Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Права на жертвите – по държави

Ако сте жертва на престъпление, законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (процеса). Имате също така възможност да се възползвате от различни форми на помощ, както и да предявите иск за обезщетение на вреди, причинени от престъплението.

Наказателното производство в Англия и Уелс започва с разследване, в рамките на което полицията събира доказателства. След като полицейският орган приключи разследването, при по-леките престъпления той решава дали да повдигне обвинения срещу заподозряното лице. Ако престъплението е по-тежко, делото се предава на прокуратурата. Прокурорът проверява дали са налице достатъчно доказателства срещу заподозрения за да има реалистична перспектива за осъждане, както и дали е в обществен интерес да се възбуди наказателно преследване. Ако той реши, че наказателното преследване не следва да продължава делото се прекратява. В противен случай прокурорът съобщава на полицейския орган решението за повдигане на обвинение, полицейският орган повдига обвинения срещу заподозряното лице и делото се предава на съд.

При не особено тежки престъпления делото се гледа от магистратски съдилища (Magistrates' Courts), обикновено в състав от трима непрофесионални магистрати, а по-рядко от един професионален съдия. Делата за по-тежки престъпления (като изнасилване или обир) се гледат в Кралски съдилища (Crown Courts) от професионален съдия и непрофесионални съдебни заседатели. Съставът на съдебните заседатели се състои от 12 души, избрани на случаен принцип от обществеността, които изслушват доказателствата, представени по време на съдебния процес, и вземат решение дали обвиняемият е виновен за престъплението. По правни въпроси при съдебния процес се произнася съдията, например дали се допуска представяне на определени доказателства. В края на процеса, ако съставът съдебни заседатели признае подсъдимия за виновен, съдията определя присъда за престъплението в съответствие със закона.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.