Права на жертвите – по държави

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Обикновено, право да обжалват съдебното решение имат гражданският ищец (1), частният тъжител (2) или частният обвинител (3).

Възможни са два вида обжалване: Жалбата за нищожност (Nichtigkeitsbeschwerde) се отнася до законосъобразността на производството и съдебното решение, докато жалбата (Berufung) оспорва решението, постановено по гражданскоправни искове. Като частен обвинител можете да обжалвате и степента на наложеното наказание. В случай на оправдателна присъда гражданските ищци и частните тъжители ще бъдат насочени към гражданските съдилища, за да предявят исковете си за обезщетение.

Като граждански ищец, частен тъжител или частен обвинител имате право да подадете жалба за нищожност срещу съдебно решение в следните случаи:

  • ако гражданският Ви иск е предаден на граждански съд поради оправдателната присъда на обвиняемия и ако е очевидно, че отказът на подаденото от Вас в хода на процеса искане е повлиял отрицателно върху решението на съда по гражданския Ви иск.

Като граждански ищец или като частен тъжител имате право да обжалвате, ако:

  • в случай на осъдителна присъда съдът предаде Вашите искове на граждански съд, макар че по тях би могъл да се произнесе наказателният съд, тъй като исковете Ви са основателни и обосновани.

В производство пред районния съд (Bezirksgericht) и пред окръжния съд в едноличен състав (Landesgericht) гражданските ищци и частните тъжители могат да обжалват решението по граждански искове не само когато тези искове бъдат предадени изцяло на гражданските съдилища, но и ако искат да оспорят размера на всяко присъдено обезщетение.

Ако в производството сте със статут на частен обвинител, можете да се ползвате от същите права на обжалване като прокурора. Ако обвиняемият бъде оправдан, можете да подадете жалба за нищожност. В производството пред районен съд и пред окръжен съд в едноличен състав можете също да оспорвате фактите, установени в решението, като подадете жалба по въпроса за вината на обвиняемия. В случай че обвиняемият бъде осъден, можете да обжалвате, ако не сте съгласни с наложеното наказание или ако гражданските Ви искове са предадени на гражданските съдилища. Ако не сте присъствали по време на заседанието, на което съдът е произнесъл решението, ще трябва да се запознаете с преписката, за да разберете дали обвиняемият е признат за виновен или за невинен. Решението трябва да съдържа мотиви и да бъде подписано от съдията в срок от четири седмици. Ако участвате в процеса като граждански ищец, частен тъжител или частен обвинител и подадете жалба или жалба за нищожност в срок от три дни от произнасянето на решението, трябва да получите препис от решението. Можете да кандидатствате за правна помощ за подаване на Вашата жалба или жалбата за нищожност. Ако е необходимо, това може да включва оказване на подкрепа чрез осигуряване на безплатен писмен превод. Съдът ще предостави правна помощ, ако е необходимо законно представителство и ако доходът Ви не е достатъчен, за да платите за законното представителство, без да застрашите издръжката си.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Всички жертви могат да поискат да бъдат информирани за първия случай, в който на извършителя е позволено да напусне мястото за задържане без надзор, в случай на задържане на извършителя, след като е избягал, ако извършителят трябва да бъде или е бил освободен, както и за всички условия, наложени в случай на условно освобождаване.

Жертвите на сексуални престъпления и сексуално мотивирано насилие трябва да бъдат изслушвани, преди да бъде одобрено електронно проследяване, ако те са поискали да бъдат информирани за напускането или за освобождаването на извършителя от затвора. Такива жертви трябва да бъдат уведомени и за това, че електронното проследяване е било одобрено. Те имат право на услуги за подпомагане на жертвите на престъпления, които да им помогнат при упражняването на тези права.

В противен случай след влизането на решението в сила няма да получавате каквато и да е друга информация от органите. Вие обаче ще продължите да имате право да преглеждате преписката по делото, ако Вашите интереси са засегнати.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

След процеса имате право на заключителна дискусия с организацията, която Ви е предоставила услуги за подпомагане на жертвите на престъпления.

Жертви на престъпления, които са получили психосоциална подкрепа в хода на наказателното производство, имат право на същата подкрепа и в хода на последващо гражданско производство. Това зависи от намирането на връзка между предмета на гражданското производство и този на наказателното производство, както и от това дали такава подкрепа е била необходима за защита на процесуалните права на жертвата. Предоставящата съдействието организация за подкрепа на жертвите на престъпления ще прецени дали тези условия са изпълнени. Жертвата може да потърси правна помощ, за да може да бъде представлявана от адвокат в гражданското производство. Тази помощ ще бъде гарантирана най-малко до края на гражданското производство.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Можете да разберете резултата от производството и наложеното наказание или като останете в съдебната зала до произнасянето на устното съдебно решение, или като разгледате по-късно преписката по делото.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

При поискване ще бъдете незабавно информиран, ако извършителят избяга или бъде освободен от затвора, както и за първия случай, когато извършителят получи правото да напусне мястото за задържане без надзор. Също така ще бъдете уведомен за задържането на извършител, който е избягал. Ако при освобождаването на извършителя са му наложени условия, предназначени за защита на жертвата, Вие също ще бъдете информиран за тях.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Жертвата ще бъде привлечена да участва при вземането на решения за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване само в изключителни случаи. Преди да бъде взето решение за електронно проследяване, ще бъдат изслушани само жертвите на сексуално престъпление или сексуално мотивирано насилие, които са поискали да бъдат информирани за бягството или освобождаването на извършителя.

1. Граждански ищец

За да станете граждански ищец, трябва да подадете декларация. Декларацията трябва да съдържа конкретно количествено определение на предявения иск за обезщетение на загубите, претърпени вследствие на престъплението, или за причинените вреди. Декларацията трябва да бъде подадена до полицията или до прокурора в хода на разследването. Тя може да бъде подадена писмено или устно. В хода на процеса декларацията трябва да бъде представена, преди да бъдат събрани всички доказателства. Това е и последният момент, когато искът може да бъде представен количествено.

Като граждански ищец освен с правата, които се предоставят на жертва, ще разполагате и със следните права:

  • правото да поискате събиране на доказателства, които могат да послужат за осъждане на извършителя или за обосноваване на иска за обезщетение; правото да бъдете призован по време на процеса; правото да обжалвате решението на съда за приключване на делото; правото да подадете жалба въз основа на Вашите граждански искове.

2. Частен тъжител

За да станете частен тъжител, трябва да сте или да станете граждански ищец и да обявите наказателно преследване от частен характер. Ако извършителят е малолетно или непълнолетно дете, наказателното преследване от частен характер се изключва.

Можете да станете частен тъжител, като подадете декларация. Ако в хода на процеса прокурорът откаже да повдигне обвинения, трябва да изпратите тази декларация незабавно, в случай че сте били надлежно призован. Ако не сте се явили, когато сте били призован, или не обявите наказателно преследване от частен характер, извършителят ще бъде оправдан.

Ако прокурорът откаже да повдигне обвинението извън съдебното заседание или ако не сте били надлежно призован като граждански ищец, съдът трябва да ви информира за това развитие. В този случай ще имате едномесечен срок, за да обявите наказателно преследване от частен характер.

Ако Вие поддържате обвинението вместо прокурора, последният по всяко време може да има достъп до информацията относно съдебното производство и може да реши отново да поеме наказателното преследване. В този случай ще продължите да участвате в процеса като частен обвинител.

3. Частен обвинител:

Някои престъпления с по-ниска степен на обществена опасност не подлежат на наказателно преследване от прокурора, а от самата жертва. Ако сте жертва на такова престъпление, наказателното производство ще започне само ако повдигнете пред съда обвинения от частен характер. Тога ще придобиете статут на частен обвинител. В този случай няма да има фаза на разследване и в качеството си на частен обвинител ще трябва да докажете всички факти, които са от съществено значение за осъждането и за покриването на разходите, в случай че предполагаемият извършител получи оправдателна присъда.

4. Услуги за подпомагане на жертвите на престъпления

Ако сте били подложени на насилие или опасна заплаха вследствие на умишлено престъпно деяние или е била накърнена сексуалната Ви неприкосновеност, имате право на услуги за подпомагане на жертвите на престъпления. Помощ ще Ви бъде предоставена и ако сте близък роднина на лице, което може да е починало в резултат на престъплението, или ако сте роднина, който е станал свидетел на престъплението. Услугите за подпомагане на жертвите на престъпления винаги трябва да се предоставят безплатно и без да е необходимо да се подава молба от жертви, чиято сексуална неприкосновеност е била накърнена и които са на възраст под 14 години.

Услугите за подпомагане на жертвите на престъпления обхващат психосоциална помощ, която включва придружаването Ви до полицейския участък и до съда за провеждането на разпит и подготовката Ви за процеса.

Услугите за подпомагане на жертвите на престъпления се предоставят от специални организации за подкрепа на жертвите на престъпления (като центрове за защита на деца, консултативни центрове или центрове за интервенция). Техният персонал е съставен от социални работници, психолози или подобни на тях специалисти с допълнително — задължително — правно обучение в областта на наказателното производство.

Услугите за подпомагане на жертвите на престъпления включват също правна подкрепа, включително правна помощ и представителство пред съда и органите. Тези услуги се предоставят от адвокати в сътрудничество с организациите за подкрепа на жертвите на престъпленията.

Услугите за подпомагане на жертвите на престъпления се финансират от Федералното министерство на правосъдието.

Последна актуализация: 03/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт