Права на жертвите – по държави

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако сте лице, което е претърпяло вреда (напр. ако сте били ранен или ако Вашето имущество е било повредено или откраднато и др.) в резултат на деяние, което представлява престъпление по смисъла на френското право. Съгласно закона като жертва на престъпление се ползвате с определени индивидуални права преди, по време на производството и след неговото приключване.

Във Франция наказателното производство се състои от етап на разследване и етап на разглеждане на делото от съда. Съществуват два вида разследване в зависимост от вида на извършеното престъпление: полицейско разследване, което се извършва от полицаи от криминалната полиция под надзора на прокурора, и съдебно разследване (следствие), което се извършва под надзора на съдия-следовател от полицаи от криминалната полиция или от самия съдия-следовател.

След приключване на разследването и в зависимост от събраните доказателства делото може да бъде прекратено или пък внесено за разглеждане в съда. Във втория случай съдът разглежда събраните доказателства и решава дали да признае подсъдимия за виновен или не. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда и му налага наказание. В противен случай подсъдимият се признава за невиновен и бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт