Victims' rights - by country

You will be considered a victim of a crime if you have suffered harm (e.g. you have been injured or your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In France, criminal proceedings consist of an inquiry and a trial. There are two types of inquiry according to the type of crime committed: a police inquiry conducted by criminal police officers under the authority of the public prosecutor and a judicial inquiry (investigation) conducted under the authority of the investigating magistrate by the criminal police officers or by the investigating magistrate him/herself.

Once the inquiry is finished, the case may be closed or referred back to court for trial, depending on the evidence gathered. In the latter case, the court will examine the evidence gathered and decide whether the alleged perpetrator is guilty or not. If the alleged perpetrator is found guilty, the court will impose a sentence on him/her. If not, the alleged offender is declared not guilty and released or acquitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Ако за престъплението не е съобщено и не е подадена информация до съдебните органи, полицията или жандармерията, няма да ви бъде предоставена каквато и да е информация, тъй като органите няма да са уведомени за престъплението.

Ако за престъплението е подадена информация до съдебните органи, полицията или жандармерията, чрез каквито и да е средства (различни от жалба, подадена от вас в качеството ви на жертва), ще бъдете призован да представите подробности за понесените от вас вреди и свързаните с престъплението обстоятелства, и ще бъдете информиран за правата си към този момент.

Ако сте съобщили сами за престъплението на полицията или жандармерията, или на съдебните органи, вие също ще бъдете разпитан веднага след като бъдат съобщени фактите и ще бъдете информиран за вашите права.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако сте френски гражданин, можете да подадете жалба във всеки полицейски участък или поделение на жандармерията, намиращо се във Франция. Жалбата ви ще бъде разгледана във Франция, ако френските органи са компетентни или ще бъдат сезирани съответните органи на държавата, в която е извършено престъплението.

Ако сте чужд гражданин, който е станал жертва на престъпление, извършено във Франция, можете да подадете жалба във всеки полицейски участък или поделение на жандармерията във Франция. По време на разпита или подаването на жалбата, можете да получите помощ от устен преводач. Ще бъдете информиран за резултата чрез всички подходящи средства и правата ви ще бъдат защитени по същия начин, като правата на френските граждани, тъй като в закона са определени едни и същи правила относно информирането на жертвите и защитаването на техните права, без да се прави разграничение въз основа на гражданство.

Имате право на правна помощ, ако сте гражданин на държава — членка на Европейския съюз или на държава, която е подписала международно споразумение с Франция.

Накрая, жертвите, които подават жалба или свидетелстват срещу дадено лице за сводничество или за трафик на хора, имат правото да получат временно разрешение да останат във Франция, което им дава право да работят, освен когато тяхното присъствие представлява заплаха за обществения ред.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщавате за престъпление се вземат данните ви за контакт, така че да може да бъде осъществявана връзка с вас по време на разследването. Също така получавате информация за вашите права и за начина, по който можете да ги упражнявате.

Информация за жертвата относно развитието на разследването

Можете да попитате полицията или жандармерията, прокурора или съдия-следователя (ако делото е прехвърлено на него) за развитието на разследването, което ви засяга.

Ако в случай на извършено престъпление и по отношение на определени престъпления сте конституиран като граждански ищец, на всеки шест месеца получавате от съдията-следователя информация за хода на производството.

Информиране на жертвата относно резултата от разследването

Когато разследването приключи получавате информация за постановеното решение: прекратяване, алтернатива на наказателното преследване, призоваване на обвиняемия в съда. Ако трябва да се проведе съдебен процес, получавате информация за повдигнатите срещу заподозрения обвинения, датата и мястото на заседанието.

Информация за жертвата, когато делото се прехвърли на съдия-следовател

При започване на съдебно дирене, прокурорът възлага разследването на съдия-следовател. Съдия-следователят трябва да ви информира за започването на съдебното разследване, за правото ви да бъдете конституиран като граждански ищец и за това какви са процедурите за упражняването на това право. Ако сте малолетно или непълнолетно дете, тази информация се предоставя на вашите законни представители.

В уведомлението до жертвата, съдия-следователят ще ви информира също, че ако сте конституиран като граждански ищец имате право да бъдете придружаван от избран от вас адвокат или от адвокат, назначен по ваше искане от председателя на адвокатската колегия, и ще посочи, че разноските ще бъдат поети от вас, освен когато имате достъп до правна помощ (вж. условията) или застраховка за правна защита.

Информация за жертвата относно обстоятелствата, свързани с обвиняемия

Няма да е задължително да ви информират за задържането или за освобождаването на предполагаемия извършител от място за лишаване от свобода.

От друга страна, ако е била издадена ограничителна заповед във ваша защита, винаги ще бъдете информиран за освобождаването под съдебен надзор на предполагаемия извършител преди процеса.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако не говорите или не разбирате добре френски език, полицията или жандармерията ще поискат присъствието на устен преводач, когато съобщавате за престъплението. Устният преводач ще присъства по време на разпита ви, но и по време на всеки разговор, който можете да имате с адвокат, както и по време на съдебния процес.

По време на разследването, можете да поискате от съдията, който гледа делото, писмен превод на важни части от преписката. Този писмен превод ще бъде безплатен, ако касае важни документи, но ще трябва да заплатите за него, ако е свързан с други документи.

Някои документи относно правата на жертвите, вече са били преведени на най-често срещаните езици и ще ви бъдат предоставени от полицията или жандармерията.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Ако имате увреждане, което ограничава способността ви да общувате, ще получите помощ от устен преводач, поискана от разследващите длъжностни лица или съдиите. Устният преводач ще ви придружава по време на разпита ви, разговорите с адвокат или по време на съдебния процес.

Ако не можете да четете, документите ще ви бъдат прочетени.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, разпитът ще бъде съобразен с вашата възраст и степен на зрялост, и ще бъде проведен от специално обучени лица, провеждащи разпити, понякога придружени от психолог. Когато е възможно и когато е необходимо да бъдете разпитан повече от веднъж, ще бъдете разпитан от същия следовател, който е разговарял с вас.

В някои полицейски управления съществуват специални стаи с благоприятна за деца среда, което прави разпита не толкова официален.

По време на разпита можете да поискате да бъдете придружаван от избран от вас възрастен.

И накрая, ако разследването засяга тежки престъпления и по-специално всички престъпления със сексуален характер, на разпита ви ще бъде направен видеозапис или най-малкото аудиозапис.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Подкрепа за жертвите се осигурява от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления. Целта на тези сдружения е да предоставят насоки, социално-правна помощ или психологическа подкрепа на всички жертви на престъпление, независимо от това дали те участват или не в наказателно производство.

Сдруженията ръководят службите за подкрепа на жертвите на престъпления във всеки окръжен съд, за да предоставят съдействие и подкрепа на жертвите на престъпления, засегнати от текущо производство.

Освен това, специализираните сдружения могат да предоставят подходяща подкрепа на жертвите на специфични престъпления (например домашно насилие).

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Ще бъдете информиран с всички подходящи средства за правото ви да получите помощ от служба, принадлежаща към публичен орган или от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления, чиито данни за контакт ще ви бъдат предоставени. Законът не предвижда службите на полицията или жандармерията да се свързват директно със сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, но когато служителите в сферата на социалното подпомагане (социални работници или психолози) присъстват в помещенията, защото са помолени да присъстват или защото дават дежурство, те могат да ви помогнат с процедурата.

Дирекция „Обществена сигурност“ на всеки департамент разполага със служител, осигуряващ подкрепа на жертвите на престъпления в дадения департамент. Неговата задача е да поддържа контакт със сдруженията, да подобрява начина, по който се приемат жертвите, да централизира информацията, която се използва от жертвите и да следи хода на наказателното производство, за да предоставя информация за развитието на разследванията.

Жандармерията на всеки департамент има служител, осигуряващ подкрепа на жертвите на престъпления за превенция/партньорство/контакт.

Всеки път, когато е подадена жалба срещу лице X за тежки престъпления, полицейският служител автоматично връчва на жалбоподателя формуляр за подкрепа на жертвите на престъпления, за да го информира за работата на Националният институт за подкрепа на жертвите на престъпления и медиация (INAVEM) и да предостави данни за контакт със сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления или социалните служби.

Впоследствие, прокуратурата може да насочи жертва на престъпление директно към сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления.

В случай на произшествие, в което участват голям брой хора (масово произшествие или терористичен акт), сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления могат да получат достъп до списъка с жертвите на престъпления и да се свържат директно с тях.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

По време на разследване имате право, с разрешението на прокурора, да не разкривате личния си адрес и да посочите адреса на бригадата на жандармерията или полицейския участък или адреса на трета страна, ако ви е дала изричното си съгласие.

Накрая, можете да поискате процес при закрити врати, който съдията не може да откаже, ако сте преживяли изнасилване, изтезания или актове на жестокост, придружени от сексуално насилие. В други случаи, процесът ще бъде при закрити врати само ако вие или друг граждански ищец не възразявате.

Във всеки случаи, самоличността ви не може да бъде разкривана на медиите, освен ако не сте дали разрешение за това.

Освен това, услугите, осигурявани от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления и данните, които те събират, са напълно поверителни.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Не е необходимо да подавате жалба, за да се възползвате от подкрепата на сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Ако сте преживели домашно насилие, насилникът може да бъде принуден да напусне семейния дом, да бъде възпрепятстван да посещава определени места или да бъде задължен да се подложи на медицинско или психологично лечение.

Ако сте преживели насилие, причинено от вашия (бивш) съпруг или (бивш) несемеен партньор и в случай на сериозна заплаха за вас, прокурорът може да ви предостави устройство за телефонна защита (SOS телефон). Жертва на домашно насилие също може да подаде молба до семейния съд за ограничителна заповед, която налага определени ограничения на извършителя, когато са налице достатъчни основания да се счита, че предполагаемото насилие е извършено и че жертвата е в опасност.

Съдът може също така да защити вас и вашето семейство от възможни заплахи или натиск от страна на предполагаемия извършител като предприеме преди процеса мерки за предотвратяване на всякакъв контакт, като например задържане под стража, съдебен надзор или други съдебни ограничения.

Кой може да ми предложи защита?

Защитата на жертвите е отговорност на съдебния орган, който взема под внимание рисковете и нуждите на жертвите, за да постанови определени решения, като например забрана за осъществяване на контакт или забрана за посещаване на определени места, като например дома на жертвата. Решенията, налагащи тези ограничения, се предават на полицейските участъци и бригадите на жандармерията, които стават отговорни за гарантирането на тяхното спазване. Ако лицето, което е обвинено или е признато за виновно, наруши забраната, то може да бъде арестувано, тъй като нарушението може да бъде основание за лишаване от свобода или за повдигане на обвинение за ново престъпление.

Ако Ви е било предоставено специално устройство за защита (SOS телефон), можете лесно да се свържете със службата за обаждания, която незабавно предупреждава най-близкия полицейски участък или жандармерията, така че те да могат да бъдат разположени, за да ви помогнат, когато сте в опасност.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Служителят на криминална полиция, който ви разпитва, отговаря за събирането на първоначалната информация за персонализирана оценка на вашата ситуация и вашите нужди от защита. Служителят предава тази информация на съдебния орган, на който е възложено производството, като последният взема решения, ако счита че е подходящо, за извършването на по-задълбочена оценка от страна на сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления. Една от целите на тази персонализирана оценка е да се определи рискът от сплашване или отмъщение от страна на извършителя.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Горепосочената оценка е предназначена също така за определяне на риска от вторично превръщане в жертва, поради участието ви в наказателното производство.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Особено уязвимите жертви получават оценка и подкрепа от сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления.

Освен това се предоставят различни мерки за защита, в зависимост от нуждите на жертвите, като например:

 • ограничаване на разпитите и медицинските прегледи до точно необходимия за разследването брой;
 • възможността да бъдете разпитан от следовател от същия пол, в случай на сексуално насилие или на основано на пола насилие;
 • да бъде разпитан в подходящи помещения от обучени следователи и доколкото е възможно, от един и същи следовател.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Жертва, която е малолетно или непълнолетно дете не само има същите права като възрастните, но се ползва и от специални права, свързани с нейната възраст. Ето защо, когато родителите (или законните представители) не са в състояние да осигурят защита на интересите на непълнолетно или малолетно дете, съдебният орган определя ad hoc администратор (роднина на детето или упълномощено лице), който отговаря за представляването на малолетното или непълнолетното дете и упражняването на неговите права.

Автоматично се назначава и адвокат, който да защитава интересите на детето и той трябва да присъства по време на всяко изслушване на малолетно или непълнолетно дете.

При определени престъпления, по-специално тези със сексуален характер, във фазата на разследването, малолетното или непълнолетното дете може да бъде подложено на медицински или психологически преглед, за да се направи оценка на характера и обхвата на причинените вреди и за да се установи дали детето се нуждае от подходящо лечение или грижи. Разпитите на малолетно или непълнолетно дете, което е жертва на определени престъпления, особено със сексуален характер, задължително се заснемат, за да се избегне неколкократното му подлагане на разпит.

И накрая, за всеки разпит, независимо от характера на преживените престъпления, малолетно или непълнолетно дете може да бъде придружено от избрано от него лице (близък член на семейството, законен представител, лекар или психолог).

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Лице, което не е пряка жертва на престъпление може въпреки това да се счита за косвена жертва и да се ползва от определени права.

Косвена жертва, която счита, че ? е била причинена вреда, дори и да е неимуществена, може да се конституира като граждански ищец във фазата на разследването или когато делото се гледа от съдия-следовател, или по време на заседанието, ако предполагаемият извършител е даден под съд.

От друга страна, за разлика от преките жертви на престъпления, косвените жертви не трябва задължително да бъдат призовавани или информирани за заседанията, ако не са подали предварително искане за това.

И накрая, жертвата трябва да уточни характера на претърпяната вреда, така че съдията да може да определи дали статутът на граждански ищец може да бъде приет, т.е. да бъде счетен за законен.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Лице, което не е пряка жертва на престъпление може да се счита за косвена жертва и може да се ползва от определени права.

Косвена жертва, която счита, че ? е била причинена вреда, дори и да е неимуществена, може да се конституира като граждански ищец във фазата на разследването или когато делото се гледа от съдия-следовател, или по време на заседанието, ако предполагаемият извършител е даден под съд.

От друга страна, за разлика от преките жертви на престъпления, косвените жертви не трябва задължително да бъдат призовавани или информирани за заседанията, ако не са подали предварително искане за това.

И накрая, жертвата трябва да уточни характера на претърпяната вреда, така че съдията да може да определи дали статутът на граждански ищец може да бъде приет, т.е. да бъде счетан за законен.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиацията е съдебна мярка, която може да се прилага, ако е възможно да се предостави обезщетение за вредите, причинени на жертвата, да се сложи край на смущенията, произтичащи от престъплението, или да се допринесе за рехабилитацията на извършителя.

Решението за медиация може да бъде взето от прокурора, със съгласието на жертвата или по искане на жертвата.

Когато насилието е извършено от страна на съпруг(а) или бивш съпруг(а) на жертва, граждански партньор или бивш граждански партньор, несемеен партньор или бивш несемеен партньор, медиацията се извършва само ако жертвата е поискала изрично такава. В този случай, на извършителя на престъплението също ще бъде обърнато внимание.

Ако съпруг(а) или бивш съпруг(а) на жертва, граждански партньор или бивш граждански партньор, несемеен партньор или бивш несемеен партньор прибегне към насилие след медиация, вече не е възможно да се прибягва до нея.

Медиацията, която може да бъде поверена на служител на криминална полиция, на представител на прокурора или на медиатор, се състои в осъществяването на контакт между жертвата и извършителя, като същевременно се гарантира безопасността на жертвата, която трябва да се съгласи с принципа и средствата за изпълнение. Жертвата не може да се изправя срещу извършителя против волята ?, нито може да се оставя при каквито и да е обстоятелства насаме с него.

Освен това, тази мярка не се използва, ако е очевидно, че осъществяването на контакт между жертвата и извършителя ще постави жертвата в опасност.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Цялото френско законодателство може да бъде намерено на Връзката отваря нов прозорецуебсайта. Правата на жертвите са посочени в Наказателно-процесуалния кодекс, главно в членове 10-2—10-5 и D1-2—D1-12.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете жалба до полицията или жандармерията, които ще я препратят на прокурора по местоизвършването на престъплението или по местопребиваването или мястото на извършване на ареста на извършителя.

Можете също така да се свържете директно с прокурора като изпратите обикновено писмо, в което описвате причинените ви вреди, посочвате датата и мястото на извършване на престъпленията, както и вашето име и адрес.

Всяко лице, което не е жертва на престъпление, също може да подаде съобщение при същите условия.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Информация за жертвата относно развитието на разследването

Жертва може да попита полицията или жандармерията, прокурора или съдия-следователя (ако делото е прехвърлено на него) за развитието на разследването, което я засяга.

В случай на извършено престъпление и по отношение на определени престъпления, жертва, която е конституирана като граждански ищец, ще получава на всеки шест месеца доклад за напредъка от съдия-следователя.

Информиране на жертвата относно резултата от разследването

Когато полицейското разследване приключи, жертвата получава информация за решението за последващи действия: за прекратяване на производството, за прилагане на алтернатива на наказателното преследване, за започване на съдебно разследване, за призоваване на обвиняемия в съда. Ако трябва да се проведе съдебен процес, жертвата получава информация за повдигнатите срещу заподозрения обвинения и за датата и мястото на заседанието.

Информация за жалбоподателя

Всеки, който е съобщил за престъпление получава информация от прокуратурата за последващите действия.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Ако нямате адвокат, можете да получите информация за вашите права и задължения, като се обърнете към съдилищата, правните центрове (maisons de la justice et du droit), бюрата за правна информация (points d’accès au droit), кметствата и общностните центрове, в които сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления дават открити консултации. Освен това, независимо от вашата възраст, гражданство или финансовите средства, с които разполагате, можете да се възползвате от безплатни правни съвети, предоставяни от правни специалисти, включително адвокати, които се намират на въпросните места.

Можете да се възползвате от правна помощ, ако отговаряте на следните условия:

 • ако сте френски гражданин или гражданин на държава — членка на Европейския съюз или държава, която е подписала международна конвенция с Франция или ако обичайно пребивавате във Франция и пребивавате законно в държавата (това условие не се прилага, ако сте малолетно или непълнолетно дете или граждански ищец);
 • финансовите Ви средства [1] не надвишават максималния праг, определен в Закона за финансите. Това условия не се прилага, ако сте жертва на особено тежко престъпление (умишлено покушение срещу вашия живот, изтезания или актове на жестокост, терористичен акт, изнасилване и т.н.), ако се възползвате от активния солидарен доход (RSA) или от обезщетението за солидарност за възрастните хора и нямате други източници на доходи, или ако на положението ви следва се обърне особено внимание с оглед на предмета на спора или вероятните разходи за производството.

Правната помощ обхваща:

 • адвокатските хонорари;
 • таксите на съдебния изпълнител, ако има такива;
 • таксите за експертни становища и други;
 • всеки депозит, който трябва да бъде платен.

Правната помощ може да бъде пълна или частична. Важно е да подадете молба за правна помощ в началото на производството, тъй като в противен случай разходите, направени преди подаването на молбата, няма да бъдат възстановени.

Можете да получите информация и формуляр на молбата за правна помощ от адвокат, в правен център, в кметство, в съда по ваше местопребиваване или в съда, гледащ делото. Формулярът може да бъде свален и тук: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Условията за финансови средства за получаване на правна помощ:
За да преценят нуждите ви от правна помощ, органите вземат предвид получените от вас средства за периода между 1 януари и 31 декември на годината, предхождаща молбата ви. Тези средства включват всички видове доходи, с изключение на семейни обезщетения и определени социални обезщетения. Също така се вземат предвид средствата на вашия съпруг, партньор, дете на издръжка и всички лица, които обикновено живеят под вашия покрив.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Разходите, свързани с конкретно производство могат да бъдат покрити при определени условия от вашата застраховка за правна защита, ако тя обхваща някои или всички правни такси, такси за съдебни изпълнители, разходите по производство или банкови такси или такси за експертни становища.

В противен случай при постановяването на присъдата и на съдебното решение относно поправянето на причинените вреди заплащането на тези разноски се възлага на по ваше искане на осъдения.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако в края на разследването прокурорът реши да прекрати делото, можете да подадете жалба пред генералния прокурор на апелативния съд, в чийто съдебен район се намира съдът, прекратил делото.

Ако генералният прокурор смята, че е необходимо съдебно производство, той може да разпореди на прокурора да започне наказателно преследване. Ако генералният прокурор прецени, че жалбата ви е неоснователна, ще бъдете информирани, че по нея няма да бъдат предприети допълнителни действия.

Освен това, ако жалба, подадена до прокурора, е била отхвърлена или ако от подаването на тази жалба са изминали три месеца, можете да подадете жалба директно до компетентния съдия-следовател, като бъдете конституиран като граждански ищец.

И накрая, предполагаемият извършител може да бъде призован директно пред съда като поискате от съдебен изпълнител да му бъде изпратена призовка, в който случай ще трябва да платите депозит, чиято стойност се определя от съда според финансовите средства, с които разполагате.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ще бъдете уведомен за датата на процеса и можете да присъствате на заседанието. В някои случаи, процесът не е публичен и ще можете да останете в залата само докато давате показания. Няма да ви бъде позволено да присъствате на целия процес, ако той не е публичен (при закрити врати), освен ако не сте граждански ищец в производството.

Имате неограничено право да получите съдействие по време на процеса от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления. Членовете на тези сдружения могат да Ви помогнат при подаване на молбата ви за конституиране като граждански ищец, могат да присъстват по време на различните заседания и да ви помогнат да разберете действията и решенията на магистратите.

Ако изпитвате затруднения да разбирате или да се изразявате на френски език, може да бъде повикан устен преводач.

По време на съдебното заседание гражданският ищец може да призовава свидетели или да възразява срещу разпита на определени свидетели.

Жертвата или гражданският ищец могат да задават въпроси на свидетелите и на обвиняемия/подсъдимия чрез председателя на съда.

Накрая, можете да подадете становище (писмени бележки) относно техническите аспекти на производството, по правните и/или фактическите аспекти на делото, като съдията трябва да се произнесе по тях.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

След като фактите станат достояние на съдебната система или на полицията и жандармерията, се осъществява контакт с жертвата, за да може да бъде разпитана.

Жертвата не отговаря за издирването на обвиняемия или за доказването на неговата вина, това е задача на прокурора. Жертвата обаче може да бъде помолена да предостави всички подробности или доказателства, които биха могли да помогнат за установяване на истината (медицински удостоверения, самоличност на свидетелите и т.н.)

Жертвата може да избере да бъде конституирана като граждански ищец, което ѝ дава правото да претендира за финансово обезщетение за причинени вреди и да бъде представлявана от адвокат.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Веднага щом разследването се прехвърли на полицията или жандармерията, те ще разпитат жертвата. В този случай, те винаги ще информират жертвата за нейните права:

 • да получи обезщетение за претърпените вреди или друго подходящо обезщетение за понесените от нея загуби, включително, когато е уместно, мярка за възстановително правосъдие;
 • да бъде конституирана като граждански ищец било в наказателно производство, образувано от прокурора, било чрез пряко призоваване на извършителя пред компетентен съд, било чрез подаване на жалба пред съдия-следовател;
 • ако желае да бъде конституирана като граждански ищец, да получи съдействие от избран от нея адвокат или от адвокат, назначен по нейно искане от председателя на адвокатската колегия при компетентния съд, като разходите се поемат от жертвата, освен когато тя отговаря на условията за достъп до правна помощ или има застраховка за правна защита;
 • да получи съдействие от служба, принадлежаща към един или повече държавни органи или от одобрено сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления;
 • да подава молба, когато е уместно, до Съвета за обезщетяване на жертвите на престъпления, в случай на определени престъпления;
 • да бъде информирана за наличните мерки за защита, включително заповеди за защита. Жертвите също така се информират за наказанията, които може да бъдат наложени на лицата, упражнили насилие, както и за условията за изпълнение на евентуално наложените присъди;
 • за жертви, които не разбират френски, да се възползват от услугите на устен преводач и от писмен превод на информация, която е от съществено значение за упражняването на техните права;
 • за всяка от тях, да бъде придружавана, по нейно искане, от нейния законен представител и от избран от нея възрастен по време на всички фази на производството, освен ако компетентният съдебен орган не реши основателно друго;
 • да посочат като свой адрес адреса на трета страна, при условие, че са получили изричното съгласие на последната.

Жертвата трябва да се яви в съда и да даде показания, ако е призована като свидетел.

Граждански ищец не трябва да присъства лично, ако е представляван от адвокат. Ако обаче граждански ищец не присъства и не е представляван, ще се счита, че се е отказал от претенцията си, освен ако не е представил в писмен вид претенцията си пред съда.

Граждански ищец и жертва, призовани да дадат показания пред съда, могат да претендират възстановяване на разходите им за явяване в съдебното заседание, ако поискат това по време на процеса.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Можете да правите изявления и да представяте доказателства по време на заседанието; това обаче трябва да стане като се зачита принципът на състезателност и при условие, че те са предадени на защитата предварително (на предполагаемия извършител и/или неговия адвокат), както и на прокурора.

Можете да се конституирате като граждански ищец сам или с помощта на адвокат.

Трябва да определите количествено иска си за вреди/лихви (парична сума, предназначена да поправи материални щети, страдание, изгубено време в резултат на деяния, на които сте станали жертва). Можете да преминете през тази процедура с помощта на сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По време на процес, жертвата получава информация за правото да стане граждански ищец, да се ползва от помощта на адвокат и да се възползва при определени условия от правна помощ, както и от възможността да бъде придружавана от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления.

Жертва, която е конституирана като граждански ищец ще бъде уведомена, че в някои случаи може да се обърне към Съвета за обезщетяване на жертвите на престъпления (CIVI) за изплащане на обезщетения и лихви, ако съдът е разпоредил това.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

В наказателния съд и в полицейския съд няма да имате директен достъп до преписките; първо е необходимо да получите съгласието на прокурора.

Ако обаче сте конституиран като граждански ищец, ще можете да ги разгледате директно или чрез вашия адвокат, в зависимост от делото, или да поискате копие от тях.

В Наказателният съд можете да с снабдите с безплатни преписи на полицейските доклади, в които са изложени данни за престъплението, писмени свидетелски показания и експертни становища, както и да получите преписи от останалите документи, свързани с производството.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

3 - Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Ако не сте подали молба да бъдете конституиран като граждански ищец, претендиращ обезщетение за причинени вреди, няма да можете да обжалвате решението на съда, тъй като фактът, че сте жертва на престъплението, сам по себе си не ви прави страна в производството.

Освен това, ако съдът е допуснал молбата ви да бъдете конституиран като граждански ищец и ви е конституирал като такъв, няма да можете да обжалвате решението за признаване на виновен или невиновен, нито наложеното наказание. Можете да обжалвате само частите на решението, които ви засягат.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Във всички случаи имате право:

 • да бъдете информиран за всяко решение, с което на извършителя се забранява да влиза в контакт с вас;
 • да бъдете информиран за изпълнението на наложеното наказание (освобождаване на осъденото лице, намаляване на наказанието, адреса, на който живее осъденото лице, и др.) чрез сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления или директно от Пенитенциарната служба за интеграция и пробация (Връзката отваря нов прозорецService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation);
 • да поискате от съдията да забрани на извършителя да ви приема, да се среща или да влиза в контакт с вас, ако той е временно освободен или ако е условно предсрочно освободен, или ако наказанието му е намалено или изменено;
 • да бъдете уведомен, ако осъденият извършител е избягал и съществува опасност за вас или вашия антураж;
 • да получите помощ от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления;
 • преди вземането на решение за освобождаване на осъденото лице, да бъдат взети предвид интересите ви и да представите писмените си съображения преди вземането на решение, в срок от петнадесет дни след отправяне на запитването до вас.

Ако сте конституиран като граждански ищец, имате също така право:

 • да бъдете информиран от съда за правото ви да сезирате Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления (Връзката отваря нов прозорецCommission d’indemnisation des victimes d’infractions);
 • да бъдете представляван от адвокат и/или да ви бъде предоставена правна помощ;
 • да бъдете уведомен за съдебното решение (да ви бъде изпратен препис от него).

По време на изтърпяване на наказанието от извършителя имате право:

1. да отнесете до юрисдикционния орган всяко действие, което е вреди на вашите интереси;

2. да получите поправяне на понесените вреди под формата на обезщетение или друго подходящо средство, в това число, в подходящи случаи, като ви се предложи мярка на възстановително правосъдие;

3. да бъдете информиран, ако желаете, за края на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в случаите и при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс — НПК (Code de procédure pénale);

4. да бъде взета предвид необходимостта да се гарантират вашето спокойствие и безопасност, ако се налага.

Юрисдикционният орган е длъжен да гарантира всички тези права по време на изпълнението на наказанието, независимо как се изпълнява то.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

След процеса можете да ползвате услугите на адвокат, който може да ви посъветва доколко е целесъобразно да обжалвате или относно начина, по който можете да ангажирате съдебен изпълнител.

Също така можете да получите съдействие от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, без ограничения на неговата продължителност.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Ако извършителят е осъден, ще бъдете уведомен за наложеното наказание, ако в него са включени нареждания, забраняващи му да се свързва с вас или да се приближава до вашия дом.

Ако сте били конституиран като граждански ищец, ще получите препис от съдебното решение, в който се посочва наложеното наказание.

Ако извършителят е лишен от свобода, можете да бъдете уведомен за всяко предложено условно предсрочно освобождаване и вашето мнение да бъде изслушано.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Когато дадено лице е осъдено за определени престъпления (изнасилване, убийство или опит за убийство и повечето от престъпленията със сексуален характер), ако сте поискали това в качеството си на жертва или на граждански ищец, можете да бъдете информиран, пряко или чрез вашия адвокат, за освобождаването на извършителя при изтичането на срока на наказанието.

В случай на бягство ще бъдете информиран от прокурора.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Когато съществува опасност осъденото лице да влезе в контакт с жертвата или гражданския ищец, а такъв контакт следва да бъде избегнат, съдилищата, които следят изпълнението на наказанията, ще забранят на осъденото лице, в случай че то следва да бъде временно или окончателно освободено, да се свързва с жертвата или с гражданския ищец, а ако е необходимо — да се доближава до дома или местоработата на жертвата (член 712-16-2, алинея 1 от НПК).

Такава забрана е задължителна — освен ако не е взето специално мотивирано решение за противното — когато лицето е било осъдено за едно от престъпленията, посочени в член 706-47 от НПК (повечето от сексуалните престъпления, член 712-16-2, алинея 2 от НПК).

В тези случаи жертвата или гражданският ищец ще бъдат информирани за мярката и за последствията за извършителя, в случай че наруши забраната (член 712-16-2, алинея 3 от НПК, вж. по-долу).

По искане на граждански ищец адвокатът, действащ от негово име — но не и от името на жертва, която не е граждански ищец — може да участва в производството пред съд и да представи съображенията си пред юрисдикцията, която разглежда молбата за условно предсрочно освобождаване на лице, осъдено на лишаване от свобода (emprisonnement или réclusion) за срок от пет или повече години.

Освен това, преди да вземе решение, съдът, разглеждащ изпълнението на наказанията, може да информира жертвата или гражданския ищец, пряко или чрез техния адвокат, че имат право да представят съображенията си в писмен вид в срок от 15 дни от уведомяването им. Жертвата или гражданският ищец могат да изпратят съображенията си до съда по предпочитания от тях начин.

Жертвата не може да обжалва решенията, свързани с изпълнението на наказанието на осъденото лице. Жертвата може да подаде нова жалба, ако извършителят извърши ново престъпление. Ако осъденото лице наруши своите задължения или забрани, например като не спазва забраната да влиза в контакт с жертвата, последната може да съобщи това на съдията, наблюдаващ лицата, които са били условно предсрочно освободени, или на прокурора.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

4 - Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството.)

Действащото законодателство позволява на всяко лице, което счита себе си за жертва:

 • да подаде молба до съдия-следователя, който отговаря за делото, за да бъде конституирано като граждански ищец;
 • да предяви иск за временни мерки (action en référé) или иск по същество пред гражданските съдилища.

1) Съществуват различни начини, по които гражданският иск може да бъде предявен пред наказателните съдилища:

- Производство, образувано когато наказателното преследване не е било задействано от прокурора (това води до започване на наказателно преследване).

Възможни са два начина:

 • наказателно производство от частен характер (citation directe) при дребни нарушения (contraventions) или престъпления със средна степен на обществена опасност (délits);
 • конституиране като граждански ищец (за престъпления със средна степен на обществена опасност или тежки престъпления (crimes).

- Встъпване в делото, когато прокуратурата вече е била сезирана.

- Конституиране като граждански ищец.

Жертвата може да поиска да бъде конституирана като граждански ищец по време на съдебното заседание, но и като изпрати молба до председателя на наказателния съд за леки престъпления (tribunal correctionnel) с препоръчано писмо с обратна разписка или по факса, в която да заяви, че желае да бъде конституирана като граждански ищец и да посочи размера на претендираното обезщетение. Молбата може да бъде подадена и чрез адвокат.

2) Гражданският иск може да бъде предявен в гражданските съдилища по общия ред във връзка с гражданската отговорност.

Ако жертва предяви иск за обезщетение за причинени вреди пред гражданските съдилища, тя няма да може впоследствие да сезира наказателните съдилища. Ако обаче жертвата поиска да бъде конституирана като граждански ищец в наказателното производство, впоследствие тя ще може да повдигне въпроса пред гражданските съдилища.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако жертвата има затруднения да събере стойността на обезщетението, тя може да прибегне до гражданското изпълнително производство, като ангажира съдебен изпълнител. Молбата трябва да бъде изпратена по пощата до председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) по местоживеене на осъденото лице, а ако то се намира в затвора — до окръжния съд по местоположение на затвора. Запор може да бъде наложен върху:

- секвестируемата част от заплатата на осъденото лице;

- средствата в неговата банкова сметка;

- определени активи от неговото имущество.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Ако осъденото лице не обезщети доброволно жертвата, тя може да отнесе въпроса до Службата за помощ при събирането на вземания на жертвите на престъпления (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions — SARVI). Достатъчно е жертвата да докаже, че с окончателно наказателно съдебно решение (което не подлежи на последващо обжалване) ѝ е било присъдено обезщетение за причинени вреди.

Като се субституира на мястото на длъжника, SARVI изплаща на жертвата цялото обезщетение за причинени вреди в размер до 1000 EUR; над този размер тя плаща авансово 30 % от размера на обезщетението, до таван от 3000 EUR. След плащането на аванса SARVI плаща остатъка в зависимост от средствата, които е събрала от осъденото лице.

За да подаде молба до SARVI, жертвата следва да получи формуляр за помощ при събирането на вземания от окръжния съд (от единното гише в секретариата на съда, секретариата на съдията, оправомощен да се занимава с жертвите, службата за изпълнение, службата за помощ на жертвите на престъпления) или от правния център, бюрото за правна информация, кметството или др.п., които след това ще препратят попълнения формуляр на SARVI.

Молбата до SARVI трябва да бъде подадена не по-рано от два месеца и не по-късно от една година от деня, в който решението за присъждане на обезщетение стане окончателно.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Гаранционният фонд за жертвите на терористични актове и други престъпления (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) обезщетява жертвите на терористични актове в съответствие със специална процедура. Той също така обезщетява:

- жертвите на изнасилване, сексуално посегателство, кражба, измама, злоупотреба на доверие, изнудване, унищожаване, разрушаване или повреждане на имущество;

- жертвите на престъпления, предизвикали трайна неработоспособност или пълна неработоспособност;

- близките на жертви на умишлено убийство или убийство по непредпазливост.

За да получи обезщетение от FGTI, отговарящата на определени условия жертва трябва да подаде молба директно до Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления към окръжния съд по местоживеене на молителя или по местоположение на наказателния съд, който е сезиран по престъплението.

Молбата трябва да бъде подадена до Комисията в срок до три години от датата на престъплението. Този срок се удължава с една година от датата на последното решение на наказателния съд.

Ако престъплението е извършено на територията на Франция, обезщетение може да бъде присъдено на:

- притежаващите френско гражданство;

- гражданите на държава — членка на Европейския съюз.

Ако престъплението е извършено в чужбина, могат да бъдат обезщетени само френски граждани.

1) В случай на тежки престъпления против личността:

Жертвата може да получи пълно обезщетение за вредите, произтичащи от престъплението, ако то е довело до смърт, обезобразяване или трайно увреждане или пълна неработоспособност с продължителност, равна на един месец или по-голяма, или ако престъплението съставлява изнасилване, сексуално насилие или посегателство или трафик на хора.

Комисията ще вземе предвид обезщетенията, изплатени от органите за социално подпомагане, взаимните здравноосигурителни дружества, застрахователните дружества и т.н. Повредени дрехи или имущество не се обезщетяват.

2) В случай на леки престъпления против личността и имуществени вреди, произтичащи от кражба, измама, злоупотреба на доверие, изнудване, унищожаване, разрушаване или повреждане на имущество:

Ако жертвата е претърпяла телесна повреда, довела до пълна неработоспособност с продължителност по-малко от един месец, или имуществена вреда в резултат на едно от тези седем престъпления, обезщетението се предоставя при строги условия и има определен таван.

За да получи този вид обезщетение, жертвата трябва да отговаря на следните допълнителни условия:

 • средствата на жертвата не трябва да надхвърлят с повече от 1,5 пъти тавана, определен за получаването на частична правна помощ (коригиран с коефициент за семейни разходи);
 • жертвата трябва да не може да получи действително и достатъчно обезщетение за причинените вреди от застрахователно дружество, орган за социално подпомагане или друг орган, който може да бъде задължен;
 • жертвата трябва да се намира в тежко материално положение или психическо състояние в резултат на престъплението (само за имуществената вреда).

Ако тези условия са изпълнени, жертвата може да получи обезщетение, чийто таван е 4500 EUR.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Ако обвиняемият не бъде осъден, можете да предявите граждански иск за претендиране на обезщетение за претърпените вреди пред граждански съд. Ще трябва да докажете, че извършителят е отговорен за понесените от вас вреди.

Производството пред Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления е независимо от всяко производство в наказателните съдилища, поради което жертвата може да се обърне към Комисията дори ако няма решение или определение от наказателен съд и дори ако обвиняемият бъде оправдан или наказателното производство срещу него прекратено.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

В производството пред Комисията за обезщетяване на жертвите на престъпления можете да поискате временно плащане, ако правото ви на обезщетение не е оспорено и ако претърпените вреди не могат да бъдат окончателно определени, поради това че не можете да изчислите общата сума или поради това че органите за социално подпомагане все още не са ви съобщили сумите, които ще изплатят. Ако не отговаряте на тези условия, по преценка на председателя на Комисията може евентуално да не ви бъде предоставено временно плащане.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Структурите за подкрепа на жертвите на престъпления са посочени в указателя на сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления: Връзката отваря нов прозорецAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Можете да се свържете със сдружението за подкрепа на жертвите на престъпления, което се намира най-близо до мястото, където живеете.

Гореща линия за подкрепа на жертвите на престъпления

Специализирана помощ за жертви на престъпления:

 • Деца в опасност: 119 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
 • Изчезнали деца: 116 000 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
 • Насилие срещу жени: 3919 — 7 дни в седмицата, от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота, неделя и по време на официални празници — от 9.00 до 18.00 часа
 • Изнасилване и сексуално посегателство: 0 800 05 95 95 — от понеделник до петък — от 10.00 до 19.00 часа
 • Деяния с расистки характер: 01 40 35 36 55 — вторник, сряда и петък — от 10.30 до 13.30 часа
 • Деяния с хомофобски характер: 01 48 06 42 41 — от понеделник до петък — от 18.00 до 22.00 часа; събота — от 14.00 до 16.00 часа, в събота — от 18.00 до 20.00 часа
 • Връзката отваря нов прозорецТормоз в училище: 3020 — от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота — от 9.00 до 18.00 часа

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да, помощта, предоставяна от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, е напълно безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Медицинска помощ:

При посещение в болница дадена жертва може да се консултира с лекар и да получи удостоверения, в които са вписани нейните увреждания.

Домашно насилие:

Независимо от материалното си положение, в случай на опасност дадена жертва може да подаде спешна молба до съдия по семейни дела (juge aux affaires familiales) в окръжния съд (tribunal de grande instance), за да получи заповед за защита, която временно дава възможност на жертвата да използва семейния дом, като бъде изведен партньорът насилник.

Правна помощ:

Всеки окръжен съд разполага със служба за подкрепа на жертви на престъпления (bureau d’aide aux victimes), ръководена от сдружение за подкрепа за жертвите на престъпления. Тези служби информират, напътстват и придружават жертвите на престъпления и им разясняват начина, по който функционират съдилищата, и всички производства, които ги засягат и които може да са в ход. Това позволява на жертвите да бъдат в течение на:

 • всички предприети спешни мерки, като например незабавно явяване в съда (comparution immédiate);
 • хода на наказателното производство.

Жертвите винаги ще бъдат насочвани към всеки механизъм за предоставяне на обезщетение, който съответства на техния случай.

Предоставената помощ е безплатна и поверителна.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления оказват съдействие на жертвите по време на цялото производство, като предоставят безплатна правна и социална информация и психологическа подкрепа. Техните представители могат да помагат на жертвите, когато подават жалба или искат да бъдат конституирани като граждански ищци. Те също така могат да присъстват на съдебните заседания и да помогнат на жертвата да разбере процесуалните действия и решенията, взети от различните участници.

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления могат да имат представители в жандармерията и полицейските участъци, болниците, съдебните палати, службите за социално подпомагане и други. Техните адреси и телефонни номера могат да бъдат получени от съдилищата, от жандармерията и полицейските участъци, както и от указателя, който може да бъде намерен на тази Връзката отваря нов прозорецвръзка.

Успоредно с обичайните сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления съществуват много други сдружения, на които не е признато специално правото да работят в определени области, като например телесни повреди, домашно насилие, пътнотранспортни произшествия, медицински грешки и т.н. Някои сдружения, специализирани в предоставянето на помощ на жени, жертви на насилие, могат да предоставят временно настаняване на жените и на техните деца.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.