Права на жертвите – по държави

Вие сте страна по съдебно производство, ако търсите наказание или обезщетение за престъпление. Може също така да бъдете разпитан с цел събиране на доказателства.

Ако прокурорът реши да не провежда наказателно преследване, имате право сами да повдигнете обвинение.

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да съобщите на полицията за извършено престъпление на мястото на престъплението, в полицейското управление или, в случай на по-леки престъпления — онлайн или по телефона. Имате право да получите писмено потвърждение за съобщаването за престъплението.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Полицията ще Ви предостави координати за връзка с цел проследяване на случая.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Имате право на помощ от правен съветник за съобщаване за престъпление, при разпит и съдебен процес. Съветникът трябва да бъде адвокат, служебен адвокат за оказване на правна помощ или правоспособен правен съветник.

Лицата с ниски и средни доходи могат да имат право на финансирана от държавата правна помощ. В такива случаи възнаграждението на съветника се заплаща частично или изцяло от държавата. Можете да подадете молба за правна помощ до публична служба за правна помощ или чрез електронна услуга. Може също така да поискате от адвокатски кантори да подадат молба за правна помощ от Ваше име.

Съдът може да разпореди да имате правен съветник и лице, което Ви оказва подкрепа, в случай на домашно насилие, сексуални престъпления или тежки престъпления срещу Вашия живот, здраве или свобода. В такива случаи държавата ще заплати възнаграждението, независимо от Вашия доход.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако бъдете призован да се явите пред съда с цел изясняване на обстоятелствата по делото, имате право да получите от държавата възстановяване на пътните разноски, направени във връзка с Вашето присъствие в съда. Можете да получите дневна надбавка, пътни разноски и обезщетение за финансови загуби.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Жалба срещу решението на прокурора да не се провежда наказателно преследване може да бъде подадена до главния прокурор, който има право да внесе нов обвинителен акт.

Мога ли да присъствам на съдебния процес?

Да, можете да присъствате на съдебния процес като страна по производството. Вие сте страна по съдебно производство, ако търсите наказание или обезщетение за престъпление. Можете да се съгласите с наказателното постановление на прокурора, издадено по съкратено производство, или да потърсите друго наказание. Може сами да потърсите обезщетение от подсъдимия или може прокурорът да е предявил иска от Ваше име.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Вие сте страна по съдебно производство, ако търсите наказание или обезщетение за престъпление. Може също така да бъдете разпитан с цел събиране на доказателства.

Ако прокурорът реши да не провежда наказателно преследване, имате право сами да повдигнете обвинение.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Може да бъдете задължен да се явите лично в съда, ако това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по делото. В този случай имате право на обезщетение от държавата за направените разходи.

По време на съдебния процес трябва винаги да казвате истината.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Ако сте страна по производството, имате право да представяте доказателства. По време на основното съдебно заседание ще можете да представите Вашия иск и основанията за него, да представяте доказателства и да направите заключително изявление, в което можете да изразите мнението си относно вината на подсъдимия и наказанието, което трябва да бъде наложено.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Ще бъдете призован на основното съдебно заседание, ако присъствието Ви е необходимо за изясняване на обстоятелствата по делото или ако сте уведомили съда, че възнамерявате да предявите искове, които не се поддържат от прокурора.

Имате право да бъдете информиран, по Ваше искане, за времето и мястото на съдебното заседание, както и за присъдата, постановена по наказателно дело.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Да. Ако сте страна по производството, имате същото право на достъп до съдебните преписки като подсъдимия. По правило имате право да бъдете информиран за съдържанието на документите по делото, дори за тези, които не са обществено достояние.

Последна актуализация: 05/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт