Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Права на жертвите – по държави

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления предлага информация за услугите за подкрепа, които са в близост до вас, за възстановителното правосъдие, системата за наказателно правосъдие, както и за Кодекса за жертвите на престъпления и Хартата за свидетелите. Услуга за предоставяне на информация на жертвите на престъпления

Министерството на правосъдието (МП) възлага извършването на услуги в подкрепа на жертвите на престъпления на национално ниво чрез отпускане на безвъзмездни средства. То също така предоставя безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността (Police and Crime Commissioners) за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие с член 43 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г.

Достъпът до финансираните на местно равнище услуги е възложен чрез уебсайтовете на съответните полицейски комисари и комисари по престъпността. Можете да намерите подходящите полицейски комисари и комисари по престъпносттатук

Можете да намерите най-близкия Център за консултации при сексуално посегателство като се обадите на телефон 111 за услугата за неспешни случаи на NHS, като говорите с вашия общопрактикуващ лекар (GP) или с отделението за инциденти и спешни случаи към местната болница, или като посетите уебсайта на „NHS Choices“https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления включва линия за предоставяне на информация за жертвите на престъпления: +44 808 168 9293.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Полицията трябва да ви предостави информация за това къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване.

Съгласно част 7 от Закона за жилищното настаняване от 1996 г. (Housing Act)местните органи по жилищното настаняване трябва да помагат на лица и семейства, които са бездомни и кандидатстват за помощ.

Националната здравна служба предоставя подкрепа за:

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много неправителствени организации и благотворителни организации предоставят съдействие, подкрепа, съвети, консултации и други общи и специализирани услуги на жертвите на престъпления на национално, регионално и местно равнище.

Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт