Defendants (criminal proceedings)

Italien

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Innehåll inlagt av
Italien

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 25/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Juridisk rådgivning

Att få oberoende juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om under vilka förhållanden som du har rätt att företrädas av en advokat. Det står också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Att hitta en advokat

Om du har gripits eller satts i förvar eller anhållits kan du anlita ett eget privat ombud omedelbart och träffa honom eller henne direkt efter att du gripits, satts i förvar eller anhållits.

Om du beviljats borgen kan du utse ett privat ombud och tala med honom eller henne när som helst.

Via följande länkar kan du hittat en advokat:

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella advokatsamfundet

Flerspråkig straffrätt

Länken öppnas i ett nytt fönsterItaliens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Om du inte själv utser ett ombud kan de rättsliga myndigheterna förordna ett åt dig från ett särskilt register.

Att betala för en advokat

Normalt förväntas du betala för den advokat som bistår dig, oavsett om du har valt honom/henne själv eller han/hon har förordnats av domstolen.

Kan jag få kostnadsfria advokattjänster?

Du kan ansöka om rättshjälp som betalas av staten om din beskattningsbara inkomst inte överstiger 10 628,16 euro. Om du lever tillsammans med en make eller andra släktingar beräknas den beskattningsbara inkomsten genom att alla familjemedlemmars inkomster slås samman. Då höjs inkomstgränsen med ytterligare 1 032,91 euro och beräknas för var och en av familjemedlemmarna som lever tillsammans med den berörda parten.

Finns det omständigheter när rättshjälp är uteslutet?

Rättshjälp kan inte beviljas

 • för brottmålsprocesser som gäller skatteflykt,
 • om den sökande bistås av mer än ett ombud,
 • för den som fällts slutgiltigt för brott som består av kontakter med maffian, tobakssmuggling och narkotikahandel.

Hur får jag rättshjälp?

Du måste ansöka hos den domare där fallet ligger för avgörande.

Du måste fylla i och underteckna ansökan och du måste lämna följande information:

 • Begäran om beviljande av rättshjälp.
 • Förnamn, efternamn, födelseort och födelsedatum och skattekod, även för alla familjemedlemmar.
 • Intyg om din inkomst för året före ansökan (skriftliga redovisningar).
 • Ett åtagande om att du ska informera om alla relevanta förändringar av inkomst för att beviljas förmåner.

Du kan antingen lämna din ansökan personligen tillsammans med en kopia av en giltig id-handling eller lämna den via ditt ombud som ska bestyrka din namnteckning. Du kan även sända den med rekommenderat brev med mottagningsbevis tillsammans med en kopia på din id-handling.

Om du satts i förvar kan du lämna din ansökan från fängelset.

Om du satts i husarrest eller förvar kan du lämna din ansökan till en tjänsteman inom kriminalpolisen.

Om du är utländsk medborgare från ett land utanför EU måste du bifoga ett intyg till din ansökan från behörigt konsulat om din inkomst utomlands och intyga att det du angivit i ansökan är sant.

Om detta inte är möjligt kan intyget ersättas av ett intyg där du själv intygar detta. Om du är utländsk medborgare och fängslas av säkerhetsskäl eller om du är gripen eller har satts i husarrest kan intyget från ditt konsulat lämnas inom tjugo dagar från det att din ansökan lämnats in, antingen av ditt ombud eller en släkting. Den kan också ersättas av en skriftlig förklaring.

Vad händer om jag beviljas rättshjälp?

Om domaren bifaller din begäran kan du välja ett privat ombud bland de advokater som finns listade i särskilda register hos advokatsamfunden. Du kan kontrollera dessa register hos respektive advokatsamfund.

Kostnaderna för rättshjälp och alla kostnader i anslutning till förfarandet, inklusive tolktjänster, betalas av staten.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFrivilliga advokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterInrikesministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterItaliens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterTrivenetos advokatsamfund

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

2 - Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

Vad är en utredning?

En utredning är en rad åtgärder som allmänna åklagaren och kriminalpolisen utför direkt efter en anmälan om överträdelse. Anmälan om överträdelse erhålls direkt antingen av allmänna åklagaren, kriminalpolisen eller genom att en kärande eller någon annan vidtar en åtgärd.

Vad är avsikten med en brottsutredning?

Avsikten med förundersökningen är att säkerställa huruvida ett brott/en överträdelse faktiskt har skett, att hitta den skyldiga och samla in bevis för att gå vidare med utredningen och förhandlingarna.

Vem genomför utredningarna?

Allmänna åklagaren, kriminalpolisen och kärandens ombud genomför utredningen. Förundersökningsdomaren ser till att processregler och parternas rättigheter respekteras.

Vilka är de huvudsakliga stegen i en förundersökning?

Insamling av bevis

Allmänna åklagaren och kriminalpolisen kan organisera och genomföra husrannsakan, kontroller, beslag av föremål och handlingar, förhör av vittnen, telefonavlyssning, elektronisk övervakning och inspektion av lokaler. Syftet med dessa åtgärder är att leta efter och erhålla bevis. Svarandens ombud kan genomföra husrannsakan för att leta efter bevis som gynnar honom/henne.

Förhör

Kriminalpolisen eller allmänna åklagaren kan ta in en misstänkt person för förhör. Syftet med förhöret är att ta reda på om personen ifråga är inblandad i ett brott/en överträdelse.

Gripande, förvar, anhållan och Europeiska arresteringsordern

Polisen kan gripa en person om han eller hon tas på bar gärning när han/hon begår ett brott/en överträdelse, eller gripa personen efter att brottet har begåtts, om det finns en risk för att personen kan fly. Syftet med gripandet är att undvika att fler brott begås och att sätta personen i förvar. Syftet är också att se till att den misstänkta inte flyr.

Förundersökningsdomaren kan besluta att den misstänkta ska sättas i fängsligt förvar för att förhindra att fler brott begås, göra det möjligt att skaffa fram nödvändiga bevis och förhindra att den misstänkta flyr.

Avslutningsvis kan polisen gripa en person för att verkställa en europeisk arresteringsorder. Syftet är då att sätta personen i förvar i den stat som begär det.

Avslutande av förundersökning och förberedande domstolsförhandling

När förundersökningen har avslutats inleder allmänna åklagaren åtalet under förutsättning att han/hon inte har begärt att målet ska avvisas.

Vid de allvarligaste brotten sker en förberedande domstolsförhandling inför domaren innan rättegången inleds. Denna förhandling ska fungera som ett filter för att bedöma grunderna till anklagelserna och undvika meningslösa rättegångar. Svaranden kan välja att dömas genom ett alternativt förfarande för att undvika rättegång och, vid dom, genom en sänkning av fängelsestraffet.

Mina rättigheter under utredningen

Klicka på följande länkar för att ta reda på dina rättigheter under utredningens olika stadier.

Insamling av bevis (1)

Kan polisen genomföra inspektioner och husrannsakan i mitt hem, min bil eller mina företagslokaler?

Ja. Polisen kan genomföra inspektioner och husrannsakan antingen på eget initiativ eller på begäran av allmänna åklagaren för att söka efter och lägga fram bevis för brottet/överträdelsen.

Kan de kroppsvisitera mig?

Ja, men det måste finnas en order från allmänna åklagaren om kroppsvisitering. Polisen kan emellertid hejda och kroppsvisitera en person på eget initiativ.

Kan polisen ta handlingar och föremål som är mina eller som finns i mitt hem eller min företagslokal?

Ja. Polisen kan beslagta handlingar och föremål som kan betraktas som avgörande bevis och som är nödvändiga för att bevisa ett sakförhållande, antingen på eget initiativ eller med hjälp av en order från allmänna åklagaren.

Vilka är mina rättigheter vid inspektion, visitering och beslag?

Om du utsätts för kroppsvisitering kan du bistås av en trovärdig person under förutsättning att han/hon är omedelbart tillgänglig. Vid kroppsvisiteringen ska din värdighet respekteras.

Vid inspektion eller beslag med hjälp av en order måste polisen överlämna en kopia av ordern till dig. Om du inte är närvarande då måste polisen lämna den till någon som är närvarande vid tillfället. Du har rätt att bistås av en advokat men polisen behöver inte kalla advokaten i förväg.

Har jag rätt att protestera mot beslag?

Ja, du kan lämna in en begäran om översyn inom tio dagar efter ordern om beslag/konfiskation. Beslutet fattas av behörig domstol.

Kommer jag att uppmanas lämna DNA-prover (hår, saliv, kroppsvätskor)?

Ja. Om du misstänks för ett brott kan polisen kräva DNA-prover och fingeravtryck för att identifiera dig. Om du inte ger ditt medgivande kan polisen ändå efter muntligt tillstånd från allmänna åklagaren ta fingeravtryck eller prover.

Du kan uppmanas att lämna fingeravtryck och DNA-prover som bevis men endast om du misstänks för allvarliga brott och det krävs en order från domaren eller, i brådskande fall, en order från allmänna åklagaren och sedan en bekräftelse från domaren.

Kan jag kräva att få utföra utredningar för att försvara mig?

Ditt ombud har rätt att genomföra utredningar för din räkning för att försvara dig, även med hjälp av en privatdetektiv.

Han eller hon kan också använda uttalanden från vittnen, inspektera platser, utnyttja experter och begära ut handlingar från statsförvaltningen.

Uttalanden från vittnen och handlingar kan av din rådgivare lämnas till förundersökningsdomaren, till allmänna åklagaren och till ”Tribunale del Riesame” [en specialdomstol vars uppgift är att på svarandens begäran se över order som kräver tvångsåtgärder, exempelvis husarrest eller deportation].

Dessa kommer att beaktas när domstolen fattar sitt beslut.

Förhör (2)

Varför kan jag utsättas för förhör?

Om du misstänks för delaktighet i ett brott kan du kallas till förhör för att kontrollera anklagelserna/beskyllningarna.

Du kan också begära att förhöras för att klargöra din ståndpunkt.

Om du är gripen eller anhållen, klicka här.

Får jag veta vad jag är anklagad för före förhöret?

Ja. Uppgifter om vad du anklagas för finns i kallelsen till förhöret. Innan förhöret inleds får du veta vad du anklagas för och vilka bevis som finns mot dig.

Måste jag besvara frågorna?

Nej. Innan förhöret inleds måste polisen och allmänna åklagaren berätta att du inte är skyldig att besvara frågorna. Du måste emellertid besvara de frågor som gäller dina personuppgifter och tidigare fällande domar.

Vad händer om jag inte förstår det lokala språket?

Du har rätt till kostnadsfri tolkhjälp. Tolken översätter frågorna och dina svar.

Kan jag få en advokat?

När du kallas till förhör kommer du att få veta att du har rätt att få hjälp av en advokat. Om du inte har någon advokat kommer domstolen att förordna en åt dig. För information om hur du får tillgång till en advokats tjänster se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 1.

Under hela den tid du förhörs måste du bistås av en advokat som du antingen valt själv eller som domstolen har förordnat.

Direkt efter att brottet har begåtts kan polisen ställa några frågor till dig även om ditt ombud inte är närvarande, men du är inte skyldig att besvara frågorna. Om du svarar kan det du säger användas som bevis för att fortsätta utredningen.

Gripande, förvar, anhållan och Europeiska arresteringsordern (3)

Varför kan jag gripas?

Polisen kan gripa dig om du tas på bar gärning, dvs. när du faktiskt begår brottet eller om de jagar dig direkt efter brottet.

Polisen kan också hålla kvar dig för att du tagits på bar gärning när du misstänks ha begått ett brott och om det finns en verklig risk för att du ska fly.

En förundersökningsdomare kan kräva att du ska hållas i fängsligt förvar om det finns allvarliga bevis för att du kan vara skyldig till ett brott och det finns risk för att du på något sätt kan ingripa i eller försvåra rättvisans gång eller riskerar att begå andra brott eller är på väg att fly.

Får jag möjlighet att tala med en advokat?

Ja. Direkt efter gripandet, kvarhållande eller efter att en order om förvar har utfärdats i fängelset måste polisen informera dig om att du kan utse en advokat. Polisen måste ringa din advokat omedelbart eller, om du inte har någon, den advokat som domstolen har förordnat. För information om hur du får tillgång till en advokats tjänster se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 1.

Du har rätt att omedelbart få tala med din advokat.

Om det föreligger exceptionella skäl till att du ska hållas i förvar kan de rättsliga myndigheterna skjuta upp ditt samtal med ditt ombud i högst 48 timmar vid anhållan eller kvarhållande och i 5 dagar vid förvar.

Får jag kontakta en familjemedlem?

Ja. Polisen kontaktar dina släktingar om du ger dem tillstånd att göra det.

Kommer jag att bli förhörd? Ska jag lämna någon information?

Om du arresteras eller hålls kvar kan polisen förhöra dig i din advokats närvaro men du är inte tvungen att besvara frågorna.

Du får veta vilka anklagelser och bevis som finns emot dig.

Vid häktningsförhandlingen kan du förhöras av domaren men är inte skyldig att svara. Du kan också begära att bli förhörd.

Vid fängelseförvar måste domaren förhöra dig inom 5 dagar efter att förvaret inletts. Ditt ombud och en tolk måste vara närvarande men du är inte skyldig att svara.

För ytterligare information se Förhör (2).

Vad händer om jag inte förstår språket?

Du har rätt till kostnadsfri tolkhjälp. Tolken översätter frågorna och dina svar.

Hur länge kan jag hållas i polisförvar?

Efter att du arresterats eller kvarhållits kan du hållas på polisstationen upp till 24 timmar. Inom denna tidsperiod måste polisen sätta dig i fängelse. En förhandling för att bekräfta arresteringen eller kvarhållandet äger rum inför domaren inom 48 timmar från arresteringen. När förhandlingen är avslutat kan domaren antingen begära att du frisläpps omedelbart eller besluta om en personlig förvarsåtgärd.

Kan jag överklaga en order som tvingar mig till förvar?

Ja. Inom 10 dagar från verkställandet av ordern kan du begära att behörig kollegial domstol ska se över ordern. En förhandling genomförs där du har rätt att delta och du kan begära att bli förhörd. Du kan överklaga domstolens beslut till högsta domstolen inom 10 dagar från det att beslutet fattats.

Vad händer om jag arresteras enligt en europeisk arresteringsorder?

Om en medlemsstat har begärt en europeisk arresteringsorder kan du arresteras i en annan medlemsstat och överlämnas till den stat som begärt ordern efter en förhandling i appellationsdomstolen.

Du kan arresteras av polisen på deras eget initiativ eller efter en order om förvar som utfärdats av appellationsdomstolen.

Du har rätt att utse en advokat. Om du inte har någon kommer domstolen att förordna en åt dig. Ditt ombud och din ambassad ska kontaktas omedelbart.

Inom 48 timmar efter att du arresterats av polisen eller 5 dagar från verkställandet av ordern om förvar ska en domare höra dig i närvaro av ett ombud och en tolk.

En förhandling i appellationsdomstolen äger rum inom 20 dagar efter din arrestering. Efter förhandlingen kommer ett beslut att fattas om huruvida du ska överlämnas eller ej. Du kan överklaga ett sådant beslut till högsta domstolen.

Avslutande av förundersökning och förberedande förhandling (4)

Vad händer när förundersökningen har avslutats?

Om inte allmänna åklagaren begär att målet ska avvisas kommer han eller hon att meddela dig att förundersökningen är avslutad. Du får veta om brottet faller under fredsdomarens jurisdiktion.

Du kan läsa protokollen från förundersökningen och få kännedom om bevisen mot dig. Du kan lämna in grunder och bevis för ditt försvar och du kan begära att bli förhörd på nytt.

Efter meddelandet om att förundersökningen är avslutad kommer allmänna åklagaren att inleda åtalet, om han eller hon inte begär att målet ska avvisas. Vid mindre brott kommer allmänna åklagaren att kalla dig direkt till rättegången. Annars lämnar han eller hon en begäran om rättegång till förundersökningsdomaren.

Vad är en förberedande domstolsförhandling?

Syftet med den förberedande domstolsförhandlingen är att kontrollera anklagelserna mot dig.

Den genomförs bakom stängda dörrar med allmänna åklagaren och ditt ombud och om du vill kan du delta och höras. Domaren kan höra vittnen och skaffa fram handlingar. I slutet av förhandlingen kan domaren antingen avvisa målet eller överlämna det till rättegång vid domstolen eller jurydomstolen.

Har jag rätt till en advokat?

Ja det är obligatoriskt att bistås av en advokat.

För ytterligare information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 1.

Vad händer om jag inte förstår språket?

Kravet att du ska kallas till rättegång samt anklagelserna måste översättas till ditt eget språk. Om du är närvarande vid förhandlingen får du en tolk.

Måste jag närvara?

Nej, du kan välja att inte närvara.

Kan jag förhindra att ärendet går till rättegång?

Ja. Du kan be domaren vid den förberedande förhandlingen att få bli dömd genom en förenklad rättegång. Förhandlingarna genomförs bakom stängda dörrar och beslutet fattas på grundval av skriftliga bevis. Om du skulle dömas sänks straffet med en tredjedel.

Du kan också undvika att ärendet går till rättegång genom att komma överens om ett sänkt straff med allmänna åklagaren (förhandling mellan åklagare och advokat).

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

3 – Mina rättigheter under rättegången

Var kommer rättegången att hållas?

Rättegången kommer att hållas inför den domare som är behörig för såväl jurisdiktionen som ämnet.

Vid smärre brott är fredsdomaren och domstolen med en ensam domare behörig. Allvarligare brott hanteras av den kollegiala domstolen. För brott som betraktas som allvarliga sociala hot (mord och terrorism) är jurydomstolen behörig domstol.

Rättegången måste vara offentlig annars betraktas den som ogiltig.

Domaren kan besluta att rättegången eller delar av den ska hållas bakom stängda dörrar av särskilda skäl. Du kan begära att ett vittne hörs bakom stängda dörrar om en offentlig förhandling skulle skada din integritet när det gäller fakta som inte är förbundna med förfarandet.

Beslutet fattas av samma domare som sköter rättegången. Vid rättegångar inför jurydomstol fattas beslutet tillsammans med en jury.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Åtalspunkterna mot dig kan ändras under rättegången.

Allmänna åklagaren kan hitta nya åtalspunkter mot dig om brottet visar sig skilja sig från det som beskrivs i åtalet, eller om liknande brott/överträdelser eller försvårande omständighet uppstår.

Du kan be om viss tid för att förbereda ditt försvar.

Vad händer om jag erkänner mig skyldig?

Att erkänna sig skyldig ingår inte i det italienska rättssystemet.

Om du inte vill gå igenom rättegången och vill ha ett sänkt straff måste du be allmänna åklagaren om en överenskommelse om straffet (förhandling mellan åklagare och advokat). Du måste lämna din begäran vid den förberedande domstolsförhandlingen eller, om ingen förberedande förhandling genomförs, direkt i början av rättegången.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du behöver inte vara närvarande i domstolen.

Din närvaro kan emellertid krävas för vissa särskilda handlingar, exempelvis för att identifieras av ett vittne.

Om du inte självmant kommer dit kan domaren kräva att du är närvarande vid rättegången.

Om du vill närvara men har ett allvarligt förhinder (sjukdom) kan ditt ombud begära att förhandlingen skjuts upp.

Du kan också delta i endast vissa förhandlingar. Om du underlåter att närvara, om det så bara är en gång, kommer domstolen att döma dig till försummad inställelse.

Om du inte förstår språket är du skyldig att använda tolk.

Att bistås av en advokat är obligatoriskt och han eller hon måste vara närvarande vid rättegången.

Du har rätt till ett personligt ombud. Om du inte har möjlighet att betala honom eller henne kan du ansöka om rättshjälp (försvaret betalas av staten).

Om du inte utser en personlig advokat kommer domstolen att förordna en till dig.

För ytterligare information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 1. Du kan när som helst byta ombud. För att byta det ombud som domstolen förordnat för dig behöver du en order från domaren som anger skälen till detta.

Du har rätt att avstå från att tala under hela rättegången.

Om antingen allmänna åklagaren eller någon av parterna kräver att du ska förhöras kan du antingen gå med på det eller vägra.

Du har rätt att göra uttalanden när som helst under rättegången.

Du har rätt att bli förhörd.

Om du inte säger sanningen kommer du inte att straffas, men domaren kan väga in detta mot dig.

Om du klandrar eller anklagar andra personer måste du vara säker på att ditt uttalande är sant. Om du ljuger kan du anklagas för förtal.

Vilka rättigheter har jag när det gäller bevisen mot mig?

I början av rättegången kommer allmänna åklagaren, ditt ombud eller någon annan att be domaren om tillstånd för bevis.

Ditt ombud kan avvisa bevis som andra parter krävt.

Ditt ombud kan begära att få vittnen och experter hörda och be om handlingar. Det är bevis som din rådgivare kan ha erhållit genom utredningar för ditt försvar. För ytterligare information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 2. Vittnen och experter hörs under parternas korsförhör.

Ditt ombud kan ställa frågor både till åklagarens och dina vittnen.

Ditt ombud kan avvisa alla förklaringar som vittnen tidigare lämnat. Om uttalanden som gjorts tidigare skiljer sig från dem som görs i domstolen beaktar domaren detta för att fastställa om vittnena är tillförlitliga eller ej.

Kommer information om mig ur belastningsregistret att tas i beaktande?

Domaren kan beakta alla tidigare fällande domar du har.

Du kan anklagas för att vara vaneförbrytare. Om du döms höjs i så fall straffet.

Tidigare fällande domar i andra medlemsstater kan beaktas om de erkänns av den italienska regeringen.

Vad händer efter att rättegången avslutats?

När rättegången har avslutats gör allmänna åklagaren, ditt ombud och eventuella övriga parter sina slutframställningar och lägger fram sina krav.

Domaren avkunnar domen och läser omedelbart upp åtalspunkterna.

Straffet kan antingen vara frigivning eller fällande dom.

Vid fällande dom kan straffet antingen bestå av böter eller fängelse eller båda.

Domaren kan också bevilja villkorlig dom.

En fängelsedom utan villkorlig dom blir verkställig först när domen är slutgiltig.

Om domaren anser det nödvändigt kan han medge eller begära fängelseförvar eller husarrest. För ytterligare information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 2.

Vid rättegång inför fredsdomaren kan följande straff utmätas: böter, husarrest eller samhällstjänst

Villkorlig dom förekommer inte.

Fredsdomaren kan ersätta straffet med deportation.

Vilken är offrets roll under rättegången?

Offret för en överträdelse/ett brott kan delta i rättegångsförfarandet med biträde av en advokat.

Ombudet deltar i rättegången, kan begära bevis och förhöra vittnen och experter.

Om du fälls kan du dömas att betala skadestånd till den kränkta parten och domaren kan besluta att skadeståndet ska betalas omedelbart.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om Italiens lagstiftning

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om straffrätten

Länken öppnas i ett nytt fönsterItaliens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Länken öppnas i ett nytt fönsterMänskliga rättigheter

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

4 - Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Kan jag överklaga?

Du och ditt ombud kan överklaga ett straff som inte är böter.

Överklagandet måste lämnas till den domare som dömde dig inom en viss tid: mellan 15 och 45 dagar från domen eller registrering av domen.

I överklagandet måste du ange skälen till överklagandet och vilka punkter i domen som du överklagar.

Rättegången äger rum vid appellationsdomstolen eller “Corte d’Assise d’Appello”

Vad händer om jag överklagar?

Om du överklagar straffet kommer det inte att verkställas förrän beslutet är slutligt.

Att du har överklagat betyder inte att du släpps ur fängelset om du är fängslad när du överklagar. Appellationsdomstolen kommer att höra ditt överklagande inom kort om du är satt i förvar. I alla andra fall avgör domstolens arbetsbörda handläggningstiden.

Appellationsdomstolen beslutar på grundval av befintliga bevis.

Domstolen kan endast i undantagsfall besluta om en ny rättegång. Den kan besluta att använda sig av befintliga bevis endast om den anser det avgörande för beslutet. Du kan begära att oväntade eller bevis som kommit fram efter domen i första instans ska övervägas vid överklagandet.

Om du inte var närvarande vid det första stadiet av rättegången och du kan bevisa att du inte hade möjlighet att vara det, eller du inte var medveten om att rättegången ägde rum, kan domstolen besluta att göra om rättegången.

Vad händer i förhandlingen om överklagandet?

Din advokat måste vara närvarande vid rättegången. Du kan delta men det är inte obligatoriskt.

Du har rätt till en tolk.

Om domstolen beslutar att göra om rättegången kommer den att överväga alla bevis.

Så snart parternas slutanföranden avslutats meddelar domstolen sin dom.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om domstolen bifaller överklagandet kan den upphäva eller ändra domen helt eller delvis.

Om domstolen inte bifaller överklagandet kommer den att bekräfta domen från den domstol som först handlade målet.

Om du frikänns från åtalspunkterna på överklagandestadiet finns de normalt inga bestämmelser som innebär att du har rätt till ersättning.

Kan jag överklaga domen från appellationsdomstolen?

Du kan överklaga beslutet genom att överklaga till högsta domstolen.

Överklagandet kan lämnas in av dig eller av ditt ombud under förutsättning att ombudet är registrerat i ”Albo dei patrocinanti in Cassazione” [ett särskilt register över advokater vid högsta domstolen].

Överklagandet måste lämnas till appellationsdomstolen inom en viss tid: mellan 15 och 45 dagar.

Mål om överklagande är restriktiva och tar endast upp rättsliga misstag.

Förhandlingarna kan ske bakom stängda dörrar eller vara offentliga.

Högsta domstolen beslutar på grundval av domstolens protokoll.

Domstolen kan antingen godkänna eller avvisa överklagandet, eller upphäva det överklagade straffet med eller utan överlämnande till domstol. Om rättegången ska göras om sänds målet tillbaka till den ursprungliga domaren.

Vad händer efter en slutgiltig dom?

Domen blir slutgiltig om du inte överklagar till appellationsdomstolen eller högsta domstolen inom den tid som föreskrivs i lagen, eller efter högsta domstolens beslut att avvisa överklagandet.

När domen är slutgiltig blir den verkställbar.

Den registreras då i belastningsregistret.

Om straffet består av böter måste du betala det belopp som krävs.

Om du döms till fängelsestraff som inte är villkorligt lägger allmänna åklagaren fram en verkställbar order.

Om du döms till tre års fängelse eller mindre kan allmänna åklagaren skjuta upp verkställigheten och meddela dig sitt beslut.

Du kan inom 30 dagar ansöka om en annan åtgärd än fängelse till ”Tribunale di Sorveglianza” [en slags nämnd för villkorlig frigivning]. Om domen omfattas av särskilda villkor kan du begära att övervakas av en socialarbetare, placeras i husarrest eller under övervakning av ett centrum för rehabilitering och förebyggande.

Om du inte lämnar in din begäran eller om din ansökan avvisas måste du börja avtjäna ditt straff.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Domaren kan använda säkerhetsåtgärden deportation om du har dömts till mer än två års fängelse.

Domaren kan ersätta fängelsestraffet med deportation åtföljt av förbud mot att återvända, om du har dömts eller om du efter förhandling mellan åklagare och advokat dömts till två års fängelse och det inte finns några bestämmelser som medger villkorlig dom. Deportationen sker omedelbart även om domen inte är slutgiltig. Behörig myndighet är “Questore” [provinschef för den statliga polisen].

Du kan också deporteras om du redan sitter i fängelse och måste avtjäna ett straff på mindre än två år. Ordern läggs fram av domaren vid “Tribunale di Sorveglianza”. Du kan överklaga beslutet inför “Tribunale di Sorveglianza”.

Kommer information om åtalspunkterna och/eller den fällande domen att anges i belastningsregistret?

Slutgiltiga domar registreras i belastningsregistret.

Uppgifterna raderas när du har fyllt 80 år eller efter din död.
De avlägsnas också om målet tas upp igen.

Domar från fredsdomaren stryks fem år efter den dag straffet utdömdes, vid böter, eller efter tio år för ett annat straff, och om inga ytterligare brott/överträdelser har begåtts inom den fastställda tidsperioden.

Du kan begära att domstolen rättar register och intyg från belastningsregistret. Om du är född utomlands är domstolen i Rom behörig.

Om jag döms kan jag ställas inför rätta igen för samma brott?

Om du dömdes av en italiensk domare är den fällande domen slutgiltig och du kan inte åtalas igen i Italien för samma brott.

Om du dömdes av en utländsk domare och brottet/överträdelsen skedde i Italien kan du åtalas på nytt i Italien.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om lagstiftning

Länken öppnas i ett nytt fönsterInrikesministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmänna frågor för utländska medborgare

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om straffrätten

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen statliga polisen

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

5 - Smärre trafikbrott

Hur hanteras smärre trafikbrott?

Vägtrafiklagstiftningen/vägtrafikreglerna innehåller två kategorier av lagöverträdelser: brott och administrativa överträdelser.

För exempelvis rattfylleri följer bedömning och straff samma regler som för ett brottmål.

För smärre brott (hastighetsöverträdelser eller parkeringsbrott) finns ett administrativt förfarande som förklaras på detta faktablad.

Vem hanterar dessa brott?

Vägpatrullen, den statliga polisen, ”Carabinieri”, ”Guardia di Finanza” [skattepolisen] och ”Polizia Municipale” [kommunala polisen] hanterar trafikbrott. I vissa fall kan även ”ausiliari del traffico” [volontärer inom vägtrafiken] bötfälla dig.

Hur ser förfarandet ut?

Om möjligt skrivs boten ut omedelbart och överlämnas till dig personligen.

Annars sänds en rapport till dig inom 150 dagar från det att brottslingen eller den person som är ansvarig för att betala böterna identifierats (oftast ägaren).

Vilka straff finns?

Vanligtvis får du böta.

Det kan även förekomma andra administrativa sanktioner, exempelvis kan du mista körkortet eller tvingas avstå från att köra under en fastställd tidsperiod.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Finns det några särskilda regler?

Om du kör en utlandsregistrerad bil kan du betala en reducerad bot omedelbart (minimistraffet) om det beviljas. I detta fall kan du inte överklaga.

En annan möjlighet är att du kan betala en ”cauzione” [en deposition] som motsvarar beloppet för ministraffet om bilen var registrerad i en av EU:s medlemsstater eller motsvarar hälften av det maximala straffbeloppet i övriga fall. Du kan överklaga även om du har betalat ”cauzione”.

Din bil beslagtas tillfälligt om du inte betalar ”cauzione”. Du måste då betala för förvaret av din bil och får inte använda den förrän du betalat ett av ovanstående belopp.

Om bilen inte beslagtas skickas anmälan om rapporten till personer som bor utomlands inom 360 dagar efter att rapporten skrivits.

Vad är en ”verbale” [rapport från trafikpolisen]?

En “verbale" är en offentlig rapport där fakta redovisas och straff fastställs.

Detta är avgörande bevis för de fakta som polisen rapporterat.

Du kan vägra att underteckna eller hämta den. Din vägran ska redovisas men förändrar inte rapportens betydelse.

Kan jag överklaga?

Personen vars namn står på rapporten kan överklaga oavsett om han eller hon är förövaren eller ägaren av fordonet.

Du kan överklaga till prefekten eller fredsdomaren.

Överklagande till prefekten måste lämnas personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis inom 60 dagar till prefektens kansli, på den plats där brottet begicks eller till den bedömande myndigheten.

Överklagande till fredsdomaren ska lämnas personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis inom 60 dagar från anmälan om händelsen till fredsdomarens kansli, på den plats där brottet ägde rum. Du måste närvara i domstolen antingen personligen eller via ditt ombud annars är förfarandet utan laga kraft.

Kommer dessa förseelser att finnas i belastningsregistret om mig?

Eftersom det rör sig om administrativa förseelser kommer de inte att tas upp i belastningsregistret.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.