Права на жертвите – по държави

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Като страна в процеса имате правото да обжалвате решението пред областния съд (ringkonnakohus) в срок от 30 дни след неговото постановяване.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Имате право да бъдете уведомен в случай на предсрочно освобождаване от затвора на осъдения извършител, ако поискате това в хода на производството.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Получаването на услуги в подкрепа на жертвите не е ограничено до периода, в който се води наказателното производство. Можете да продължите да получавате услуги за подкрепа на жертвите и след приключване на наказателното производство, без да има определен срок за това.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Ще бъдете информиран за решението на съда, в което се посочва присъдата, наложена на осъдения. Също така, ако поискате, ще бъдете уведомен в случай на предсрочно освобождаване на осъдения извършител от затвора.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Ако сте поискали това по време на Вашия разпит, ще бъдете уведомен, в случай че осъденият извършител бъде освободен или избяга от затвора.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Можете да бъдете помолен да изразите мнението си в рамките на производството за предсрочно освобождаване, но не можете да обжалвате такива решения.

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт