В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Схема за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления от 2012 г.

Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления, е финансирана от държавата схема, предназначена за обезщетяване на невинни жертви на престъпления с употреба на сила във Великобритания. Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) отговаря за прилагането на схемата и взема решение по всички искове. Не всички искове за обезщетение се удовлетворяват. За да получите обезщетение трябва да отговаряте на изискванията, предвидени в Схемата.

Насоки относно схемата можете да намерите тук

Можете да започнете да попълвате молбата тук

Обезщетение, присъждано от съда

Магистратските съдилища могат да издават разпореждане за изплащане на обезщетение в размер до 5000 GBP за всяко повдигнато обвинение. Кралският съд (Crown Court) има неограничени правомощия, но трябва да вземе под внимание средствата, с които разполага нарушителят.

Размерът на присъжданите обезщетения се определя от съда по негово усмотрение след вземане под внимание на всички доказателства и на аргументите, представени от прокуратурата и защитата.

Съдилищата отдават голямо значение на издаването на разпореждания за обезщетение и трябва да се мотивират, когато не присъдят обезщетение.

Повече информация относно разпорежданията за обезщетение, издавани от Кралския съд, можете да намерите тук:

Граждански иск

Дали ще предявите граждански иск зависи от вас - жертвата. Той обаче може да засегне други искове за обезщетение. Можете да решите да потърсите правен съвет.

Повече информация за това как можете да предявите иск можете да намерите тук.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Принудителното изпълнение на разпорежданията за изплащане на обезщетение е от компетеннтността на съдилищата.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Не. В Англия и Уелс няма предварително плащане на обезщетенията, присъдени от съда.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Възможно е да имате такова право съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления. Повече информация можете да намерите тук

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления, все пак може да имате право на обезщетение, дори ако нападателят ви е неизвестен или не е осъден. Повече информация можете да намерите тук

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Когато CICA реши, че имате право на плащане, но не може да се произнесе с окончателно решение, тя може да обмисли да се направи междинно плащане. Ако тя не е в състояние да издаде окончателно решение, това вероятно се дължи на факта, че изчаква да стане ясно какво е дългосрочното въздействие на увреждането ви.

Повече информация можете да намерите тук
Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт