Tilltalade (brottmål)

Kan jag överklaga?

Du kan överklaga domen vid rättegången och du kan också överklaga påföljden. Du kan överklaga genom att lämna in en ansökan om överklagande till Court of Criminal Appeal. Om det gäller en dom från Court of Magistrates måste du göra detta inom åtta arbetsdagar. Gäller det ett juryutslag och därpå utdömd påföljd från Criminal Court måste du lämna in ditt överklagande inom femton arbetsdagar från datum för domen.

I båda fallen kan du överklaga såväl avgörandet i skuldfrågan som påföljden.

Vad händer om jag överklagar?

Om du döms till fängelse av Court of Magistrates kommer ditt överklagande att medföra att domens verkställighet skjuts upp tills överklagandet har behandlats.

Om du döms till fängelse av Criminal Court efter att befunnits skyldig sänds du omedelbart i fängelse och verkställandet av domen skjuts inte upp för att du lämnar in ett överklagande. I så fall kan du begära borgen i väntan på resultatet av överklagandet men som regel brukar det inte beviljas.

Det finns ingen bestämd regel om när ditt överklagande kommer att behandlas men vanligtvis tar det flera månader.

Som regel kan du inte lägga fram nya bevis under överklagandet. Det finns några få undantag, som att du inte kände till beviset eller att det är fråga om bevisning som inte var tillåten när rättegången inleddes.

Vad händer vid förhandlingen om överklagandet?

Om du överklagar en dom från Court of Magistrates och om vittnesmålen inte har nedtecknats, kommer vittnena att höras igen och då får din advokat och åklagaren göra muntliga inlägg för och emot överklagandet.

Om vittnesmålen har nedtecknats kommer muntliga inlägg att göras. När det gäller ett överklagande av en dom från Criminal Court får din advokat göra muntliga inlägg till stöd för ditt överklagande och åklagaren får då bemöta dem.

I slutet av rättegången frisläpps eller döms du för det som du har anklagats för. Du kan också bli delvis frikänd/dömd.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om överklagandet bifalls ändras eller upphävs domen beroende på vad du har begärt i ditt överklagande.

Om överklagandet inte bifalls bekräftar domstolen domen. Om fängelsedomen har avgivits av Court of Magistrates sätts du i fängelse omedelbart.

Du har inte rätt att överklaga en dom från Court of Criminal Appeal till någon annan domstol. Om det första beslutet var felaktigt har du rätt till ersättning.

Om överklagandet bifalls och domen upphävs sparas inga domar i ditt register.

Om inget överklagande görs inom tidsfristen är en dom slutgiltig med ett domslut från Court of Magistrates eller Criminal Court. Om den överklagas är domen slutgiltig efter beslut från Court of Criminal Appeal.

Jag är från en annan medlemsstat. Kan jag sändas tillbaka dit efter rättegången?

Om du är från en annan medlemsstat kommer domstolen inte att besluta att du ska sändas tillbaka till ditt land. Du kan dock ansöka hos regeringen om att få tillbringa straffet i fängelse i ditt hemland.

Ansökan kan också lämnas av regeringen i ditt hemland på dess eget initiativ eller som stöd för din ansökan. Beslutet måste fattas av båda regeringarna.

Överföringen sker inte automatiskt och måste inledas med en ansökan från dig eller/och från din regering.

Beslutet att skicka tillbaka dig till ditt land är inte ett domstolsbeslut utan ska fattas av din regering och regeringen i den medlemsstat som har funnit dig skyldig till ett brott. Därför kan ett sådant beslut inte överklagas.

Information om åtalspunkter/dom

Alla domar mot dig kommer att synas ditt belastningsregister. I vissa fall, t.ex. om du var under 18 år då brottet begicks, förs domen inte in i belastningsregistret.

Informationen finns hos polischefen hos polisens huvudkontor.

Ditt brottsregister kommer att finnas hos polismyndigheten (Commissioner of Police) utan tidsbegränsning. Domar förs dock inte längre in i ditt belastningsregister efter en viss tid mellan sex månader och tio år beroende på hur långt ditt straff var. Det finns vissa domar, till exempel drogrelaterade, som alltid förs in i belastningsregistret oavsett hur lång tid som har gått.

Det krävs inget samtycke från dig för att få upprätta ett brottsregister hos polischefen. Du kan inte motsätta dig att denna information registreras eftersom det är tillåtet enligt lag.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats