Tilltalade (brottmål)

Malta

Smärre trafikbrott (infringements eller scheduled offences) hanteras administrativt inför en nämndledamot med ansvar för rättsliga frågor (Commissioner for Justice).

Innehåll inlagt av
Malta

Hur hanteras smärre trafikbrott?

Överträdelser som fortkörning och felparkeringar hanteras på samma sätt som smärre brott hanteras inför Court of Magistrates.

Brotten hanteras av en Commissioner of Justice (nämndledamot).

Du får en stämning att infinna dig hos en nämndledamot. Stämningen innehåller en kort sammanfattning av vad du anses ha gjort dig skyldig till och en varning att om du inte inställer dig, anses du ha erkänt dig skyldig till anklagelsen. I stämningen anges också vilken påföljd som kan bli aktuell om du befinns vara skyldig till överträdelsen.

Upp till tre dagar före förhandlingen kan du reglera saken genom att betala böterna. I så fall behöver du inte infinna dig hos nämndemannen. Om du väljer att bestrida anklagelsen blir det en tvistefråga. Åklagaren lägger fram sin sak och du lägger fram din. Nämndemannen avgör sedan om du har begått den förseelse som anges i stämningen.

Om nämndemannen anser att du har begått överträdelsen förklarar han dig skyldig och dömer dig att betala böter på högst ett tusen ett hundra sextiofyra euro och sextionio cent (€ 1 164,69). Lägsta möjliga böter är tjugotre euro och tjugonio cent (€ 23,29). Om lagen så föreskriver kan nämndemannen också beordra att föremål som använts då överträdelsen begicks ska beslagtas eller/och att ditt körkort ska återkallas eller dras in.

Förfarandet vid scheduled offences kan användas mot medborgare från en annan medlemsstat, förutsatt att stämning utfärdas. Om du stäms och inte infinner dig kan du bedömas ha erkänt anklagelsen. Alternativt kan du ge skriftlig fullmakt till en nära släkting eller en advokat att företräda dig.

Om du känner dig förfördelad av nämndemannens beslut kan du, inom trettio dagar efter beslutet, ansöka hos Court of Magistrates om att beslutet ska upphävas eller ändras.

Kommer dessa brott att synas i mitt brottsregister?

De här förseelserna kommer inte att synas i ditt belastnings- eller straffregister.

Senaste uppdatering: 20/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats