Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Полицията ще Ви информира без ненужно забавяне за правото Ви да получите следната информация относно:

 1. полицейския участък или полицейското управление, в което можете да подадете жалба;
 2. вида подкрепа, която можете да получите, и от кого, включително, когато е необходимо, основна информация относно достъпа до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ, включително психологическа помощ, и алтернативно настаняване;
 3. по какъв начин и при какви условия се предоставя защита, включително мерки за защита;
 4. по какъв начин и при какви условия можете да претендирате за обезщетение;
 5. по какъв начин и при какви условия могат да бъда възстановени разноските, направени в резултат на участието Ви в наказателното производство;
 6. по какъв начин и при какви условия имате право на услуги по устен и писмен превод;
 7. наличните процедури за подаване на жалби при нарушаване на Вашите права от въпросното управление;
 8. данните за връзка с полицейския служител, работещ по Вашия случай, за целите на комуникацията.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако пребивавате в друга държава членка, веднага след като съобщите за престъплението ще дадете пред кипърската полиция показания под клетва с цел да се ограничат трудностите, свързани с начина на организиране на процедурата.

Ако престъплението е извършено в Република Кипър и пребивавате в друга държава членка, можете да съобщите за него на компетентните органи на Вашата държава членка по пребиваване, доколкото не сте в състояние или - в случай на углавно престъпление - не желаете да го направите в Кипър.

Ако подадете жалба до кипърската полиция за престъпление, извършено в друга държава - членка на ЕС, полицията трябва да я предаде на компетентния орган на държавата членка, в която е извършено престъплението и в която кипърската полиция не е компетентна да инициира образуването на производство.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщите за престъпление на полицията, ще получите следната информация в зависимост от етапа, на който се намира процедурата по разглеждане на жалбата Ви:

 1. данните за полицейския служител, работещ по Вашия случай;
 2. всяко мотивирано решение да не се продължава или да се прекрати разследване или да не се възбужда наказателно преследване срещу извършителя на престъплението;
 3. датата и мястото на съдебното производство и естеството на повдигнатите срещу извършителя обвинения;
 4. информация, която Ви дава възможност да бъдете информиран за хода на наказателното производство; при изключителни обстоятелства, когато разкриването на тази информация може да попречи на нормалния ход на работа по даден случай, тя може да не бъде оповестена след мотивирано становище на главния прокурор на Република Кипър;
 5. информация относно правото Ви да бъдете уведомен за освобождаването или бягството на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследвано или което е осъдено за престъплението, свързано с вас. Горепосочената информация може да не бъде оповестена, ако е налице потенциален или установен риск от вреда за извършителя.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако желаете да съобщите за престъпление, но не разбирате и не говорите гръцки език, можете да подадете жалба на език, който разбирате, като ще ви бъде оказана необходимата езикова помощ.

Освен това полицията трябва да гарантира, че са Ви предоставени:

 • безплатни услуги по устен превод по време на разследването ако не разбирате или не говорите гръцки език;
 • безплатен писмен превод по Ваше искане на цялата събрана информация в хода на разследването, доколкото такава информация е от съществено значение за упражняване на Вашите права.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

 • При комуникацията си в Вас полицията ще използва опростен и разбираем език, като взема предвид личните Ви обстоятелства, включително всяко увреждане, което може да засегне способността Ви да разбирате и да бъдете разбиран. Както устната, така и писмената комуникация е под форма, достъпна за хора с увреждания, включително, когато е необходимо, използването на Брайлова азбука или жестомимичен език.
 • Ако сте малолетно или непълнолетно дете на възраст под 18 години, оценката на Вашите потребности ще бъде изготвена въз основа на Вашата възраст, зрялост, възгледи, нужди и опасения, за да се гарантира, че можете да разбирате и да бъдете разбирани. Вашият родител, настойник или друг законен представител ще бъде информиран за всички права, които Ви касаят.
 • При първия Ви контакт с полицията може да бъдете придружаван от избрано от Вас лице, освен ако това не е във вреда на Вашите интереси или на провеждането на производството. Ако сте лице с увреждания, можете да бъдете придружаван от избрано от Вас лице по време на разследването на случая.

Освен това, ако сте малолетно или непълнолетно дете, ще получавате информация от Службите за социално подпомагане (чрез устен преводач, ако е необходимо) на език, който разбирате, като надлежно се отчитат Вашата възраст и зрялост. Ако сте лице с увреждания, ще получите информация по начин, който Ви дава възможност да я разберете (например чрез използване на жестомимичен език).

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услуги за подкрепа на жертвите на престъпления се предоставят от следните организации:

 • Медицинските служби;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за психично здраве;
 • Службата за образователна психология към Министерството на образованието и културата;
 • неправителствени организации.

Службите за социално подпомагане към Министерството на труда, социалните грижи и социалната сигурност предлагат подкрепа за уязвими групи, включително жертви на престъпление, чрез:

 • подпомагане на семейството с оглед предоставяне на възможност на неговите членове да изпълняват пълноценно ролите и задълженията си; решаване на семейни спорове, застрашаващи единството на семейството; защита на безопасността и благополучието на децата; предотвратяване на престъпни поведения и домашно насилие и насърчаване на рехабилитацията на лицата, участващи в антисоциалното поведение и правонарушения;
 • подпомагане на уязвими групи;
 • оказване на помощ на местните общности за установяване на и справяне със специфичните нужди на уязвимите групи;
 • свързване на жертвите с други компетентни органи и НПО, които са в състояние да предоставят допълнителни услуги и подкрепа.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Ако счита, че е необходимо, полицията ще Ви насочи към държавни или други служби за подкрепа и помощ и ще Ви информира за наличните услуги, посочени по-горе.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Полицейските служители трябва да спазват изискванията на Конституцията, приложимото законодателство и Етичния кодекс на полицията, което гарантира, че неприкосновеността на Вашия личен и семеен живот ще бъде зачетена и личните Ви данни ще бъдат защитени по подходящ начин.

Съгласно закона Вашето име и съдържанието на показанията Ви, дадени под клетва, не могат при никакви обстоятелства да бъдат публикувани или разкривани по какъвто и да е начин.

Обработването на данни се урежда от специално законодателство, което гарантира защитата на Вашите лични данни.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Да. След като подадете жалба в полицията, Службите за социално подпомагане ще гарантират, че са Ви предложени безплатни услуги за подкрепа съгласно Вашите нужди, включително услуги от НПО, които са в състояние да предложат специална подкрепа.

Лична защита, ако съм в опасност.

Полицията ще предприеме всички необходими мерки, за да защити Вашата безопасност, особено когато са установени специални нужди от защита. Следователно в зависимост от характера/обстоятелствата на престъплението, Вашите лични обстоятелства и всякакви специални нужди от защита могат да се прилагат специфични мерки за защита в различните фази на наказателното производство, както следва:

1) Включване на жертвата в схеми за защита на свидетели, които подлежат на надзор и контрол от страна на главния прокурор

С решение на главния прокурор можете да бъдете включен в схема за защита на свидетели, осигуряваща полицейски мерки за защита на Вашата лична безопасност, както и безопасността на Вашето семейство, когато е необходимо.

2) Защита на жертвата в хода на наказателното разследване:

В хода на наказателното разследване:

 • ще бъдете разпитан от полицията без ненужно забавяне веднага след като подадете жалба;
 • броят на разпитите е сведен до минимум и те се провеждат само когато това е задължително за целите на наказателното разследване;
 • можете да бъдете придружаван от законния си представител или от друго избрано от Вас лице, освен ако не е било взето обосновано решение за противното във връзка с едното или с двете лица;
 • медицинските прегледи са сведени до минимум и се извършват само когато това е задължително за целите на наказателното производство;

3) Право на защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство:

Ако сте идентифициран като жертва със специфични нужди от защита, Ви се предоставят следните възможности:

 • всички разпити се провеждат в помещения, предназначени или адаптирани за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от професионалисти, специално обучени за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от едно и също лице, освен ако това не противоречи на ефективното правораздаване; както и
 • ако сте жертва на сексуално насилие, основано на пола насилие или насилие при близки взаимоотношения, разпитите се провеждат от лице от същия пол като Вас, ако желаете това, при условие че това няма да засегне хода на разследването.

По-специално:

Ако сте жертва на домашно насилие:

 • не се допуска разкриване на лична информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • можете да бъдете насочен към център за подслон, който се управлява от Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството;
 • съдът може да разпореди задържането на обвиняемия, докато делото бъде отнесено пред съда, или неговото освобождаване, при условие че той няма да посещава или да тормози по какъвто и даде начин членовете на своето семейство.

Ако сте непълнолетна жертва на сексуално насилие:

 • не се разкрива личната Ви информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • Службите за социално подпомагане към Министерството на труда, социалните грижи и социалната сигурност ще предприемат всички необходими мерки, за да защитят Вашата безопасност, ако интересите Ви са в конфликт с тези на Вашите родители.

Ако сте жертва на трафик на хора и експлоатация:

 • не се допуска разкриване на лична информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • случаят Ви ще бъде докладван на Службите за социално подпомагане от всеки държавен служител, който е наясно с вашето положение - Службите за социално подпомагане трябва да Ви информират за Вашите права;
 • имате право на защита без дискриминация, независимо от правния Ви статут или на всякакво съдействие, което можете да получите от полицията.

Кой може да ми предложи защита?

Полицията носи основна отговорност за защитата Ви. Ако е необходимо, полицията ще си сътрудничи с други компетентни органи от публичния и частния сектор, за да гарантира, че сте ефективно защитени.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Полицията ще направи оценка на Вашия случай с цел да:

а) установи всички специфични нужди от защита; и

б) определи дали и до каква степен ще се ползвате от специални мерки в хода на наказателното производство поради особената Ви уязвимост по отношение на вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение.

Ще бъде извършена индивидуална оценка с Вашето активно съдействие, като се вземат предвид Вашите желания, включително желанието Ви да не се ползвате от специални мерки.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Индивидуалната оценка включва оценка на излагането Ви на риск от вторична и повторна виктимизация, така че да се избегне всяка възможност за вторичната и/или повторната Ви виктимизация от органите на наказателното правосъдие.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

На особено уязвимите жертви се предлагат следните видове защита:

1) Включване на жертвата в схеми за защита на свидетели, които подлежат на надзор и контрол от страна на главния прокурор

С решение на главния прокурор можете да бъдете включен в схема за защита на свидетели, осигуряваща полицейски мерки за защита на Вашата лична безопасност, както и безопасността на Вашето семейство, когато е необходимо.

2) Защита на жертвата в хода на наказателното разследване:

В хода на наказателното разследване:

 • ще бъдете разпитан от полицията без ненужно забавяне веднага след като подадете жалба;
 • броят на разпитите е сведен до минимум и те се провеждат само когато това е задължително за целите на наказателното разследване;
 • можете да бъдете придружаван от законния си представител или от друго избрано от Вас лице, освен ако не е било взето обосновано решение за противното във връзка с едното или с двете лица;
 • необходимите медицински прегледи са сведени до минимум и се извършват само когато това е задължително за целите на наказателното производство;

3) Защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство:

Ако сте идентифициран като жертва със специфични нужди от защита, Ви се предоставя следното:

 • всички разпити се провеждат в помещения, предназначени или адаптирани за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от професионалисти, специално обучени за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от едно и също лице, освен ако това не противоречи на ефективното правораздаване; както и
 • ако сте жертва на сексуално насилие, основано на пола насилие или насилие при близки взаимоотношения, разпитите се провеждат от лице от същия пол като Вас, ако желаете това, при условие че това няма да засегне хода на делото.

Не съм пълнолетен - имам ли специални права?

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, висшите Ви интереси се защитават, като се прави оценка за всеки отделен случай, при която се вземат предвид Вашата възраст, зрялост, виждания, нужди и опасения.

Като малолетно или непълнолетно дете разполагате с някои допълнителни права:

 • по време на цялото производство можете да бъдете придружаван от Вашите родители или от служител на Службите за социално подпомагане, ако сте поставен под тяхна опека.
 • ако сте жертва на домашно насилие, директорът на социалните служби към Службите за социално подпомагане може да подаде жалба от Ваше име и могат да се приложат всички мерки, необходими за Вашата безопасност.
 • ако сте жертва на сексуално насилие, жалба от Ваше име може да бъде подадена от всеки държавен служител и могат да се приложат всички мерки, необходими за Вашата безопасност.
 • ако не сте придружаван, ще бъдете поставен под опеката на директора на Службите за социално подпомагане и ще можете да се ползвате от правата си, например правото Ви на образование, здравни услуги и други, както и правото на събиране на семейството.
 • Право на неприкосновеност на личния живот -Полицията ще предприеме всички законови мерки, необходими за предотвратяване на публично оповестяване на каквато и да е информация, която може да доведе до разкриване на Вашата самоличност.
 • Специфични нужди от защита. Полицията:
  • трябва да гарантира, че разследването и производството във връзка с наказателното преследване се провеждат независимо от това дали Вие или Вашият представител сте подали официална жалба и че наказателното производство може да бъде продължено дори и да оттеглите Вашите дадени под клетва показания;
  • продължава разследването дори и след като навършите пълнолетие;
  • може да записва разпитите Ви като част от разследването.

По време на разпитите можете да бъдете придружаван от законния Ви представител или от друг избран от Вас възрастен, освен ако не е било взето основателно решение за противното по отношение на това лице.

Разпитите се провеждат:

 • без ненужно забавяне от момента на съобщаване за инцидентите в полицията;
 • когато е необходимо, в специално предназначени или адаптирани за тази цел помещения;
 • когато е необходимо, от или чрез професионалист, който е специално обучен за тази цел;
 • само доколкото това е необходимо за целите на наказателното разследване/производството, като броят на разпитите ще бъде сведен до минимум;
 • в случай на сексуално насилие разпитите ще се провеждат от обучени професионалисти, които са от същия пол като детето.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството - поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.

Законодателството Ви дава право да предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди. Можете също така да се обърнете към Службите за социално подпомагане, за да получите информация за Вашите права да претендирате за обезщетение за причинени вреди.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството - поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.
  • Законодателството Ви дава право да предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди. Можете също така да се обърнете към Службите за социално подпомагане, за да получите информация за Вашите права да претендирате за обезщетение за причинени вреди.

Член на семейството ми е жертва на престъпление - какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството - поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

В Кипър няма законова рамка, която да урежда услугите по медиация.

Къде мога да намеря законодателството, в което се уреждат моите права?

Законодателството, уреждащо Вашите права, е

 • Законът за домашното насилие от 2000-2015 г. (Превенция и защита на жертвите).
 • Законът за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалното насилие над деца и детската порнография от 2014 г.

Можете да получите достъп до законодателството, уреждащо Вашите права, чрез уебсайта на Адвокатската колегия на Кипър: http://www.cylaw.org/

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт