Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Förberedande förfarande

Vem meddelar mig att jag ska infinna mig i domstolen och hur går det till?

Den allmänna åklagaren upprättar åtalet, fastställer datum för rättegång och kallar den tilltalade, målsäganden och vittnena minst 15 dagar före rättegången, eller 30 dagar om den tilltalade bor i ett annat EU-land.

Förfarandet under rättegången

Vilken domstol kommer att behandla målet?

De huvudsakliga brottmålsdomstolarna är domstolarna för förseelser, domstolar med en domare för mindre allvarliga brott, samt, för allvarliga och grova brott appellationsdomstolar med tre domare och domstolar med blandad jury. I princip är den behöriga domstolen den inom vars domkrets där brottet begicks.

Kommer rättegången att vara offentlig?

Ja, om inte offentligheten kan ha en störande effekt på den allmänna ordningen eller det finns skäl att skydda parternas privatliv.

Vem kommer att fatta beslut i målet?

I de lägre domstolarna avgörs målen av domarna och i domstolarna med blandad jury avgörs målen av en kombination av domare och en jury.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Det går att ändra en åtalspunkt till en liknande. Domstolen avgör själv hur de fakta som utgör själva saken ska definieras rättsligt, eller hur de ska specificeras exakt.

Vad händer om jag erkänner alla eller en del av åtalspunkterna under rättegången?

Om du erkänner en del av åtalspunkterna kommer domstolen att döma dig med beaktande av ditt erkännande. Erkännandet kan ha en förmildrande påverkan på påföljden.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Måste jag närvara under rättegången?

Du måste inte närvara. Du kan företrädas av din advokat, om inte domstolen anser att din närvaro krävs.

Om jag bor i en annan medlemsstat, kan jag då delta genom videolänk?

Det kan du inte eftersom det ännu inte finns något lagrum för detta.

Ska jag närvara under hela rättegången?

Det behöver du inte. Du kan inställa dig och sedan gå därifrån och låta din advokat företräda dig.

Kommer jag att få tillgång till en tolk om jag inte förstår vad som händer?

Om du inte förstår det språk som används vid rättegången är domstolen skyldig att anlita en tolk.

Måste jag ha en advokat? Kommer en advokat att utses åt mig? Kan jag byta advokat?

Det är bara i samband med grövre brott och inför kassationsdomstolen som det är obligatoriskt att ha en advokat. Om du inte kan utse en advokat ska domstolen utse en åt dig. Du har rätt att byta advokat om inte han eller hon har utsetts av en av de högre domstolsinstanserna (ex officio).

Får jag tala under rättegången? Måste jag tala under rättegången?

Du får tala, men du måste inte. Du har rätt att tiga.

Vilka konsekvenser får det om jag inte säger sanningen under rättegången?

Du har rätt att inte tala sanning. Att som tilltalad ge en osann redogörelse utgör inte ett brott.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisen mot mig?

Kan jag ifrågasätta bevisen mot mig?

Du kan ifrågasätta bevisen och du har rätt att göra det i samband med ditt försvar eller genom att lägga fram egna bevis eller motbevis eller genom att kalla egna vittnen.

Vilken typ av bevis kan jag åberopa till mitt försvar?

Du kan åberopa dokument, lekmannavittnen och expertvittnen.

Under vilka villkor kan jag åberopa sådana bevis?

Det finns inga förhandsvillkor. Du kan lägga fram bevis för domstolen utan att ha anmält det till någon.

Får jag anlita en privatdetektiv för att få fram bevis åt mig? Godkänns sådana bevis?

Det kan du göra och bevisen godtas under förutsättning att de erhållits på laglig väg.

Kan jag kalla vittnen till mitt försvar?

Du får kalla så många vittnen du vill och domstolen måste tillåta förhör med lika många försvarsvittnen som det finns åklagarvittnen.

Kan jag eller min advokat ställa frågor till de andra vittnena i målet? Kan jag eller min advokat göra invändningar mot vad de säger?

Ni får båda ställa frågor och ifrågasätta och motbevisa vad de säger.

Kommer information ur belastningsregistret om mig att tas i beaktande?

Domar som inneburit sammanlagt mer än 6 månaders fängelse kommer att beaktas vid fastställandet av påföljden om du befinns skyldig.

Kommer tidigare fällande domar i en annan medlemsstat att tas i beaktande?

Bara om de har registrerats i belastningsregistret.

Vad händer i slutet av rättegången?

Vilka är de möjliga resultaten av rättegången?

Den tilltalade kan frikännas om domstolen inte är övertygad eller om den finner att det råder tvivel om att den tilltalade har begått brottet, eller av andra lagliga skäl, eller om det finns anledning att avstå från påföljder (t.ex. om den tilltalade visat äkta ånger).

Den tilltalade kan befinnas skyldig och åläggas ett straff, om domstolen är övertygad om att den tilltalade har begått brottet.

Åtalet kan läggas ned om den tilltalade avlider, om målsäganden tar tillbaka sin anklagelse, om tidsfristen går ut eller om amnesti utfärdas för brottet.

Åtalet kan förklaras ogiltigt om det finns ett tidigare relevant beslut, om det saknas anklagelse (om detta krävs) eller ansökan om eller godkännande av lagföring.

Sammanfattning av möjliga straff

Primära straff: Fängelse (livstid, 5–20 år, 10 dagar–5 år eller 1 dag–1 månad), böter (150–15 000 euro eller 29–590 euro), sluten ungdomsvård eller sluten psykiatrisk vård.

Tilläggsstraff: indragning av medborgerliga rättigheter, yrkesförbud, offentliggörande av domen.

Säkerhetsåtgärder: Frihetsberövande av brottslingar som inte anses straffrättsligt ansvariga, intagning av alkohol- och narkotikamissbrukare på avgiftningskliniker, förbud mot bosättning inom ett visst område, utvisning av utländska medborgare och förverkande av egendom.

Vad är målsägandens (offrets) roll under rättegången?

Brottsoffret deltar antingen som målsägande eller som vittne. Som målsägande (eller civilrättslig part som lägger fram motbevisning) deltar brottsoffret för att att få ekonomisk kompensation i form av ersättning för sveda och verk och som vittne deltar han eller hon för att stödja åklagarsidan.

Om brottsoffret vill delta som målsägande ska han eller hon meddela detta innan vittnena inkallas.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.