Права на жертвите – по държави

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Ако не сте подали молба да бъдете конституиран като граждански ищец, претендиращ обезщетение за причинени вреди, няма да можете да обжалвате решението на съда, тъй като фактът, че сте жертва на престъплението, сам по себе си не ви прави страна в производството.

Освен това, ако съдът е допуснал молбата ви да бъдете конституиран като граждански ищец и ви е конституирал като такъв, няма да можете да обжалвате решението за признаване на виновен или невиновен, нито наложеното наказание. Можете да обжалвате само частите на решението, които ви засягат.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Във всички случаи имате право:

  • да бъдете информиран за всяко решение, с което на извършителя се забранява да влиза в контакт с вас;
  • да бъдете информиран за изпълнението на наложеното наказание (освобождаване на осъденото лице, намаляване на наказанието, адреса, на който живее осъденото лице, и др.) чрез сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления или директно от Пенитенциарната служба за интеграция и пробация (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation);
  • да поискате от съдията да забрани на извършителя да ви приема, да се среща или да влиза в контакт с вас, ако той е временно освободен или ако е условно предсрочно освободен, или ако наказанието му е намалено или изменено;
  • да бъдете уведомен, ако осъденият извършител е избягал и съществува опасност за вас или вашия антураж;
  • да получите помощ от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления;
  • преди вземането на решение за освобождаване на осъденото лице, да бъдат взети предвид интересите ви и да представите писмените си съображения преди вземането на решение, в срок от петнадесет дни след отправяне на запитването до вас.

Ако сте конституиран като граждански ищец, имате също така право:

  • да бъдете информиран от съда за правото ви да сезирате Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions);
  • да бъдете представляван от адвокат и/или да ви бъде предоставена правна помощ;
  • да бъдете уведомен за съдебното решение (да ви бъде изпратен препис от него).

По време на изтърпяване на наказанието от извършителя имате право:

1. да отнесете до юрисдикционния орган всяко действие, което е вреди на вашите интереси;

2. да получите поправяне на понесените вреди под формата на обезщетение или друго подходящо средство, в това число, в подходящи случаи, като ви се предложи мярка на възстановително правосъдие;

3. да бъдете информиран, ако желаете, за края на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в случаите и при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс — НПК (Code de procédure pénale);

4. да бъде взета предвид необходимостта да се гарантират вашето спокойствие и безопасност, ако се налага.

Юрисдикционният орган е длъжен да гарантира всички тези права по време на изпълнението на наказанието, независимо как се изпълнява то.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

След процеса можете да ползвате услугите на адвокат, който може да ви посъветва доколко е целесъобразно да обжалвате или относно начина, по който можете да ангажирате съдебен изпълнител.

Също така можете да получите съдействие от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, без ограничения на неговата продължителност.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Ако извършителят е осъден, ще бъдете уведомен за наложеното наказание, ако в него са включени нареждания, забраняващи му да се свързва с вас или да се приближава до вашия дом.

Ако сте били конституиран като граждански ищец, ще получите препис от съдебното решение, в който се посочва наложеното наказание.

Ако извършителят е лишен от свобода, можете да бъдете уведомен за всяко предложено условно предсрочно освобождаване и вашето мнение да бъде изслушано.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Когато дадено лице е осъдено за определени престъпления (изнасилване, убийство или опит за убийство и повечето от престъпленията със сексуален характер), ако сте поискали това в качеството си на жертва или на граждански ищец, можете да бъдете информиран, пряко или чрез вашия адвокат, за освобождаването на извършителя при изтичането на срока на наказанието.

В случай на бягство ще бъдете информиран от прокурора.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Когато съществува опасност осъденото лице да влезе в контакт с жертвата или гражданския ищец, а такъв контакт следва да бъде избегнат, съдилищата, които следят изпълнението на наказанията, ще забранят на осъденото лице, в случай че то следва да бъде временно или окончателно освободено, да се свързва с жертвата или с гражданския ищец, а ако е необходимо — да се доближава до дома или местоработата на жертвата (член 712-16-2, алинея 1 от НПК).

Такава забрана е задължителна — освен ако не е взето специално мотивирано решение за противното — когато лицето е било осъдено за едно от престъпленията, посочени в член 706-47 от НПК (повечето от сексуалните престъпления, член 712-16-2, алинея 2 от НПК).

В тези случаи жертвата или гражданският ищец ще бъдат информирани за мярката и за последствията за извършителя, в случай че наруши забраната (член 712-16-2, алинея 3 от НПК, вж. по-долу).

По искане на граждански ищец адвокатът, действащ от негово име — но не и от името на жертва, която не е граждански ищец — може да участва в производството пред съд и да представи съображенията си пред юрисдикцията, която разглежда молбата за условно предсрочно освобождаване на лице, осъдено на лишаване от свобода (emprisonnement или réclusion) за срок от пет или повече години.

Освен това, преди да вземе решение, съдът, разглеждащ изпълнението на наказанията, може да информира жертвата или гражданския ищец, пряко или чрез техния адвокат, че имат право да представят съображенията си в писмен вид в срок от 15 дни от уведомяването им. Жертвата или гражданският ищец могат да изпратят съображенията си до съда по предпочитания от тях начин.

Жертвата не може да обжалва решенията, свързани с изпълнението на наказанието на осъденото лице. Жертвата може да подаде нова жалба, ако извършителят извърши ново престъпление. Ако осъденото лице наруши своите задължения или забрани, например като не спазва забраната да влиза в контакт с жертвата, последната може да съобщи това на съдията, наблюдаващ лицата, които са били условно предсрочно освободени, или на прокурора.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт