Права на жертвите – по държави

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Структурите за подкрепа на жертвите на престъпления са посочени в указателя на сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления: Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Можете да се свържете със сдружението за подкрепа на жертвите на престъпления, което се намира най-близо до мястото, където живеете.

Гореща линия за подкрепа на жертвите на престъпления

Специализирана помощ за жертви на престъпления:

  • Деца в опасност: 119 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
  • Изчезнали деца: 116 000 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
  • Насилие срещу жени: 3919 — 7 дни в седмицата, от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота, неделя и по време на официални празници — от 9.00 до 18.00 часа
  • Изнасилване и сексуално посегателство: 0 800 05 95 95 — от понеделник до петък — от 10.00 до 19.00 часа
  • Деяния с расистки характер: 01 40 35 36 55 — вторник, сряда и петък — от 10.30 до 13.30 часа
  • Деяния с хомофобски характер: 01 48 06 42 41 — от понеделник до петък — от 18.00 до 22.00 часа; събота — от 14.00 до 16.00 часа, в събота — от 18.00 до 20.00 часа
  • Тормоз в училище: 3020 — от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота — от 9.00 до 18.00 часа

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да, помощта, предоставяна от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, е напълно безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Медицинска помощ:

При посещение в болница дадена жертва може да се консултира с лекар и да получи удостоверения, в които са вписани нейните увреждания.

Домашно насилие:

Независимо от материалното си положение, в случай на опасност дадена жертва може да подаде спешна молба до съдия по семейни дела (juge aux affaires familiales) в окръжния съд (tribunal de grande instance), за да получи заповед за защита, която временно дава възможност на жертвата да използва семейния дом, като бъде изведен партньорът насилник.

Правна помощ:

Всеки окръжен съд разполага със служба за подкрепа на жертви на престъпления (bureau d’aide aux victimes), ръководена от сдружение за подкрепа за жертвите на престъпления. Тези служби информират, напътстват и придружават жертвите на престъпления и им разясняват начина, по който функционират съдилищата, и всички производства, които ги засягат и които може да са в ход. Това позволява на жертвите да бъдат в течение на:

  • всички предприети спешни мерки, като например незабавно явяване в съда (comparution immédiate);
  • хода на наказателното производство.

Жертвите винаги ще бъдат насочвани към всеки механизъм за предоставяне на обезщетение, който съответства на техния случай.

Предоставената помощ е безплатна и поверителна.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления оказват съдействие на жертвите по време на цялото производство, като предоставят безплатна правна и социална информация и психологическа подкрепа. Техните представители могат да помагат на жертвите, когато подават жалба или искат да бъдат конституирани като граждански ищци. Те също така могат да присъстват на съдебните заседания и да помогнат на жертвата да разбере процесуалните действия и решенията, взети от различните участници.

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления могат да имат представители в жандармерията и полицейските участъци, болниците, съдебните палати, службите за социално подпомагане и други. Техните адреси и телефонни номера могат да бъдат получени от съдилищата, от жандармерията и полицейските участъци, както и от указателя, който може да бъде намерен на тази връзка.

Успоредно с обичайните сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления съществуват много други сдружения, на които не е признато специално правото да работят в определени области, като например телесни повреди, домашно насилие, пътнотранспортни произшествия, медицински грешки и т.н. Някои сдружения, специализирани в предоставянето на помощ на жени, жертви на насилие, могат да предоставят временно настаняване на жените и на техните деца.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт