Права на жертвите – по държави

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

За да предявят финансови претенции (например за обезщетение за неимуществени вреди, разходи за лечение), жертвите могат

 • да предявят граждански иск срещу извършителя или
 • да бъдат конституирани като граждански ищци в производството срещу обвиняемия.

За да предявите претенции като граждански ищец в хода на наказателното производство, трябва да подадете декларация. Декларацията трябва да съдържа конкретно количествено определяне на иска, предявен за обезщетение за загубите, претърпени от престъплението, или причинените вреди, и да доказва правото на тези претенции (основанията и размера на обезщетението за причинени вреди/обезщетението). Друго условие е обвиняемият да бъде осъден за причинените вреди.

Следва да бъдете конституиран като граждански ищец възможно най-скоро (в най-добрия случай, когато на полицията е съобщено за престъплението). След като обвиненията са повдигнати пред компетентния съд, декларацията може да бъде заведена в регистъра на компетентния прокурор или да бъде представена в писмена форма, без каквито и да било формални изисквания. В хода на процеса декларацията трябва да бъде представена, преди да бъдат събрани всички доказателства. Това е и последният момент, в който искът може да бъде представен количествено.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако осъденото лице не изпълнява задължението си да изплаща присъдената сума, кредиторът, т.е. жертвата, на която е присъдено обезщетението, може да предприеме мерки за принудително изпълнение с помощта на съда. Във връзка с това трябва да бъде подадена писмена или устна молба (молба за принудително изпълнение) пред компетентния районен съд. Разполагате с 30 години, за да предявите иск за обезщетение, присъдено с правно обвързващо съдебно решение. След изтичането на този срок правото на иск се погасява по давност.

Ако имуществото на осъденото лице бъде обявено за конфискувано, жертвата има право да поиска уреждане на присъденото ѝ обезщетение от запорираното от държавата имущество.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Авансово плащане може да бъде предоставено само ако плащането е било предотвратено поради изтърпяване на наложеното наказание. Такъв например е случаят, ако извършителят не е в състояние да печели какъвто и да е доход в резултат на изтърпяване на наказание лишаване от свобода или ако няма средства вследствие на плащане на глоба. Условието, при което може да бъде платена авансова сума, е на гражданския ищец да е било присъдено обезщетение в правно обвързващо съдебно решение в резултат на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето или финансови загуби. При определени обстоятелства възможността за авансово плащане е изключена (например ако са налице други права за плащане от държавата или ако увреждането е в резултат от участие в сбиване или груба небрежност).

Искането за авансово плащане трябва да бъде подадено пред компетентния наказателен съд.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Жертвите на престъпление могат да получат финансово обезщетение от държавата, ако:

 • не са били в състояние да изпълняват професионалните си задължения поради заболяване или последващо лечение и т.н., в резултат на което са получили по-нисък доход
 • е трябвало да бъдат подложени на психотерапия, кризисна интервенция или друго лечение за подобряване на здравословното им състояние
 • са необходими ортопедични лечения
 • са повредени очила или зъбни протези
 • е необходима рехабилитация
 • имат нужда от грижи (в този случай може да бъде платена надбавка за грижи)
 • са лишени от зрение (в този случай може да бъде платена надбавка за лице, лишено от зрение).

Жертви, които са преживели тежка телесна повреда, след 31 май 2009 г. могат да получат еднократно обезщетение за неимуществени вреди.

Преживелите лица на издръжка на жертви на престъпление получават:

 • обезщетение за загуба на издръжка (ако жертвата е починала и нейния(ата) съпруг(а) и/или деца са изгубили финансовата подкрепа, необходима им да покриват ежедневните си разноски)
 • терапевтични грижи (например психотерапия) и ортопедична помощ
 • разноски за погребение, до определения максимален размер.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Ако извършителят не е осъден, жертвата сезира гражданските съдилища и може да предяви иск за обезщетение пред тези съдилища.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Не.

Последна актуализация: 03/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт