Права на жертвите – по държави

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Гореща телефонна линия за подкрепа на жертвите

Националният център за обаждания за жертвите на престъпления и простъпки (116 006) предоставя емоционална подкрепа, информация за правата на жертвите, практическа информация и насоки за това кои органи и организации могат да предоставят допълнителна информация, помощ и подкрепа.

Услугата е безплатна за обаждащия се.

Услугата е достъпна всеки работен ден от 8.00 до 20.00 ч., на хърватски и английски език.

Националният център за обаждания за жертвите на престъпления и простъпки (116-006) е обща служба за подкрепа.

Можете да получите повече информация на: https://pzs.hr/

Други специализирани организации на гражданското общество също предоставят по телефона подкрепа и помощ на жертвите на определени престъпления и на деца. Повече информация може да се намери на уебсайта на Министерството на правосъдието, където има списък на организациите по окръзи (жупании) и информация за организациите на гражданското общество, участващи в „Мрежата за подкрепа и сътрудничество за жертвите и свидетелите на престъпления“ (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Списък с организациите, които предоставят психосоциална и правна помощ в цяла Република Хърватия:

116 006

Национален център за обаждания за жертвите на престъпления и простъпки

Делнични дни: 8.00—20.00 ч.

116 000

Национална телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца

Център за изчезнали и малтретирани деца

Всеки ден: 0.00—24.00 ч.

116 111

Смел телефон за деца

Делнични дни: 9.00—20.00 ч.

0800 0800

Смел телефон за родители

Делнични дни: 9.00—20.00 ч.

0800 77 99

Гореща телефонна линия за борба с трафика на хора

Всеки ден: 10.00—18.00 ч.

0800 55 44

Консултации за жени — жертви на насилие

Автономна женска къща Загреб (Autonomna ženska kuća Zagreb) (приют за жени)

Делнични дни: 11.00—17.00 ч.

0800 655 222

Гореща телефонна линия за жени и деца — жертви на насилие

Помощ на жените сега (Ženska pomoć sada)

Всеки ден: 0.00—24.00 ч.

0800 200 144

Безплатна правна помощ за жертвите на домашно насилие (B.a.B.e.)

Делнични дни: 9.00—15.00 ч.

01 6119 444

Център за жертви на сексуално насилие

Женска стая (Ženska soba)

Делнични дни: 10.00—17.00 ч.

01 48 28 888

Психологическа помощ

Център за психологическа помощ TESA

Делнични дни: 10.00—22.00 ч.

01 48 33 888

Син телефон (гореща телефонна линия)

Делнични дни: 9.00—21.00 ч.

01 4811 320

Безплатна правна помощ

Правна клиника на Юридическия факултет в Загреб

Делнични дни: 10.00—12.00 ч., сряда и четвъртък: 17.00—19.00 ч.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Подкрепата за жертвите е безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Отделите за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления предоставят:

  1. емоционална подкрепа;
  2. информация за правата;
  3. техническа и практическа информация за жертвите, свидетелите и членовете на техните семейства;
  4. насочване на жертви и свидетели към специализирани институции и организации на гражданското общество в зависимост от техните нужди.

Отдели за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления към жупанийските (окръжните) съдилища:

ОТДЕЛИ ЗА ПОКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ И СВИДЕТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Жупанийски (окръжен) съд на Осиек

Адрес:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

031/228-500

Електронна поща:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Риека

Адрес:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

051/355-645

Електронна поща:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Сисак

Адрес:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

044/524-419

Електронна поща:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Сплит

Адрес:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

021/387-543

Електронна поща:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Вуковар

Адрес:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

032/452-529

Електронна поща:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Задар

Адрес:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

023/203-640

Електронна поща:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Жупанийски (окръжен) съд на Загреб

Адрес:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Хърватия/Hrvatska

Тел.:

01/4801-062


Служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) към Министерството на правосъдието на Република Хърватия:

  • развива система за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления;
  • координира работата на отделите за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления към съдилищата;
  • уведомява жертвите, пострадалите лица или членовете на техните семейства за освобождаването (редовното и условното освобождаване) на лишения от свобода извършител от мястото за лишаване от свобода;
  • предоставя информация за правата и емоционална подкрепа на жертвите и свидетелите от чужбина, които са призовани чрез механизма за международна правна помощ да дадат показания в хърватските съдилища, както и на хърватските жертви и свидетели, които са призовани чрез този механизъм да дадат показания в чуждестранни съдилища. Службата изпраща на жертвите и свидетелите информационни писма с координати за връзка;
  • получава молби за финансово обезщетение на жертвите на престъпления, подготвя материалите за заседанията на Комитета за финансово обезщетяване на жертвите на престъпления (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) и предоставя помощ при трансгранични дела.

Какъв вид подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

В зависимост от вида организация и нейните правомощия са налични различни видове помощ и подкрепа: психологическа, емоционална, правна, практическа, по настаняване, медицинска, свързана със сигурността, както и подкрепа в съда.

Повече информация и списъкът на тези организации по окръзи (жупании) можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието.

На територията на Република Хърватия са в процес на създаване дванадесет пробационни служби. Целта на създаването на пробационната служба е да се хуманизира изпълнението на наказателните санкции, да се гарантира по-ефикасна ресоциализация и реинтеграция на извършителите в обществото и да се да организира помощта за жертвите, пострадалите лица и семействата на жертвите и извършителите.

Пробационната служба участва в подготовката и изпълнява мерки по приемането на извършителите в обществото след излизането им от затвора. Това включва организиране на тяхното настаняване, съдействие при наемане на работа, подготовка на жертвата, пострадалото лице и семейството на жертвата за освобождаването на извършителя. Службата също така предприема мерки за организиране на психосоциална помощ на жертвата, пострадалото лице и семейството на извършителя на престъплението.

В случаите на освобождаване на затворници, излежаващи присъда в затвор за престъпление против сексуалната свобода и сексуалния морал, против живота и тялото или престъпление с елементи на насилие, пробационната служба уведомява жертвата, пострадалото лице или семейството по подходящ начин и възможно най-бързо.

Координатите за връзка на отделните пробационни служби и Отдела за пробация към Министерството на правосъдието са достъпни на уебсайта на Министерството.

Жертвите на престъпления могат да се свържат с полицията по електронната поща на адрес policija@mup.hr или prevencija@mup.hr или по телефона на номер 192 (0.00—24.00 ч.) или 00 385 1 3788 111.

Последна актуализация: 08/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт