В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Жертвите нямат право да обжалват осъдителната присъда или наложеното наказание на извършителя.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След процеса, вие имате право:

 • да Ви бъдат изплатени разноските, които според Кралската прокурорска служба (CRS) са ви дължими, ако сте присъствали в съда да дадете показания не по-късно от 10 работни дни след като Кралската прокурорска служба е получила правилно попълнен исков формуляр;
 • да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на свидетели за резултата от процеса, включително, когато е възможно, обобщение на мотивите за решението. Тази информация ще бъде предоставена в срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели;
 • да бъдете насочен от Звеното за подпомагане на свидели към услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е уместно и когато такива са на разположение.

i) ако до Кралския съд е подадена молба за обжалване срещу осъдителна присъда или наложено наказание, постановено в Магистратския съд.

В срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели, имате право да получите следната информация:

 • всяко подадено уведомление за обжалване;
 • датата, часа и мястото на всяко заседание;
 • резултата от обжалването, включително всички изменения на първоначално наложеното наказание.

Имате също така право:

 • да изчакате и да бъдете настанен в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдът ще гарантира, че това се прави винаги когато е възможно;
 • да бъдете насочен към звеното за контакт в Кралския съд;
 • да получите информация за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е подходящо и възможно.

ii) ако е подадена молба до Апелативния съд за обжалване на осъдителна присъда или наложено наказание или ако е подадена молба или жалба до Върховния съд на Обединеното кралство в рамките на наказателно дело по правен въпрос.

Имате право:

 • да бъдете уведомен, че на жалбоподателя е разрешено да обжалва в срок от 5 работни дни от получаване на тази информация от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да получите информация за датата, часа и местоположението на всяко заседание от Звеното за подпомагане на свидетели в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да бъдете уведомен от Звеното за подпомагане на свидетели, ако жалбоподателя ще бъде пуснат под гаранция преди обжалването или ако са били изменени условията за пускане под гаранция, в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да получите актуална информация от Звеното за подпомагане на свидетели за всички промени в датите на заседанията в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да получите от вашето Звено за подпомагане на свидетели звено за контакт за Службата на апелативния съд или служителите на Върховния съд на Обединеното кралство;
 • да бъдете уведомен за резултатът от обжалването в срок от 5 работни дни от получаване на тази информация от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Това включва всички изменения на първоначално наложеното наказание. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да изчакате и да бъдете настанен в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдебните служители ще гарантират, че това се прави винаги когато е възможно; Рядко се случва жалбоподателя да присъства по време на заседанията във Върховния съд. Ако жалбоподателят присъства в съда и вие не желаете да присъствате в съдебната зала, ще ви бъдат осигурени специални условия;
 • да поискате от Службата за жалби по наказателни дела или Върховния съд на Обединеното кралство копие от решението на съда, след като то вече е било публикувано.

След получаване на разрешение за обжалване, ако сте опечален близък роднина имате право, при квалифициране на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с Кралската прокурорска служба, за да ви бъдат обяснени характерът на обжалването и съдебните процеси.

Комисията за преразглеждане на наказателни дела

При получаване на молба от извършител, Комисията за преразглеждане на наказателни дела предприема преразглеждане на осъдителни присъди и наказания, наложени в резултат на извършеното от извършителя престъпление. Комисията може да отнесе осъдителна присъда или наложено наказание за ново обжалване, ако има някаква нова информация или нов аргумент, което може да означава, че осъдителната присъда е опасна или наложеното наказание е твърде дълго. Всяка година Комисията получава около 1000 молби от осъдени лица и отнася за ново обжалване около 30-40 от делата. При преразглеждането на дадено дело, Комисията ще прецени потенциалното въздействие върху вас и ще реши дали следва да бъдете уведомен. Комисията ще запише всички мотиви за решенията си по отношение на формата на контакт с вас и в подходящите случаи ще уведоми полицията за тези решения.

 • Имате право да бъдете уведомен от Комисията, ако тя счита, че е налице основателна причина да разберете за преразглеждането.
 • Ако Комисията реши, че може да е подходящо да се свърже с вас в хода на преразглеждането, тя ще ви уведоми, че молбата е получена и че делото се преразглежда. След преразглеждането, Комисията ще реши дали осъдителната присъда или наложеното наказание следва да бъде отнесено до съдилищата и ще ви уведоми за решението си, освен ако не сте поискали изрично да бъдете информирани.
 • Ако Комисията реши, че не е подходящо да се свързва с вас в хода на преразглеждането, но впоследствие реши да сезира съдилищата за осъдителната присъда или наложеното наказание, презумпцията е, че Комисията ще ви уведоми за сезирането.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

 • Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо от това дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

 • Имате право да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на свидетели за наложеното на заподозрения наказание (ако е осъден) в срок от 1 работен ден от получаването на информацията от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Това включва кратко обяснение за значението и ефекта от наложеното наказание.
 • Имате право да бъдете насочен към Кралската прокурорска служба, която ще отговори на всичките въпроси, които можете да имате по отношение на наложеното наказание, на които Звеното за подпомагане на свидетели не е в състояние да отговори.
 • Освен посочените по-горе права, ако сте опечален близък роднина, имате право при квалификацията на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с представителя на Кралската прокурорска служба, който ще разясни наложеното наказание. Обикновено срещата се провежда в съда.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Законоустановената схема на службата за пробации за контакт с жертвите (VCS) се предлага на жертвите на тежки и сексуални престъпления, когато извършителя получава присъда от 12 или повече месеца. Целта на Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите е да предостави на жертвите, които имат право, информация и съвет за процеса на наказателно правосъдие от определен служител за връзка с жертвата. Това включва да бъдете информирани за ключовите фази от присъдата на извършителя, по усмотрение на Националната служба за пробация, като например прехвърляне към заведения от открит тип или освобождаване, както и да направите постъпки относно условията, свързани с жертвите, които могат да бъдат приложени към решението за освобождаване на извършителя.

Ако сте жертва на извършител, който е извършил насилствено или сексуално престъпление [1] и е получил присъда от 12 или повече месеца лишаване от свобода, или ако е бил задържан в болница за лечение съгласно Закона за психичното здраве от 1983 г. имате право да бъдете уведомен за Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите от вашето Звено за подпомагане на свидетели и да ви бъде съобщено, че данните ви ще бъда предадени автоматично на Националната служба за пробация в срок от 20 работни дни, освен ако не сте заявили, че не искате това да бъде направено.

Ако изберете да участвате в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите, вие имате право:

 • да решите дали желаете да получавате информация за ключови фази от наложеното наказание на извършителя;
 • да ви бъде назначен служител за връзка с жертвата, който ще действа като ваше звено за контакт в Националната служба за пробация, освен ако не сте жертва на пациент, на който е наложена ограничителна мярка (вж. по-долу);
 • да получавате информация и да направите постъпки пред Националната служба за пробация за свързани с жертвата условия, които да бъдат включени в решението за освобождаване на извършителя или условията за освобождаване му в случай на такова. Например, това може да включва условие, което да не позволява на извършителя да се свързва с вас или с вашето семейство;
 • да бъдете информиран от Националната служба за пробация за всички условия, при които извършителя е освободен, когато са свързани с вас или вашето семейство;
 • да бъдете информиран за датата, на която тези условия изтичат;
 • да бъде информиран за всяка друга информация, която Националната служба за пробация счита за подходяща при обстоятелствата по делото, включително за ключовите фази на наложеното наказаните на извършителя или за лечение, в случай на пациент с проблеми с психичното здраве, на който е наложена или не ограничителна мярка.

Ако сте опечален близък роднина на жертвата на извършител, осъден на

12  или повече месеца затвор за тежко или сексуално престъпление или задържан в охраняема болница за лечение, ще ви бъде предложено и участие в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите. Ако обаче не сте от най-близките роднини на жертвата, това ще бъде по преценка на Националната служба за пробация.

Ако сте родител, настойник или лице, полагащо грижи за жертва на възраст под 18 години, уязвим възрастен или лице, което по друга причина не е в състояние да участва напълно в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите, обикновено ще ви бъде предложено да участвате от негово име. Това участие обаче не може да бъде предложено на родител, настойник или попечител, ако се счита, че не е във висш интерес на жертвата.

Мерки за защита на жертвата в случай на бягство

В малко вероятния случай на избягал от задържане под стража извършител, полицията, след като е била уведомена от мястото за лишаване от свобода, от екипа за млади правонарушители, болницата или центъра за задържане на мигранти, ще ви уведоми, когато е възможно, за бягството и всички мерки, предприети за ваша защита, ако се прецени, че извършителя поражда значителен риск от вреди за вас.

[1] Както е посочено в член 45, параграф 2 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Ако сте се включили в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите и Съвета за условно предсрочно освобождаване предстои да разгледа освобождаването на извършителя или преминаването към заведения от открит тип, имате право:

 • да бъдете информиран от Националната служба за пробация, ако изслушването на Съвета за условно предсрочно освобождаване предстои да се състои;
 • да направите постъпки за условията на освобождаване (вж. речника) до Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да получите обяснение, ако условието за освобождаване, което сте поискали, не е включено в разрешението за освобождаване на извършителя;
 • да получите разяснения от вашия служител за връзка с жертвата за Декларацията на пострадалото лице (VPS), включително как ще бъде използвана от Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да изготвите Декларацията на пострадалото лице, която ще бъде изпратена на Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да подадете молба да присъствате на устното изслушване на Съвета за условно предсрочно освобождаване, за да представите вашата Декларация на пострадалото лице в случаите, когато същият съвет реши, че е уместно да се проведе устно изслушване.
Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт