Права на жертвите – по държави

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако вследствие на инцидент, който представлява престъпление съгласно гръцкото право, сте претърпели вреди, например били сте ранен или имуществото Ви е било повредено или откраднато. Като жертва на престъпление законодателството Ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебния процес.

Наказателното производство в Гърция започва с разследване (dierévnisi) на престъплението. Понякога разследването се разделя на предварително разследване (prokatarktikí exétasi) и на съдебно разследване (anákrisi). Целта на предварителното разследване е да се разгледат обстоятелствата по случая и да се установи дали следва да се образува наказателно производство или не.

Разследването се провежда от полицията и от служителите на съда — прокурора (eisangeléas), съдия-следователя (anakritís) или съвместно. В края на разследването полицейският служител, на когото е възложена работата по случая, предава всички събрани доказателства на прокурора. След това прокурорът разглежда свършената до момента работа и предава делото на съда заедно с препоръките си за начина, по който следва да продължи делото.

След като разгледа преписката по делото и препоръките на прокурора, съдът или ще разпореди започване на съдебен процес, или ще приключи делото.

По време на съдебния процес съдът разглежда всички събрани доказателства и решава дали обвиняемият е виновен, или е невинен. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, той бива осъден. Ако съдът признае обвиняемия за невинен, той бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете:

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 24/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт