сте жертва, която се нуждае от специална защита въз основа на фактите и обстоятелствата, характеризиращи Вашата личност и условията Ви на живот, или на характера на или обстоятелствата във връзка с престъплението, наказателното производство ще се проведе с възможно най-голяма грижа към Вас и всички процесуални действия, които Ви засягат (като се вземат предвид интересите на производството), ще бъдат подготвени и проведени с отчитане във възможно най-голяма степен Вашите нужди.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

В съответствие с Конвенцията за правата на детето, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 20 ноември 1989 г., унгарската правна система приема дадено лице за дете, ако то не е навършило 18 години.

В наказателни производства, засягащи жертви, които са малолетни или непълнолетни деца, основно изискване за властите и съдебните органи е да гарантират пълното прилагане на правата на детето, заложени в международните конвенции, особено на принципа в решенията, касаещи малолетните или непълнолетните деца, да се отчитат винаги на първо място висшите интереси на детето .

В наказателното производство малолетните или непълнолетните жертви имат допълнителни права в сравнение с възрастните и им се предоставя допълнителна защита. Ако към момента на започване на наказателното производство жертвата е на възраст под 18 години, тя ще се счита за „жертва със специални нужди“, без да се подава допълнително искане във връзка с това.

Общо правило по отношение на жертвите със специални нужди е, че процесуалните действия трябва да бъдат подготвени и проведени с най-голяма грижа към жертвата и с отчитане във възможно най-голяма степан на нейните нужди.

Жертви на възраст под 18 години разполагат с допълнителни специални права в сравнение с възрастните:

 1. По отношение на престъпления, извършени срещу живота и здравето или срещу здравето или сексуалната свобода, по отношение на сексуални престъпления, както и на престъпления против интересите на децата и семейството или тежки престъпления срещу други лица трябва да се провеждат бързи наказателни производства, ако интересите на детето обосновават възможно най-бързото приключване на наказателното производство. Бързото наказателно производство е особено оправдано, когато е засегнато в значителна степен физическото, психическото или моралното развитие на жертвата или когато обвиняемият е отговорен за отглеждането, надзора или грижата за жертвата към момента на производството или живее по друг начин в средата на жертвата.
 2. При всяка устна или писмена комуникация с жертвата следва да бъде положена допълнителна грижа. Малолетните или непълнолетните деца трябва да бъдат информирани за техните права и задължения по начин, подходящ за тяхната възраст и зрялост, и ако е необходимо, те трябва да им бъдат разяснени и обяснени по специален начин.
 3. Попечителят или настойникът на малолетно или непълнолетно дете трябва да бъде уведомен за призовката, като това уведомление трябва да бъде връчено заедно с искане за осигуряване на присъствието на малолетното или непълнолетното дете.
 4. Законният представител, защитникът и попечителят или настойникът на малолетното или непълнолетното дете могат да присъстват по всяко време на разпита на детето като свидетели. Лицето, придружаващо свидетеля, има право на възстановяване на същите разноски като свидетеля.
 5. Свидетелските показания на малолетно или непълнолетно дете не могат да бъдат проверявани чрез инструментално изследване на правдоподобността (полиграф).
 6. Ако задължението за лично съдействие не е определено в закона, правата на малолетното или непълнолетното дете могат да бъдат упражнени и от неговия законен представител.
 7. Възможно е да бъде разпоредено изследването да бъде проведено и чрез комуникационна система в затворен кръг (видеоконферентна връзка). В този случай жертвата се въвежда в отделна стая и може да комуникира с присъстващите на мястото на съдебния процес чрез устройство, което предава едновременно картина и звук (видеоконферентна връзка).
 8. С цел да защити участващото в производството малолетно или непълнолетно дете съдът може служебно или при поискване да не допусне публика по време на процеса.
 9. Ако прокурорът желае да разпита жертва със специални нужди като свидетел в наказателно производство, провеждано вследствие на престъпление, извършено срещу сексуалната свобода, сексуално престъпление или престъпление, извършено срещу роднина, жертвата може да бъде разпитвана само от лице от същия пол, при условие че това е поискано от жертвата и не засяга по неблагоприятен начин интересите на производството.

Жертви на възраст под 14 години разполагат със специални права в допълнение към горепосочените:

 1. Жертвата може да бъде изслушана като свидетел само ако свидетелските ? показания не могат да бъдат заменени. Жертвата трябва да участва в очна ставка само ако тя няма да ? причини безпокойство.
 2. Призовките и известията за разпит на свидетеля трябва да бъдат връчени чрез неговия попечител или настойник. За издаването на призовката и уведомлението трябва да бъде информиран законният представител на малолетното или непълнолетното дете.
 3. Преди внасянето на обвинителния акт съдия-следователят ще изслуша малолетното или непълнолетното дете, ако има основателни причини да се предположи, че разпитът му по време на публично заседание би засегнал неблагоприятно неговото личностно развитие. Искането за изслушване на свидетеля от съдия-следовател може да бъде отправено към прокурора от законния представител, попечителя или настойника и адвоката, действащи от името на свидетеля. При условие че са изпълнени определените от закона условия, прокурорът ще поиска изслушване на малолетното или непълнолетното дете да се извърши по този начин. Обвиняемият и неговия адвокатът не могат да присъстват по време на заседанието, провеждано от съдия-следователя.
 4. Мястото на изслушването на свидетеля е помещение, специално предназначено за изслушвания на малолетни или непълнолетни деца. Дерогации от това са разрешени само в изключителни случаи. Изслушването може да се проведе и чрез комуникационна система в затворен кръг (видеоконферентна връзка).
 5. Изслушването на свидетел на възраст под 14 години трябва да бъде записано, като се използва устройство за видео- или аудиозапис. В случай на малолетни или непълнолетни деца на 14-годишна възраст, това е разрешено само при условие че е предоставено авансово плащане за разходите.
 6. Малолетното или непълнолетното дете може да бъде призовано за публично изслушване, ако то е било изслушано от съдия-следовател преди внасянето на обвинителния акт.
 7. Ако малолетното или непълнолетното дете не е било изслушано от съдия-следовател преди внасянето на обвинителния акт, но по-късно е станало необходимо да бъде разпитано като свидетел, това може да стане само извън рамките на съдебен процес. В случай че малолетното или непълнолетното дете е навършило 14 години по време на процеса, то може да бъде изслушано от съда също и по време на съдебния процес в особено обоснован случай. И в двата случая уведомяването на обвиняемия и на неговия адвокат може да отпадне.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Жертви, които са починали преди или след образуването на наказателното производство, могат да бъдат заместени от съответния роднина по пряка линия, съпруг(а), партньор на семейни начала, брат или сестра, законен представител или лице на издръжка въз основа на споразумение или законодателство относно това кой може да упражнява правата на жертвата.

В случай на много хора, които имат право на това, съответните лица могат да определят лице, което да упражнява правата на жертвата. При липса на такова споразумение лицето, което е действало първо в производството, може да упражни правата на жертвата.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Ако задължението за лично съдействие не е определено в закона, правата на жертвата могат да бъдат упражнени и от нейния законен представител. Адвокат или пълнолетен роднина може да се яви в качеството си на представител въз основа на получено разрешение.

Ако жалбоподателят е подал устна жалба, по време на изслушването може да присъства определено от него пълнолетно лице, за да му окаже подкрепа (включително езикова подкрепа), при условие че присъствието на това лице не оказва неблагоприятно въздействие върху интересите на производството.

В случай на следствени действия, при които Вашето присъствие е задължително или можете да присъствате, във Ваша подкрепа може да присъства Вашият представител, защитник и, ако не е в нарушение на интересите на производството, посочено от Вас пълнолетно лице. Горепосоченото правило се прилага и по отношение на изслушването на жертвата и разпита на жертвата като свидетел.

В случай на смърт на частния тъжител, в срок от тридесет дни той може да бъде заместен от близък роднина по права линия, съпруг(а), партньор на семейни начала, брат или сестра, законен представител или лице на издръжка, издържано въз основа на споразумение или законодателство.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Основната цел на процедурата по медиация е да се гарантира обезщетение от обвиняемия за последиците от престъплението по начин, който е приемлив и за жертвата. Поради това в процедурата по медиация следва да се положат усилия за постигане на подходящо споразумение между обвиняемия и жертвата, за да бъдат обезщетени причинените вреди.

При условие че са изпълнени определените в закона условия, прокурорът или, ако делото се гледа в съда, съдията може да отложи производството за максимален срок от шест месеца и да разпореди медиация.

Медиация може да бъде разпоредена за наказателно производство, ако са изпълнени следните условия:

 • тя е поискана от обвиняемия или от жертвата или те доброволно са се съгласили на нея;
 • наказателното производство е образувано за престъпление, извършено срещу живота и здравето, човешкото достойнство и други основни права на човека, за пътно нарушение или за престъпление срещу имущество или интелектуални права и престъплението е наказуемо с лишаване от свобода до пет години;
 • съгласно Наказателния кодекс след успешна процедура по медиация наказателното производство може да бъде прекратено или наказанието може да бъде намалено без ограничение;
 • заподозреният е признал своята вина преди да бъде обвинен, съгласил се е и е в състояние да предостави обезщетение чрез средствата и до степента, приета от жертвата;
 • може да не се пристъпва към наказателно производство предвид характера на престъплението, начина, по който е извършено, и личните обстоятелства на обвиняемия или наличието на разумни основания, че съдът би могъл да направи оценка на обезщетението, предоставено от обвиняемия в рамките на налагането на наказание.

Жертвата може да поиска разпореждане за медиация във всяка фаза на производството. Процедурата по медиация обаче може да бъде разпоредена само веднъж в рамките на дело, така че ако тя е приключила неуспешно, поради каквито и да е причини, не може да бъде повторена.

За правилното провеждане на процедурата по медиация отговаря обучен за тази цел медиатор, който е назначен от държавата. При процедурата по медиация жертвата може да избере да се срещне с обвиняемия изключително в присъствието на медиатора, като в тази връзка медиаторът осигурява адекватна гаранция за личната сигурност на жертвата.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

 • Закон XIX от 1998 г. относно наказателния процес;
 • Закон C от 2012 г. относно Наказателния кодекс;
 • Закон LXIV от 1991 г. относно обнародването на Конвенцията на ООН за правата на детето, подписана в Ню Йорк на 20 ноември 1989 г.;
 • Закон CXXXV от 2005 г. относно подпомагането и предоставянето на обезщетения от държавата на жертвите на престъпления
 • Закон LXXX от 2003 г, за правната помощ;
 • Закон LXXXV от 2001 г. относно програмата за защита за участващите в наказателно производство и подкрепяща компетентност;
 • Закон CXXIII от 2006 г. относно дейностите по медиация, приложими в наказателните дела;
 • Указ № 64/2015 на Министерството на вътрешните работи от 12 декември 2015 г. относно задачите на полицията, свързани с подпомагане на жертвите на престъпления;
 • Правителствен указ №34/1999 от 26 февруари 1999 г. относно условията за разпореждане и правилата за прилагане на лична защита на участващите в наказателното производство и на членовете на органите за съдебно преследване;
 • Съвместен указ № 23/2003 на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието от 24 юни 2003 г. относно подробните правила за разследване, извършвано от разследващите органи под ръководството на министъра на вътрешните работи, и правилата за вписване на следствени действия със средства, различни от протоколи;
 • Указ № 25/2016 на Министерството на правосъдието от 23 декември 2016 г. относно възстановяване от държавата на извънредни разноски на обвиняемия и неговия защитник, както и на разноските и таксите на лицата, участващи в наказателното производство;
 • Указ № 14/2008 на Министерството на правосъдието и Закон за изпълнение от 27 юни 2008 г. относно възстановяването на разноските на свидетелите;
 • Съвместен указ № 21/2003 на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите от 24 юни 2003 г. относно предварителното плащане на разноските по наказателното производство;
 • Заповед № 2/2013 на Генерална дирекция „Полиция“ от 31 януари 2013 г. относно задачите на полицията, свързани с подпомагане на жертвите на престъпления.
Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт