Tilltalade (brottmål)

Att få oberoende juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om under vilka förhållanden som du har rätt att företrädas av en advokat. Det står också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Att hitta en advokat

Om du har gripits eller satts i förvar eller anhållits kan du anlita ett eget privat ombud omedelbart och träffa honom eller henne direkt efter att du gripits, satts i förvar eller anhållits.

Om du beviljats borgen kan du utse ett privat ombud och tala med honom eller henne när som helst.

Via följande länkar kan du hittat en advokat:

Nationella advokatsamfundet

Flerspråkig straffrätt

Italiens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Om du inte själv utser ett ombud kan de rättsliga myndigheterna förordna ett åt dig från ett särskilt register.

Att betala för en advokat

Normalt förväntas du betala för den advokat som bistår dig, oavsett om du har valt honom/henne själv eller han/hon har förordnats av domstolen.

Kan jag få kostnadsfria advokattjänster?

Du kan ansöka om rättshjälp som betalas av staten om din beskattningsbara inkomst inte överstiger 10 628,16 euro. Om du lever tillsammans med en make eller andra släktingar beräknas den beskattningsbara inkomsten genom att alla familjemedlemmars inkomster slås samman. Då höjs inkomstgränsen med ytterligare 1 032,91 euro och beräknas för var och en av familjemedlemmarna som lever tillsammans med den berörda parten.

Finns det omständigheter när rättshjälp är uteslutet?

Rättshjälp kan inte beviljas

  • för brottmålsprocesser som gäller skatteflykt,
  • om den sökande bistås av mer än ett ombud,
  • för den som fällts slutgiltigt för brott som består av kontakter med maffian, tobakssmuggling och narkotikahandel.

Hur får jag rättshjälp?

Du måste ansöka hos den domare där fallet ligger för avgörande.

Du måste fylla i och underteckna ansökan och du måste lämna följande information:

  • Begäran om beviljande av rättshjälp.
  • Förnamn, efternamn, födelseort och födelsedatum och skattekod, även för alla familjemedlemmar.
  • Intyg om din inkomst för året före ansökan (skriftliga redovisningar).
  • Ett åtagande om att du ska informera om alla relevanta förändringar av inkomst för att beviljas förmåner.

Du kan antingen lämna din ansökan personligen tillsammans med en kopia av en giltig id-handling eller lämna den via ditt ombud som ska bestyrka din namnteckning. Du kan även sända den med rekommenderat brev med mottagningsbevis tillsammans med en kopia på din id-handling.

Om du satts i förvar kan du lämna din ansökan från fängelset.

Om du satts i husarrest eller förvar kan du lämna din ansökan till en tjänsteman inom kriminalpolisen.

Om du är utländsk medborgare från ett land utanför EU måste du bifoga ett intyg till din ansökan från behörigt konsulat om din inkomst utomlands och intyga att det du angivit i ansökan är sant.

Om detta inte är möjligt kan intyget ersättas av ett intyg där du själv intygar detta. Om du är utländsk medborgare och fängslas av säkerhetsskäl eller om du är gripen eller har satts i husarrest kan intyget från ditt konsulat lämnas inom tjugo dagar från det att din ansökan lämnats in, antingen av ditt ombud eller en släkting. Den kan också ersättas av en skriftlig förklaring.

Vad händer om jag beviljas rättshjälp?

Om domaren bifaller din begäran kan du välja ett privat ombud bland de advokater som finns listade i särskilda register hos advokatsamfunden. Du kan kontrollera dessa register hos respektive advokatsamfund.

Kostnaderna för rättshjälp och alla kostnader i anslutning till förfarandet, inklusive tolktjänster, betalas av staten.

Länkar

Frivilliga advokater

Inrikesministeriet

Italiens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Trivenetos advokatsamfund

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats