Tilltalade (brottmål)

Var kommer rättegången att hållas?

Rättegången kommer att hållas inför den domare som är behörig för såväl jurisdiktionen som ämnet.

Vid smärre brott är fredsdomaren och domstolen med en ensam domare behörig. Allvarligare brott hanteras av den kollegiala domstolen. För brott som betraktas som allvarliga sociala hot (mord och terrorism) är jurydomstolen behörig domstol.

Rättegången måste vara offentlig annars betraktas den som ogiltig.

Domaren kan besluta att rättegången eller delar av den ska hållas bakom stängda dörrar av särskilda skäl. Du kan begära att ett vittne hörs bakom stängda dörrar om en offentlig förhandling skulle skada din integritet när det gäller fakta som inte är förbundna med förfarandet.

Beslutet fattas av samma domare som sköter rättegången. Vid rättegångar inför jurydomstol fattas beslutet tillsammans med en jury.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Åtalspunkterna mot dig kan ändras under rättegången.

Allmänna åklagaren kan hitta nya åtalspunkter mot dig om brottet visar sig skilja sig från det som beskrivs i åtalet, eller om liknande brott/överträdelser eller försvårande omständighet uppstår.

Du kan be om viss tid för att förbereda ditt försvar.

Vad händer om jag erkänner mig skyldig?

Att erkänna sig skyldig ingår inte i det italienska rättssystemet.

Om du inte vill gå igenom rättegången och vill ha ett sänkt straff måste du be allmänna åklagaren om en överenskommelse om straffet (förhandling mellan åklagare och advokat). Du måste lämna din begäran vid den förberedande domstolsförhandlingen eller, om ingen förberedande förhandling genomförs, direkt i början av rättegången.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du behöver inte vara närvarande i domstolen.

Din närvaro kan emellertid krävas för vissa särskilda handlingar, exempelvis för att identifieras av ett vittne.

Om du inte självmant kommer dit kan domaren kräva att du är närvarande vid rättegången.

Om du vill närvara men har ett allvarligt förhinder (sjukdom) kan ditt ombud begära att förhandlingen skjuts upp.

Du kan också delta i endast vissa förhandlingar. Om du underlåter att närvara, om det så bara är en gång, kommer domstolen att döma dig till försummad inställelse.

Om du inte förstår språket är du skyldig att använda tolk.

Att bistås av en advokat är obligatoriskt och han eller hon måste vara närvarande vid rättegången.

Du har rätt till ett personligt ombud. Om du inte har möjlighet att betala honom eller henne kan du ansöka om rättshjälp (försvaret betalas av staten).

Om du inte utser en personlig advokat kommer domstolen att förordna en till dig.

För ytterligare information, se Faktablad 1. Du kan när som helst byta ombud. För att byta det ombud som domstolen förordnat för dig behöver du en order från domaren som anger skälen till detta.

Du har rätt att avstå från att tala under hela rättegången.

Om antingen allmänna åklagaren eller någon av parterna kräver att du ska förhöras kan du antingen gå med på det eller vägra.

Du har rätt att göra uttalanden när som helst under rättegången.

Du har rätt att bli förhörd.

Om du inte säger sanningen kommer du inte att straffas, men domaren kan väga in detta mot dig.

Om du klandrar eller anklagar andra personer måste du vara säker på att ditt uttalande är sant. Om du ljuger kan du anklagas för förtal.

Vilka rättigheter har jag när det gäller bevisen mot mig?

I början av rättegången kommer allmänna åklagaren, ditt ombud eller någon annan att be domaren om tillstånd för bevis.

Ditt ombud kan avvisa bevis som andra parter krävt.

Ditt ombud kan begära att få vittnen och experter hörda och be om handlingar. Det är bevis som din rådgivare kan ha erhållit genom utredningar för ditt försvar. För ytterligare information, se Faktablad 2. Vittnen och experter hörs under parternas korsförhör.

Ditt ombud kan ställa frågor både till åklagarens och dina vittnen.

Ditt ombud kan avvisa alla förklaringar som vittnen tidigare lämnat. Om uttalanden som gjorts tidigare skiljer sig från dem som görs i domstolen beaktar domaren detta för att fastställa om vittnena är tillförlitliga eller ej.

Kommer information om mig ur belastningsregistret att tas i beaktande?

Domaren kan beakta alla tidigare fällande domar du har.

Du kan anklagas för att vara vaneförbrytare. Om du döms höjs i så fall straffet.

Tidigare fällande domar i andra medlemsstater kan beaktas om de erkänns av den italienska regeringen.

Vad händer efter att rättegången avslutats?

När rättegången har avslutats gör allmänna åklagaren, ditt ombud och eventuella övriga parter sina slutframställningar och lägger fram sina krav.

Domaren avkunnar domen och läser omedelbart upp åtalspunkterna.

Straffet kan antingen vara frigivning eller fällande dom.

Vid fällande dom kan straffet antingen bestå av böter eller fängelse eller båda.

Domaren kan också bevilja villkorlig dom.

En fängelsedom utan villkorlig dom blir verkställig först när domen är slutgiltig.

Om domaren anser det nödvändigt kan han medge eller begära fängelseförvar eller husarrest. För ytterligare information, se Faktablad 2.

Vid rättegång inför fredsdomaren kan följande straff utmätas: böter, husarrest eller samhällstjänst

Villkorlig dom förekommer inte.

Fredsdomaren kan ersätta straffet med deportation.

Vilken är offrets roll under rättegången?

Offret för en överträdelse/ett brott kan delta i rättegångsförfarandet med biträde av en advokat.

Ombudet deltar i rättegången, kan begära bevis och förhöra vittnen och experter.

Om du fälls kan du dömas att betala skadestånd till den kränkta parten och domaren kan besluta att skadeståndet ska betalas omedelbart.

Länkar

Justitieministeriet

Allmän information om Italiens lagstiftning

Information om straffrätten

Italiens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Mänskliga rättigheter

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats