В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Имате право да получите писмена информация за това, какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, като например „листовката с информация за жертвите на престъпления“ или подробностите за уебсайт, на който се съдържа тази информация.

В зависимост от вида на престъплението, личните ви обстоятелства, или значението им за конкретната фаза на разследването или наказателното производство, от първия ви контакт с полицията, трябва да ви бъде предложен достъп до следната информация:

 • къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване;
 • какво трябва да направите, за да съобщите за престъпление и с кого следва да осъществите контакт, в случай че имате някакви въпроси, свързани с делото;
 • всички налични мерки за вашата защита, ако е необходимо;
 • как да поискате обезщетение;
 • приложимите правила, ако жертвата не се намира в Англия и Уелс;
 • наличието на услуги по устен и писмен превод;
 • как да подадете жалба срещу доставчик на услуги;
 • наличието на услуги за възстановително правосъдие;
 • как да възстановите разходи, които сте направили в качеството си на свидетел в рамките на наказателен процес.

Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Имате право да получите услугите, предвидени в Code of Practice for Victims of Crime (Практически наръчник за жертви на престъпления), ако престъплението е извършено в Англия или Уелс или ако услугите са свързани с наказателно производство, което протича в Англия или Уелс. [1]

[1] Правото на обезщетение от Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление може да зависи от вашето пребиваване или гражданство, освен когато сте окончателно идентифициран като жертва на трафик на хора или ви е предоставено убежище, субсидиарна закрила или право за оставане до разглеждане на молбата ви.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Имате право да получите от полицията следното:

 • писмено потвърждение, че сте съобщили за престъпление, включително основни подробности за престъплението. Писменото потвърждение може да бъде под формата на писмо, електронно уведомление, като например електронно писмо или текст, или може да бъде написано на ръка. Можете да поискате да не получавате такова потвърждение. Когато полицията счита, че вследствие на изпращането на писменото потвърждение е възможно да сте изложени на риск от причиняване на вреди (например в случаи на домашно насилие), те могат да се договорят с вас да не изпращат такова;
 • ясно обяснение на това какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, когато съобщавате за престъпление или когато в хода на разследванията се свързват с вас, в качеството ви на жертва;
 • оценка на това дали желаете подкрепа и в случай, че искате такава, каква помощ или подкрепа може да ви е необходима. Това ще помогне да се определи дали попадате в една от трите категории жертви, които могат да имат нужда от засилена подкрепа и да се определи дали и в каква степен можете да се възползвате от специални мерки. Службите за подкрепа на жертвите на престъпления могат да извършат по-подробна оценка от името на полицията;
 • предоставянето в най-кратки срокове и не по-късно от 5 работни дни след съобщаването за престъплението или осъществяването на контакт с вас в хода на разследването в качеството ви на жертва, на писмена информация за това, какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, като листовката с „информация за жертвите на престъпление“, или на подробностите за уебсайт, на който се съдържа същата информация;
 • да бъдете информирани колко често можете да получавате актуална информация за хода на делото след обсъждане с полицията;
 • обяснение, в рамките на 5 работни дни, за решение да не се разследва престъпление;
 • да получите съвет, когато разследването по делото е приключило без да бъдат повдигнати обвинения срещу дадено лице и да ви бъдат разяснени мотивите за това.

Имате право да получите от полицията информация за службите за подкрепа на жертвите на престъпления, включително техните данни за контакт, така че да имате достъп до тяхната подкрепа по всяко време.

В срок от 5 работни дни, имате право да получите от полицията следната информация и да ви бъдат разяснени причините, поради които заподозреният е:

 • арестуван;
 • повдигнато му е обвинение;
 • освободен, без да му бъде повдигнато обвинение;
 • пуснат под полицейска гаранция или в случай, че условията за полицейска гаранция са изменени или отменени.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако не разбирате или не говорите английски език, имате право да поискате устен превод на език, който разбирате:

 • когато съобщавате за престъпление [1]
 • когато Ви разпитват от полицията; и
 • когато давате показания като свидетел

Ако не разбирате или не говорите английски език, имате право да поискате писмен превод на следната информация:

 • писменото потвърждение, че е съобщено за престъпление;
 • когато за целите на разпита или изслушването в съда е от значение да разгледате конкретен документ, който ви е показан - копие от съответните части на документа;
 • документа, с който ви информират за датата, часа и мястото на съдебния процес; и
 • резултата от наказателното производство, когато имате това право съгласно Практическия наръчник за жертви на престъпления и най-малко кратки мотиви за решението, когато е възможно.

[1] Ако не говорите английски език, имате право да съобщите за престъплението на език, който разбирате или като ви се предостави необходимата езикова помощ.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Доставчиците на услуги в рамките на Кодекса за жертвите на престъпления трябва да комуникират с вас на прост и достъпен език, като вземат подходящи мерки (като например системата „EasyRead (Лесно четене)“, Брайлова азбука или използването на регистриран посредник), за да ви помагат да разбирате и да бъдете разбиран. При разглеждането на подходящи мерки, доставчиците на услуги трябва да вземат под внимание всички съответни лични характеристики, които могат да повлияят на способността ви да разбирате и да бъдете разбиран.

Можете да намерите редица информационни листовки, които са написани на прост език и са в различни формати.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

В член 56 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. се предвижда Министерството на правосъдието (МП) да възлага националните услуги по отношение на жертвите на престъпления чрез отпускане на безвъзмездни средства. В него се предвижда също така предоставяне на безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие с член 143 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Полицията ще ви обясни, че тя автоматично ще предаде данните ви на службите за подкрепа на жертвите на престъпления в рамките на 2 работни дни от съобщаването на престъплението. Имате правото да поискате от полицията да не предава данните ви на службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ако сте жертва на сексуално престъпление или на домашно насилие, или ако сте опечален близък роднина, полицията ще поиска изричното ви съгласие преди да изпрати данните ви на службите за подкрепа за жертвите на престъпления.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Когато се изисква да обменят информация съгласно Кодекса за жертвите на престъпления, доставчиците на услуги трябва да го направят ефективно и в съответствие със задълженията им съгласно Закона за защита на данните от 1998 г. и други съответни законодателни актове.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Когато дадена жертва съобщи за престъпление на доставчик на услуги, отговарящ за разследването на престъпленията, доставчикът на услуги трябва да гарантира, че жертвата е индивидуално оценена, с цел да се установят всякакви специфични нужди от защита и да се определи дали и до каква степен жертвата може да се възползва от специфични мерки за защита или специални мерки по време на разпита ѝ, или специални мерки, когато дава показания.

Естеството на оценката ще зависи от всички обстоятелства, включително тежестта на престъплението и степента на очевидна вреда, причинена на жертвата. При оценката трябва да се вземат предвид личните характеристики на жертвата, нейните виждания и характера и обстоятелствата по делото.

Когато в резултат на индивидуалната оценка доставчик на услуги определи за дадена жертва, че тя има специфични нужди от защита и би се възползвала от специфични мерки за защита при нейния разпита, доставчикът на услуги, отговарящ за разследването на престъпление, трябва също да гарантира, при спазването на оперативни и практически ограничения, че са налице следните:

 • ако е възможно, да се гарантира, че всички разпити на жертвата се провеждат от едно и също лице, освен ако това не засяга правилното протичане на разследването;
 • когато е необходимо разпитът се провежда в помещения, които са предназначени или адаптирани за тази цел;
 • разпитите се провеждат единствено от или чрез специалисти, специално обучени за тази цел, и
 • в случай на сексуално насилие, основано на пола насилие или домашно насилие, на жертвите се предоставя възможност разпитът им да се провежда от лице от същия пол. Всяко подобно искане следва да бъде одобрено, ако е възможно, освен когато такова действие може да засегне правилното протичане на разследването.

В малко вероятния случай на избягал от задържане под стража заподозрян, полицията, след като е разбрала за бягството или е била уведомена от мястото за лишаване от свобода, от екипа за млади правонарушители, болницата или центъра за задържане на мигранти, ще ви уведоми, когато е възможно, за бягството и всички мерки, предприети за ваша защита, ако се прецени, че заподозреният поражда значителен риск от вреди за вас.

Кой може да ми предложи защита?

Когато дадена жертва съобщи за престъпление на доставчик на услуги, който отговаря за разследването на престъпления, той трябва да гарантира, че жертвата е индивидуално оценена, с цел да се установи всякаква специфична защита. В повечето случаи това ще бъде полицията.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Всички жертви на престъпление имат правото на оценка от полицията, за да се установят всички нужди или необходима подкрепа, включително дали и в каква степен те могат да се ползват от специалните мерки. Продължителността и съдържанието на тази оценка зависи от тежестта на престъплението и индивидуалните ви нужди. При оценката ще се вземат предвид индивидуалните ви характеристики, характера и обстоятелствата на престъплението, както и вашето мнение. Колкото повече информация можете да предоставите по време на оценката, толкова по-подходящо ще бъде нивото на подкрепа спрямо индивидуалните ви нужди.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Всички жертви на престъпление имат право на оценка от полицията, за да се установят всички нужди или необходима подкрепа, включително дали и в каква степен те могат да се ползват от специалните мерки. Продължителността и съдържанието на тази оценка зависи от тежестта на престъплението и индивидуалните ви нужди. При оценката ще се вземат предвид индивидуалните ви характеристики, характера и обстоятелствата на престъплението, както и вашето мнение. Колкото повече информация можете да предоставите по време на оценката, толкова по-подходящо ще бъде нивото на подкрепа спрямо индивидуалните ви нужди.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Като уязвима жертва, имате право на повече права съгласно Кодекса за жертвите на престъпления[1] ако качеството на дадените от вас показания е вероятно да бъде засегнато, тъй като:

 1. страдате от психично разтройство по смисъла на Закона за психичното здраве от 1983 г.;
 2. имате различно значително увреждане на интелекта и социалното функциониране; или
 3. имате физическо увреждане или страдате от физическо разстройство.

[1] Това се основава на критериите в член 16 от Закона за правосъдието по дела на младежи и доказателствата по наказателни дела от 1999 г., за определяне от съда на правото на достъп до специални мерки (вж. параграфи 1.13-1.15 от Глава 1)

Не съм пълнолетен - имам ли специални права?

Като уязвима жертва, имате право да получавате по-големи права съгласно Кодекса за жертвите на престъпления [1], ако към момента на престъплението сте на възраст под 18 години. Това включва допустимостта за специални мерки, ако представите доказателства пред съда.

[1] Това се основава на критериите в член 16 от Закона за правосъдието по дела на младежи и доказателствата по наказателни дела от 1999 г., за определяне от съда на правото на достъп до специални мерки (вж. параграфи 1.13-1.15 от Глава 1)

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Близките роднини на починалия имат право да получават услуги съгласно Кодекса в качеството си на жертви на най-тежкото престъпление.

Член на семейството ми е жертва на престъпление - какви са правата ми?

Говорителят на семейството по отношение на жертви на престъпления, които имат увреждане или на жертви, които в резултат на престъпление са получили толкова тежко увреждане, че не са в състояние да общуват.

Ако страдате от увреждане или в резултат на престъпление сте получили толкова тежко увреждане, че не сте в състояние да общувате, вие или ваши близки роднини имате право да определите говорител на семейството, който да действа като единното звено за контакт, за да получавате услуги, съгласно настоящия Кодекс.

Родителят или наставникът на жертва, която е на възраст под 18 години.

Ако сте жертва на възраст под 18 години и обикновено вашият родител или настойник има право да получава услуги съгласно този Кодекс.[1]

[1] Освен ако вашият родител или настойник не е разследван или е бил обвинен от полицията във връзка с престъплението или ако по основателното мнение на съответния доставчик на услуги не е във ваш висш интерес такива услуги да се получават от вашия родител или настойник.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Възстановително правосъдие е процесът на събиране на жертвите с тези, отговорни за вредата, за да се намери положително решение на въпроса.

Възстановителното правосъдие е доброволно - не сте длъжни да участвате и както вие, така и извършителят трябва да сте съгласни, преди неговото провеждане. Можете да поискате да участвате във възстановително правосъдие в точния за вас момент или можете да бъдете помолен да участвате, тъй като извършителят е поискал възстановително правосъдие. Дори и двете страни да са изявили желание да участват, това може да не е подходящо и лицето, което се занимава със случая ще изготви оценка за това.

Ще бъдат въведени подходящи мерки, за да се гарантира, че всичко, в което сте съгласен да участвате, е безопасно; по време на всяка среща между вас и извършителя винаги ще присъства обучен посредник. Ако извършителят е признал вина и желае да участва в среща или да общува с вас, може да сте в състояние да обясните на извършителя по какъв начин ви е засегнал инцидентът. След това можете да решите да поискате извинение или да се съгласите с дадена дейност, която извършителят трябва да предприеме, за да поправи причинената вреда.

Възстановителното правосъдие не е същото като Резолюция на общността. Резолюцията на общността е неофициално разпореждане на полицията, което дава възможност на полицията да се справя по-пропорционално с по-леки престъпления и антисоциалното поведение извън официалната система за наказателно правосъдие. Резолюциите на общността са насочени главно към лица, извършили престъпления за първи път, при които е налице истинско угризение и когато жертвата се е съгласила, да не се предприемат официални действия от полицията.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Кодексът на добрите практики относно пострадалите от престъпления („Кодексът за жертвите на престъпления“) е създаден съгласно член 32 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. . („DVCVA от 2004 г.“) и е въведен със Заповед, изготвена съгласно член 33 от DVCVA от 2004 г., Заповедта от 2015 г. относно Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. (Кодекс за жертвите на престъпления) (Нормативен акт 2015 № 1817) бе представен пред Парламента на 23 октомври 2015 г. и на 16 ноември 2015 г. влезе в сила преработена версия на Кодекса за жертвите на престъпления.

В Кодекса за жертвите на престъпления се определят услугите, които ще бъдат предоставяни в Англия и Уелс на жертвите на престъпления от основните организации за наказателно правосъдие (Въведение, глави 1-4) и други организации със съответните функции (Глава 5). Тези организации се посочват като „доставчици на услуги“. В Кодекса за жертвите на престъпления се определят правата на жертвите на престъпления, както и реципрочните задължения, наложени на съответните доставчици на услуги.

В глава 3 от Кодекса за жертвите на престъпления се посочват на разбираем за децата език услугите, които следва да се предоставят на деца, жертви на престъпления. Тя трябва да се разглежда във връзка с въведението към и Глава 1 и Глава 2 от Кодекса за жертвите на престъпления.

Във въведението, параграф 1 и глава 5, параграф 1 от Кодекс за жертвите на престъпления се гарантира, че при изпълняване на функциите си съгласно Кодекса за жертвите на престъпления, компетентните органи вземат предвид общите цели на директивата.

Правата в Кодексът за жертвите на престъпления се прилагат по отношение на всички жертви, независимо от статута им на пребиваване.

Член 56 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г.: Министерството на правосъдието (МП) възлага националните услуги по отношение на жертвите на престъпления чрез отпускане на безвъзмездни средства. Също така предоставя безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие счлен 143 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г..

Клауза 3 от Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства между МП и полицейските комисари и комисарите по престъпността изисква услугите, които са възложени на последните, да съответстват на Директивата за жертвите на престъпления, и по-специално на член 8 и член 9. Клауза 4 изисква да се предвиди, че поръчаните или предоставените услуги трябва да отговарят на условията, изброени в член 8.1.

Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт